Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latviešu valodas pētnieki > Jānis Sīlis     
   Publikāciju saraksts     

Drukāt         

    
    

Publikāciju saraksts

 Nozīmīgākie raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos

 1978 – 1989:

1.      Forms of Address in English (1978) In: “Specialization” ed. by Olga Akhmanova et al. Moscow State University Press, pp. 204 – 209.

2.      Категория авторского называния персонажей как прием словесно-художественного творчества.(1979) Деп. в ИНИОН АН России, деп. Номер 2831. Москва, 12 с.

3.      Семиотика форм обращения как социолингвистическая проблема. (1981) В сб. «Методологические проблемы синтеза современного научного знания». – Рига, ЛГУ, сс. 177 – 179.

4.      Лингвистическое и социальное в неологии британского варианта современного английского обращения (1985) Krājumā “Neoloģismi leksikā, gramatikā un fonētikā”. Rīga, LVU, 131. – 137. lpp.

5.      Uzrunas “biedri/biedre(ne)” lietošanas problēmas. (1988) Krājumā “Valodas aktualitātes”. Rīga, Zinātne, 206. – 216. lpp.

6.      Dažas valodas situācijas problēmas republikā (1989) Krājumā “Valodas aktualitātes”. Rīga, Zinātne, 103. – 104. lpp.

 Publikācijas pēdējos 6 gados:

7.      Sociālie dialekti un bilingvisms izglītības procesā (1997) Krājumā “Filoloģijas un metodikas problēmas”. LU Valodu centrs.

8.      Valoda specifiskiem mērķiem un sociolingvistiskie pētījumi (1997) Krājumā “Filoloģijas un metodikas problēmas”. LU Valodu centrs.

9.      Certain Sociolinguistic Aspects of Translation and Interpreting [“Daži mutiskās un rakstiskās tulkošanas sociolingvistiskie aspekti”]. (1999) Ventspils Augstskolas rakstu krājumā “Interpreting and Translation as Intercultural Communication: Theory, Practice, Instruction Methods”, 57. – 67. lpp.

10.  Curriculum Development Strategies and Market Realities in Latvia: Pros and Cons, Doubts and Solutions. [Studiju programmu satura veidošanas stratēģija un Latvijas tirgus realitātes: par un pret, šaubas un risinājumi]. (1999) Latvijas Universitātes rakstu krājumā “The 2nd Riga Symposium of Pragmatic Aspects of Translation”, 237. – 251. lpp.

11.  Latviešu valoda Internetā: valodu kontaktu un tulkošanas sociolingvistiskie aspekti (2000). – Krājumā Starptautiskais baltistu kongress “Baltu valodas laikmetu griežos”. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 287. – 289. lpp.

12.  Latviešu valoda Internetā: valodu kontaktu un sociolingvistikas aspekti.  Latviešu valodas apguves valsts programmas žurnāls “Tagad”. Rīga, 1, 2001, 11. – 13. lpp.

13.  Tulkošanas studijas kā interdisciplināra zinātne: sociolingvistiskie aspekti. (2001) “Akadēmiskā Dzīve”, 40. rakstu krājums, 108. – 110. lpp. Linkolna, Nebraska – Rīga.

14.  Sociolingvistikas terminoloģija latviešu valodā. 20 lpp. Raksts iesniegts publicēšanai LZA Vēstīs.

15.  Decision-Making in Latvian – English Translation of Some Interculturally “Untranslatable” Texts (Translation of Realia in Latvian Folk Songs) (iesniegts publicēšanai) [Lēmumu pieņemšanas process dažu ‘netulkojamu’ tekstu tulkošanā no latviešu valodas uz angļu valodu (reāliju tulkošana latviešu tautas dziesmās)]. Tiek gatavots publicēšanai izdevniecības John Benjamins Publishing Company (Amsterdama/Filadelfija) Tulkošanas Bibliotēkas sērijā – 9 lpp.

16.  Vārds un tā atbilstības meklējumi citā kultūrā. 5 lpp. Raksts iesniegts publicēšanai LPA rakstu krājumā “Vārds un tā pētīšanas aspekti – 5”, kas iznāks 2001. gada rudenī. 

Citas ar specialitāti saistītas publikācijas

1.      Sīlis, J. (1996) Latviešu–angļu sarunvārdnīca. Rīga, “Jumava”, 316 lpp.

2.      Sīlis, J. (1996) Latviešu–angļu sarunvārdnīca audiokasetē. Rīga, “Jumava”. 

Starptautisko konferenču tēzes un referāti pēdējos 6 gados

1.      Vārds kā sociolingvistiskais tabu (1996) Tēzes starptautiskajā konferencē “Vārds un tā pētīšanas aspekti”. Liepājas Pedagoģiskā akadēmija.

2.      Slogans in Confrontation of Changeable Social values: Latvian Experience 1887 – 1997 (1997) [Lozungi mainīgo sociālo vērtību konfrontācijā: Latvijas pieredze 1987. – 1997. g.] Tēzes starptautiskajā konferencē “Baltijas studijas Eiropā. Viļņa.

3.      Sociolinguistic Functions of Latvian Language Existence Forms in the 16th and the 17th Centuries (1997) [Latviešu valodas eksistences formu sociolingvistiskās funkcijas 16. un 17. gs.] Tēzes starptautiskajā baltistikas konferencē. Viļņa.

4.      Decision-Making in Latvian – English Translation of Some Interculturally “Untranslatable” Texts (Translation of Realia in Latvian Folk Songs (1998) [“Lēmumu pieņemšanas process dažu ‘netulkojamu’ tekstu tulkošanā no latviešu valodas uz angļu valodu (reāliju tulkošana latviešu tautas dziesmās)”] Tēzes Joensū universitātes Savonlinnas tulkošanas institūta 30. gadu jubilejai veltītajā starptautiskajā konferencē “Tulkošana un izziņa”  2.-3.10.1998. – Joensū universitāte, 16. – 17. lpp.

5.      Certain Sociolinguistic Aspects of Translation and Interpreting (1998) [“Daži mutiskās un rakstiskās tulkošanas sociolingvistiskie aspekti”] Tēzes 1. starptautiskās konferences “Mutiskā un rakstiskā tulkošana kā starpkultūru komunikācija: teorija, prakse, pasniegšanas metodes” tēžu krājumā. – Ventspils Augstskola, 7. – 9. lpp.

6.      Curriculum Development Strategies and Market Realities in Latvia: Pros and Cons, Doubts and Solutions (1999) [Studiju programmu satura veidošanas stratēģija un Latvijas tirgus realitātes: par un pret, šaubas un risinājumi] Tēzes Rīgas 2. simpozija “Tulkošanas pragmātiskie aspekti” tēžu krājumā. – Latvijas Universitāte, 19. lpp.

7.      Interpreting in Professional Programmes of Translation Studies (1999) [Mutiskā tulkošana profesionālajās tulkošanas studiju programmās]. Tēzes un referāts IV starptautiskajā Tulkošanas kompetences simpozijā J. Gūtenberga universitātē Maincā.

8.      Latviešu valoda Internetā: valodu kontaktu un tulkošanas siciolingvistiskie aspekti (2000). –  Tēzes un referāts starptautiskajā baltistu kongresa “Baltu valodas laikmetu griežos”, Rīgā. (Tiks publicēts kā zinātnisks raksts.)

9.      Vārds un tā atbilstības meklējumi citā kultūrā tulkošanas teorijas skatījumā (2000). – Referāts (6 lpp.) Liepājas starptautiskajā konferencē “Vārds un tā pētīšanas aspekti”. Liepājas Pedagoģiskā akadēmija. (Tiks publicēts kā zinātnisks raksts).

10.  Tulkošanas studiju terminoloģija latviešu valodā (2001). – Referāts Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 11. zinātniskajos lasījumos. (Tiks publicēts kā zinātnisks raksts.).

11.  Aktuālas tendences leksikas tulkošanā (2001). – Referāts LR ZA J. Endzelīna konferencē. 

Mācību literatūra

1.      Sīlis, J., Zālīte, T. (1984) Basic Problems of Translation Theory. Rīga, LVU, 98 lpp.

2.      Tontegode, G., Kramiņa, I., Sīlis, J. (1985) Listen and Speak. Angļu valoda skaņu platēs 5.klasei I un II daļa. Rīga, Melodija.

3.      Kramiņa, I., Sīlis, J. (1986) Listen and Speak. Angļu valodas skaņu plates 4.klasei I, II, III, IV daļa. Rīga, Melodija.

4.      Kramiņa, I., Sīlis, J. (1986) Listen and Speak. Angļu valodas skaņu plates 6..klasei I, II, III, IV daļa. Rīga, Melodija.

5.      Sīlis, J. (1996) Sociolingvistika.. Latvijas Universitāte.

6.      Sīlis, J. (1996) Psiholingvistika. Latvijas Universitāte.

7.      Sīlis, J. (1999) Introduction into Translation Studies. Ventspils Augstsola.

8.      Sīlis, J. (1999) Eiropas studijas. MS Power Point prezentācijas materiālu izdruka. Ventspils Augstskola.

9.      Amundsen, R., Lele-Roentāle, Dz., Sīlis, J. (2000) An Anthology of Translation and Interpreting Theory. Ventspils Augstskola, 330 p. 

     

 
Jūs esat 5413977. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs