Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latviešu valodas pētnieki > Evija Liparte     
   Publikāciju saraksts     

Drukāt         

    
    

Publikāciju saraksts

I. Raksti

 1. Labā un ļaunā čūska latviešu folklorā – Latvijas ZA Vēstis, A, Rīga, 1993, Nr. 4, 32 – 36.
 2. Par sprēslīcas nosaukumiem latviešu valodas izloksnēs – Latviešu valodas kultūras jautājumi. 27. laidiens. Rīga, 1993, 103 – 106.
 3. Par dažiem partikulverbiem un to lietojumu Engures un Mērsraga izloksnē. – Baltu filoloğija VI. Rīga, 1996, 30 – 36.
 4. Latvių liaudies dainų sintaksė (Recenzija par A. Gātera „Lettische Syntax: Die Dainas“). – Lietuvių kalbotyros klausimai XXXVI. Vilnius, 1996, 220 – 223.
 5. Nauji Latvijos filologijos daktarai (Jauni filoloģijas doktori Latvijā) – Lietuvių kalbotyros klausimai XXXVI. Vilnius, 1996, 223 – 233.
 6. Par sprēslīcas nosaukumiem latviešu un lietuviešu izloksnēs. – Baltistica XXXII (1). Vilnius, 1997, 89 – 100.
 7. Par nomenu locījumu formu neitralizāciju Engures izloksnē. – Latvijas ZA Vēstis, A, Rīga, 1997, Nr. 3/4, 143 – 146.
 8. Iliatyvo resp. prieveiksmio laukan reikšmės ir galimi sinonimai lietuvių tarmėse bei jo atitikmenys kitose kalbose (Illatīva resp. adverba laukan nozīmes un iespējamie sinonīmi lietuviešu valodas izloksnēs, kā arī atbilsmes citās valodās). – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai XLIII. Vilnius: LKI, 2000, 144 – 152.
 9. Über die Ausdrucksmöglichkeiten der Begriffe „öffnen“ und „schließen“ in der Sprachen der Ostseeregion (Par jēdzienu „atvērt “ un „aizvērt“ izteiksmes iespējām Baltijas jūras reģiona valodās). – Studia Russica XVIII. Adiuvante B. Tatar redigit A. Zoltan. Budapest: ELTE, 2000, 141 – 149.
 10. Dėl priešdėlinių ir partikulinių veiksmažodžių latvių ir lietuvių bendrinėse kalbose (Par partikulverbiem un priedēkļverbiem latviešu un lietuviešu literārajā valodā). – Veiksmažodžio raidos klausimai. Žurnalo "Tiltai" priedas Nr. 1. Klaipėdos Universitetas, 2000, 51 – 54.
 11. La. nost vs. malā vs. zemē un lie. žemėn vs. šalin semantiskās attiecības literārajā valodā un izloksnēs. – Linguistica Lettica 8. Rīga: Latviešu valodas institūts, 2001, 151 – 179.
 12. apkārt un riņķī kopā ar verbiem lokālās nozīmēs. – iesniegts publicēšanai periodiskajā izdevumā “Linguistica Lettica”, 18 lpp.

II.  Referātu tēzes

 1. Čūska un latviešu tautas medicīna. – Medicīna. Vēsture. Valoda. Starptautiskās medicīnas vēsturnieku konferences un valodnieku simpozija tēzes. Rīga, 1993, 64 – 65.
 2. Par sprēslīcas nosaukumiem latviešu un lietuviešu valodas izloksnēs – Baltistica VII. Starptautiskā baltistu kongresa tēzes. Rīga, 1995, 68 – 69.
 3. Zu einigen Partikelverben in den ostbaltischen, ostseefinnischen und germanischen Sprachen (Par dažiem partikulverbiem austrumbaltu, Baltijas jūras somu un ģermāņu valodās ). – The First Conference on Baltic Studies in Europe. Linguistics. Riga, 1995 [s. pag.].
 4. Dėl bendros žemaicių ir latvių leksikos Ylakių apylinkėse (Par latviešu un žemaišu kopīgo leksiku Īlaķu apkaimē). – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Pirmosios lietuviškos knygos – M. Daukšos Katekizmo – Didžiojoje Lietuvoje .. 400 metų sukakčiai paminėti. Vilnius, 1995, 22.
 5. Par lietvārda locījumu formu sistēmu Engures izloksnē. – Valodas statika un dinamika. Akadēmiķa J. Endzelīna 123. dzimšanas dienas atceres zinātniskās konferences tēzes. Rīga, 1996, 21.
 6. Dėl kai kurių prieveiksminių ir lokatyvinių konstrukcijų S. Daukanto raštuose (Par dažām adverbiālām un lokatīviskām konstrukcijām S. Daukanta rakstos). – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo Katekizmo – 450 metų sukakčiai paminėti. Vilnius, 1996, 25 – 26.
 7. Einige syntaktische Entsprechungen der baltischen, ostseefinnischen und germanischen Sprachen. (Dažas sintaktiskas atbilsmes baltu, Baltijas jūras somu un ģermāņu valodās ). – Book of Abstracts 2nd International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Amsterdam, 1997, 83.
 8. Par vācu valodas partikulverbu tulkojumiem G. Manceļa darbos. – VIII tarptautinio baltistų kongreso „Baltų kalbos XVI ir XVII amžiuje“ pranešimų tezės. Vilnius, 1997, 86 – 87.
 9. Formos laukan reikšmės ir galimos alternatyvos lietuvių kalbos tarmėse (Formas laukan nozīmes un iespējamās alternatīvas lietuviešu valodas izloksnēs). – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Kazimiero Jauniaus 150–osioms gimimo ir 90–osioms mirties metinėms paminėti. Vilnius, 1998, 30 – 31.
 10. Über die Ausdrucksmöglichkeiten der Begriffe „öffnen“ und „schließen“ in der Sprachen der Ostseeregion. – Hungaro–Baltoslavica 2000. Abstracts. Budapest, 2000, 16 – 17.
 11. la. nost vs. malā vs. zemē un lie. žemėn vs. šalin semantiskās attiecības literārajā valodā un izloksnēs. – Starptautiskais baltistu kongress "Baltu valodas laikmetu griežos". Referātu tēzes. Rīga, 2000, 184 – 185.
     

 
Jūs esat 5492834. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs