Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latviešu valodas pētnieki > Juris Grigorjevs     
   Publikāciju saraksts     

Drukāt         

    
      

Publikāciju saraksts

Zinātniskās publikācijas:

1.       Grigorjevs J. Latviešu patskaņu sistēmas spektrogrāfiskā analīze Stokholmā // Baltu filoloģija. – R.: LU, 1994. – Nr. 4. – 62.–63. lpp.

2.       Grigorjevs J. Latviešu literārās valodas patskaņu akustisks raksturojums // Baltu filoloģija. – R.: LU, 1995. – Nr. 5. – 81.–83. lpp.

3.       Grigorjevs J. Sintezētu skaņu lietošana latviešu valodas patskaņu auditīvās uztveres eksperimentālai pētīšanai // Baltu filoloģija. – R.: LU, 1997. – Nr. 7. – 99.–115. lpp.

4.       Grigorjevs J. Latviešu valodas patskaņu akustisko ideālformu noteikšana // Linguistica Lettica. – R.: LU Latviešu valodas institūts, 1998. – Nr. 3. – 163.–180. lpp.

5.       Grigorjevs J. Spektrogrāfijas metode un tās loma mūsdienu akustiskajā fonētikā // Baltu filoloģija. – R.: LU, 1999. – Nr. 8. – 34.–42. lpp.

6.       Grigorjevs J. Patskaņu akustisko īpašību saistība ar artikulācijas procesiem // Baltu filoloģija. – R.: LU, 1999. – Nr. 8. – 77.–116. lpp.

7.       Grigorjevs J. Spektrogrāfijas metode un tās izmantošana mūsdienu akustiskajā fonētikā. // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. – R.: LZA Fizikāli enerģētiskais institūts, 2000. – Nr. 5. – 57.–64. lpp.

8.       Grigorjevs J. Latviešu valodas patskaņu sistēmas akustisks apraksts // Linguistica Lettica. – R.: LU Latviešu valodas institūts, 2000. – Nr. 7. – 19.–60. lpp.

9.       Grigorjevs J. Dažādu runātāju (sieviešu un vīriešu) izrunātu patskaņu datu normalizēšana // Linguistica Lettica. – R.: LU Latviešu valodas institūts, 2001. – Nr. 8. – 194.–215. lpp.

10.   Grigorjevs J. Akustiskās fonētikas iespējas latviešu valodniecībā // LU ZR Valoda un literatūra kultūras apritē. – R.: LU, 2001. – Nr. 638. – 19.–24. lpp.

11.   Grigorjevs J. Latviešu valodas patskaņu sistēmas akustisks raksturojums. // Acta Baltica 2001. – Kaunas: VDU, 2001. – 15.–40. lpp.

12.   Grigorjevs J. Latviešu valodas patskaņu rakstība Starptautiskajā fonētiskajā transkripcijā (IPA) // Vārds un tā pētīšanas aspekti – Liepāja: LiePA, 2001. – Nr. 5. – 116.–126. lpp.

13.   Markus D. un Grigorjevs J. Regresīvās asimilācijas gadījumi baltu valodās salīdzināmajā aspektā // LU ZR Valoda un literatūra kultūras apritē – R.: LU, 2002. – Nr. 650. – 9.–21. lpp.

Pārējās publikācijas

1.       Grigorjevs J. Ar Zviedru institūta stipendiju Stokholmā // Baltu filoloģija. – R.: LU, 1994. – Nr. 4. – 61.–62. lpp.

2.       Grigorjevs J. Spektrogrāfijas metode un tās loma mūsdienu akustiskajā fonētikā. // 33. A. Ozola konference “Valodas pētīšanas metodes”. Referātu tēzes. – R.: LU, 1997. – 14.–15. lpp.

3.       Grigorjevs J. Divskaņu [ie] un [uo] īpatnības. // Nezināmais par zināmo. Vēsture, hipotēzes, atklājumi (Palīgs skolai) – R.: Seiva, 1997. – 99.–102. lpp.

4.       Grigorjevs J. Latviešu valodas patskaņu akustisko ideālformu noteikšana. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 125. dzimšanas dienas atceres zinātniskās konferences “Valoda un tās elementi” tēzes. – R.: Latviešu valodas institūts, 1998. – 39.–43. lpp.

5.       Grigorjevs J. Dažādu runātāju (sieviešu un vīriešu) izrunātu patskaņu datu normalizēšana. Starptautiskā baltistu kongresa BALTISTICA IX “Baltu valodas laikmetu griežos” referātu tēzes. – R.: LU Latviešu valodas institūts, 2000. – 96.–97. lpp.

6.       Markus D. un Grigorjevs J. Fonētikas pētīšanas metodes – Māc. līdz. sēr.: Fonētikas pētīšanas un vizualizēšanas metodes. – I sēj. – R: Rasa ABC, 2002. – 80 lpp.

     

 
Jūs esat 5479969. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs