Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latviešu valodas pētnieki > Maigone Beitiņa     
   Publikāciju saraksts     

Drukāt         

    
    

Publikācijas par latviešu valodas vēsturi

 

Beitiņa M. Eksistenciālie verbi “Ijaba grāmatā” (E. Glika Bībeles tulkojuma 1689. gada izd. pārpublicējumā 1990. g.). Baltistica VII. Rīga, 1995. 8.–9. lpp.

Beitiņa M. Vienkopas teikumi latviešu rakstu valodas sākotnē. Zinātniskās konferences “Vārds un tā pētīšanas aspekti” tēzes.  Liepāja, 1996. 3.–6. lpp.

Beitiņa M. Latviešu valodas teikumu tipi 16. gadsimta katoļu un luterāņu katehismos. Grām.: M. Mažvydas Pirmoji lietuviškoji knyga. Tarptautinės mokslinės konferencijos, įvykusios 1997 m. sausio 14 d., medžiaga. Klaipėda, 1997. 35.–36. lpp.

Beitiņa M. Kā no lībiešu nomena vajāg radās latviešu verbs vajadzēt. Grām.: Vārds un tā pētīšanas aspekti: Zin. konferences tēžu krājums. Liepāja, 1997. 7.–9. lpp.

Beitiņa M. Nominālie teikumi Zīraka gudrības grāmatas 17. gs. un vēlākajos tulkojumos. Grām.: Baltu filoloģija, VII. Rīga: LU, 1997. 51.–69. lpp.

Beitiņa M. Saitiņu verbi Zīraka gudrības grāmatas G. Manceļa, E. Glika, Bīlenšteina tulkojumos. Grām.: Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krājums.  Liepāja, 1997. 13.–21. lpp.

Beitiņa M. Teikumu sinonīmija G. Manceļa, E. Glika, A. Bīlenšteina tulkotajās Bībeles nodaļās. Grām.: Valoda un tās elementi. Akadēmiķa J. Endzelīna 125. dzimšanas dienas atceres zinātniskās konferences tēzes. 1998. g. 23., 24. febr. Rīga: Latviešu valodas institūts, 1998. 19.–20. lpp.

Beitiņa M. Sintakses izpētes iespējas izlokšņu tekstos. Grām.: Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums, 3. Liepāja, 1999. 21.–28. lpp.

Beitiņa M. Vienkopas predikatīvās vienības 17. gadsimta vārdnīcās. Grām.: Linguistica Lettica, 7. Rīga: LVI, 2000. 76.–98. lpp.

Beitiņa M. Par kādu jautājuma un atbildes dialoga veidu veclatviešu tekstos. Grām.: Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums, 5. Liepāja, 2001. 48.–67. lpp.

2003. gada 7. janvārī

     

 
Jūs esat 4641428. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs