Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latviešu valodas pētnieki > Inta Freimane     
   Nozīmīgāko publikāciju saraksts     

Drukāt         

    
      

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas

I. Monogrāfijas (mācību līdzekļi)

1. Freimane I. Latviešu valodas skaņu verbi. R.: LVU, 1983., 66 lpp

2. Freimane I.. Latviešu valodas skaņu verbi: Distributīvs raksturojums. – R.: LVU, 1984., 93 lpp.

3. Freimane I. Vienkāršs teikums un tā paplašināšana. – R.: LVU, 1985. 106 lpp.

4. Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. – R.: Zvaigzne, 1993., 470 lpp.

II. Raksti

1. Vienpersonas verbi, kas mūsdienu latviešu valodā biedrojas ar Ģenitīvu // LPSR ZA Vēstis 1963., Nr. 11, 52. – 62. lpp.

2. Mūsdienu latviešu literārās valodas vienpersonas verbu fonētiskie un morfoloģiskie varianti // LPSR ZA Vēstis 1965., Nr. 3, 48. – 54. lpp

3. Vienpersonas verbi, kas mūsdienu latviešu valodā biedrojas ar nominatīvu un datīvu // LPSR ZA Vēstis 1965., Nr. 1, 51. – 60. lpp.

4. Vienpersonas verbi, kas mūsdienu latviešu literārajā valodā apzīmē dabas parādības // P. Stučkas LVU zin. raksti, – R.: LVU, 1968., – 86. sēj.: Latviešu leksikas attīstība. – 119. – 158. lpp.

5. Verbu tematiskā klasifikācija un saistāmība // Verbu un frazeoloģismu saistāmība. –R.: LVU, 1975., 3. – 56. lpp.

6. Runāšanas verbu saistāmības īpatnības // P. Stučkas LVU Zin. raksti, 259. sēj.: Valodas sistēma. – R.: LVU, 1976, 81. – 106. lpp.

7. Determinantu (situantu) problēma // LPSR ZA Vēstis 1984., Nr.7, 55. – 66. lpp.

8. Kontaminācija verbālos saistījumos // Latviešu valodas kultūras jautājumi. R: 1984. – 19. laid. – 138. – 146. lpp.

9. Vienkārša teikuma paradigma // Valodas aktualitātes. – R., Zinātne, 1992., 9. – 22. lpp.

10. Sintakses vienības latviešu valodā // Baltu filoloģija, VII. – R.: LU, 1997., 6. – 20. lpp.

III. Disertāciju kopsavilkumi

1. Одноличные глаголы в современном латышском литературном языке: Автореферат канд. дис. – Рига: АН Латв. ССР, Инст. языка и лит – ры,1967, 24 с,

2. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā: Darba kopsavilkums habilitētā filoloģijas doktora grāda iegūšanai. – R.: LU Filol. fak. Baltu valodu katedra, 1993, 45 lpp.

IV. Referāti

1. Роль параллелизмов в обороте языковых средств // Leksika socialinės raidos atspindys: Konferencijos pranešimaiš. – Kaunas: Technologija, 1999, 29. –39. lpp.

2. Redukcijas resp. elipse latviešu valodas sintaksē. Referāts Starptautiskajā baltistu kongresā. Baltistica IX R., 03. 10. 2000. – 06. 10. 2000.

V. Tēzes

1. Determinanti (situanti) verbālā, teikumā  (mūsdienu latviešu valodā)// Sintagmātika, paradigmātika un to savstarpējās attieksmes sintakses līmenī. – R.: LVU, 1970., 50. –53. lpp.

2. Параллелизмы и литературная норма// Критерии норсативности в литературном языке и терминологии: Тезисы докладов и сообщений регионального теоретико–методологического семинара. – Рига: АН Латв. ССР, Инст. яз. и лит., 1987, c. 65. – 66.

Pavisam kopā publicētas 65, 71 a. l., no tām monogrāfijas –42,8 a. l, zinātniski raksti – 11, 24 a. l.

Rīgā, 2002. gada 20. novembrī

     

 
Jūs esat 5413952. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs