Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latviešu valodas pētnieki > Ilga Jansone     
   Publikāciju saraksts     

Drukāt         

    
    

Publikāciju saraksts

1. Jansone I. Galvas un plecu segu nosaukumi Kurzemes izloksnēs. – LZA Vēstis, 1993, Nr. 6, 34. – 40. lpp.

2. Jansone I. Krekla piešuves nosaukumi latviešu valodas izloksnēs. – LZA Vēstis, 1993, Nr. 7, 24. – 29. lpp.

3. Jansone I. Tulznu un varžacu nosaukumi latviešu valodas izloksnēs. – Medicīna. Vēsture. Valoda. Starptautiskas medicīnas vēsturnieku konferences un valodnieku simpozija tēzes. Rīga, 1993, 60. – 61. lpp.

4. Jansone I., Kagaine E. Par dažām dialektālās leksikas funkcijām literārajā valodā. – Latviešu valodas kultūras jautājumi. 27. laid. R., 1993, 84. – 92. lpp.

5. Jansone I. Galvas un plecu segu nosaukumi latviešu valodas izloksnēs Disertācijas kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai. R., 1993, 32. lpp.

6. Vaba L., Jansone I. [Par E.Kagaines monogrāfiju un Dr.habil. aizstāvēšanu] "Semantiskie dialektismi Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs". R., 1992, 295 lpp. – Linguistica Uralica. XXX, 1994, 1, 64. – 66. lpp.

7. Jansone I. Latgales problēmas A.Ozola dienas zinātniskajā konferencē. – LZA Vēstis, 1994, Nr. 5/6, 67. – 68. lpp.

8. Jansone I. Ogotāju stāsti Ziemeru izloksnē. – Dabas un vēstures kalendārs 1994. R., 1993, 176. – 177. lpp.

9. Jansone I. Vārdu un vārdu nozīmju areālais raksturojums nediferenciālā izlokšņu vārdnīcā. – Leksikografijos problemos: semantika, etimologija, tarminių faktų pateikimas, žodynių sudarymo principai. Konferencijos pranešimų tezės 1995 m. kovo 16 – 17 d. Vilnius, 1995, 20. – 21. lpp.

10. Jansone I. Dvieļa nosaukumu semantika, cilme un areālā izplatība. – VII Starptautiskais baltistu kongress 1995. gada 13. – 15. jūnijā. Referātu tēzes. Rīga, Latviešu valodas institūts, 42. – 43. lpp.

11. Jansone I. Das Archiv der Lettischen Sprache – Vergangenheit und Zukunft. – The first Conference on Baltic Studies in Europe. Linguistics. Abstracts. Riga, 16 – 18 June, 1995.

12. Jansone I. Adjektīvs musts un tā substantivējumi Ziemeļvidzemes izloksnēs. – Baltu filoloģija VI. R., 1996, 18. – 23. lpp.

13. Jansone I. Aizguvumu adaptācijas process latviešu valodas perifērajās sistēmās, Konference "Valodu nozīme Eiropas valstu integrācijas procesā", Jelgava, 1996.g. 18.IV, 19. lpp.

14. Jansone I. Vārda cilme un tā semantiskā motivācija (latv. piedurkne). – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Konferencijos pranešimų tezės 1996 m. spalio 23 – 24 d., Vilnius, 1996, 18 – 19.

15. Jansone I. Vārds leksikogrāfijā. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Zinātniskās konferences tēžu krājums. Liepāja, 1996, 47. – 48. lpp.

16. Jansone I. Konteksts dialektālajā leksikogrāfijā. – Tekstas ir kontekstas. Mokslinės konferencijos tezės. Šiauliai, 1996 m. gruodžio 4 – 5 d. Šiauliai, 1996, 26

17. Jansone I. Varianti latviešu izlokšņu vārdnīcā: problēmas un risinājumi. – Leksikogrāfijas teorija un prakse. Akadēmiķa J. Endzelīna 124. dzimšanas dienas atceres zinātniskās konferences tēzes. 1997. gada 20. februāris. Rīga, 1997, 14. – 20. lpp.

18. Jansone I. Jauna Latviešu–angļu vārdnīca. – Diena, 1997. g. 20. III, 76 (1770), 12.

19. Jansone I. Vārdu un vārdu nozīmju areālais raksturojums nediferenciālā izlokšņu vārdnīcā (kopsav. liet., vācu val.). – Lietuvių kalbotyros klausimai. XXXVII. Vilnius, 1997, 137. – 145. lpp.

20. Jansone I. Nomination in Regional Sub-dialects of Latvian. 2nd International Congress of Dialectologists & Geolinguistics July 28 – August 1, 1997, Amsterdam, the Netherlands. Book of Abstracts, 62

21. Jansone I. Ueber das Archiv des Instituts fuer Lettische Sprache. – Linguistica Baltica 5 – 6 (1996 – 1997). Kraków, 1997, 207. – 216. lpp.

22. Jansone I. "Linguistica Lettica" – latviešu valodniekiem un visiem baltistiem. – Latvijas Vēstnesis, Nr. 286, 1997. 31. 10, 5.

23. Jansone I. Apģērba nosaukumi 17.gs. latviešu valodās vārdnīcās. – VIII starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodas XVI un XVII gadsimtā" referātu tēzes 1997. g. 7. – 9. oktobrī. Vilnius, 1997, 60 – 61.

24. Jansone I. Komunikaciniai tekstai: suprantama ir nesuprantama. – Meniniai ir komunikaciniai tekstai. Mokslinės konferencijos tezės. Šiauliai, 1997 m. lapkričio 12 – 13 d., Šiauliai, 1997, 25.

25. Jansone I. Tulznu un varžacu nosaukumi latviešu valodas izloksnēs. – LZA Vēstis A:3/4, 51. sēj., 1997, 47. – 55. lpp.

26. Jansone I. Dvieļu nosaukumu semantika, cilme un areālā izplatība. – Baltistica, XXXII (1), Vilnius, 1997, 83. – 87. lpp.

27. Jansone I. Vārds leksikogrāfijā. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums. Liepāja, 1997, 45. – 53. lpp.

28. Jansone I. Semantisko pārmaiņu atsspoguļojums vārdnīcās. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Zinātniskās konferences tēžu krājums. Liepāja, 1997, 24. – 25. lpp.

29. Jansone I. Lakats…, bet varbūt drāna, skara, skusts vai auts? – Linguistica Lettica 2, Rīga, 1998, 67. – 77. lpp.

30. Jansone I. Jauna Latviešu–angļu vārdnīca. – Linguistica Lettica 2, Rīga, 1998, 263. – 266. lpp.

31.Jansone I. J. Endzelīna atceres dienas konference “Valoda un tās elementi”. – Izglītība un Kultūra, 1998, 19. febr.

32. Jansone I. Izcilā valodnieka 125. jubilejā. – Zinātnes Vēstnesis, 1998, 9. marts, 2. lpp.

33. Jansone I. Valodniecības teorētiskās problēmas un to praktiskie risinājumi žurnālā Linguistica Lettica. – Literatūra. Māksla. Mēs. 1998, 19.03 – 25.03, 11.

34. Jansone I. Slavic Element in Latvian: Names of Clothing. – Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo. XII międzynarodowy kongres slawistów Kraków 27 VIII – 2 IX 1998. Warszawa, 1998, 117. lpp.

35. Jansone I. Slavjanskije zaimstvovan’ija v leksike latys’kogo jazyka (na material’e nazvanij odez’dy i obuvi). – Latvijas delegācijas referāti XII starptautiskajam slāvistu kongresam (Krakova, 27.08.1998. – 2.09.1998.). Rīga, 1998, 52. – 129. lpp.

36. Jansone I. Apģērba nosaukumi 17. gadsimta latviešu valodas vārdnīcās. – Baltistica. V priedas. Vilnius, 1998, 105. – 118. lpp. (Kopsavilkums franču val.)

37. Jansone I. Varianti izlokšņu vārdnīcās: problēmas un risinājumi. – Linguistica Lettica 3, Rīga, 1998, 27. – 36. lpp.

38. Jansone I. Sesto reizi Viļņā (par VIII starptautisko baltistu kongresu). – Linguistica Lettica 3. Rīga, 1998, 257. – 263. lpp.

39. Jansone I. Ilustratīvais materiāls latviešu valodas vārdnīcās (17. gadsimta vidus – 20. gadsimta beigas). – Teksto analizė ir interpretacija. Šiauliai, 1998.

40. Jansone I. Kristofors Fīrekers – valodnieks un dziesminieks. – Latviešu valodas, literatūras, kultūrvēstures un pedagoģijas vēstures izpētes problēmas. Zinātnisko konferenču materiāli. Rēzekne, 1998, 74. – 80. lpp.

41. Jansone I. Semantisko pārmaiņu atspoguļojums vārdnīcās. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Liepāja, 1998.

42. Jansone I. Galvos ir pečių apdangalų pavadinimai latvių kalbos žodynuose. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. K.Jauniaus 150–osioms gimino ir 90–osioms mirties metinėms paminėti. Konferencijos pranešimų tezės 1998 m. spalio 22 – 23 d. Vilnius, 1998, 23. – 25. p.

43. Jansone I. (sastādītāja, kopā ar M. Vaivaru, I. Solomenikovu). LZP pētījumu programmas. R., 1998, 98 lpp.

44. Jansone I. (sastādītāja, kopā ar M. Vaivaru, I. Solomenikovu). LCS Research Programs. R., 1998, 100 lpp.

45. Jansone I. Vārda cilme un tā semantiskā motivācija (latv. piedurkne). Lietuvių kalbotyros klausimai. LX. Vilnius, 1998, 74. – 78. lpp. (Kopsavilkums angļu un lietuviešu valodā).

46. Jansone I. Latviešu valodas institūts: vēsture un pētniecības virzieni. – Integrācijas problēmas mūsdienās. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 1999, 30. – 34. lpp.

47. Jansone I. K. Fīrekera devums latviešu leksikogrāfijā. – Latvijas Universitātes Zinātniskie raksti 620. Sastatāmā un lietišķā valodniecība. Rīga: Latvijas Universitāte, 1999, 18. – 34. lpp.

48. Jansone I. Galvas un plecu segu nosaukumi latviešu valodā. Kopsavilkums habilitētā filoloģijas doktora grāda iegūšanai. (Latviešu, angļu, lietuviešu val.). Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 1999, 70 lpp.

49. Jansone I. Latviešu valodas institūtam atgriežoties Latvijas Universitātes sastāvā. – Latvijas vēsture. Jaunie un jaunākie laiki. Rīga: Latvijas Universitāte, 1999/3 (35), 5. – 15. lpp.

50. Jansone I. Valodniecības attīstība Latvijā (1935 – 1946). – Latvijas Universitātei – 80. Konferences referātu tēzes. Rīga: Latvijas Universitāte, 1999, 46. – 49. lpp.

51. Jansone I. Latviešu valodas izlokšņu vārdnīcas: teksta segmentu izvēle – Tekstas: turinys ir forma. Tarptautinės konferencijos tezės. Šiauliai: Šaulių universitetas, 1999, 24. – 26. lpp.

52. Jansone I. Vārdu košajā gobelēnā. – Latvijas Vēstnesis. Nr. 83/84 (1543/1544).17.03.1999, 7. lpp.

53. Jansone I. Komunikaciniai tekstai: suprantama ir nesuprantama. – Filologija. Nr. 2 (6), 1999, 32. – 37. lpp.

54. Jansone I. Slāvu valodu ietekme uz galvas un plecu segu nosaukumu aizgūšanas procesu latviešu valodā. – Valoda – 1999. Humanitārās fakultātes IX zinātniskie lasījumi. Leksikoloģija, fonētika, gramatika. Daugavpils: DPU Saule, 1999, 99. – 107. lpp.

55. Jansone I. Ir Latvijas grāmata ar starptautisku atzinību. – Latvijas Vēstnesis. Nr. 117/118, 31.03.2000, 7. lpp.

56. Dr. habil. philol. Elga Kagaine. Bibliogrāfija. R.: LU Latviešu valodas institūts, 2000, 26 lpp. (sast. I. Jansone)

57. Jansone I. Apģērbu nosaukumi K. Ulmaņa un G. Bražes "Vācu–latviešu vārdnīcā". – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 4. Liepāja: Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 2000, 68. – 81. lpp.

58. Jansone I. Daži seni galvassegu nosaukumi nosaukumi vēsturiski areālā aspektā (nāmats..., kuska...). – Starptautiskais baltistu kongress "Baltu valodas laikmetu griežos". Referātu tēzes. 03.10.2000 – 06.10.2000. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2000, 113. – 115. lpp.

59. Jansone I. Valoda – pasaules atspoguļošanas līdzeklis. – Tekstas kaip pasaulio atspindys. Tarptautinės konferencijos tezės 2000 m. lapkričio 9 – 10. d. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2000, 36. – 38. lpp.

60. Bušs O., Jansone I. Mūsu pienākums ir sargāt šīs divas valodas un aizsargāt to tiesības. – Latvijas Vēstnesis. 2000. g. 27. oktobris, Nr. 23.

61. Jansone I. Par dažiem gallicismiem galvas un plecu segu nosaukumos. Valoda – 2000. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Humanitārās fakultātes X zinātniskie lasījumi. Fonētika, gramatika, leksikoloģija. Daugavpils: DPU "Saule", 2000, 29. – 38. lpp.

62. Bušs O., Jansone I. Starptautiskajā baltistu kongresā "Baltu valodas laikmetu griežos". – Linguistica Lettica 8. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2001, 239. – 256. lpp.

63. Jansone I. Leksēmas bikses semantiskā attīstība un atbilsmes. – Leksika: vēsturiskais un aktuālais. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 128. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2001. gada 23. februāris. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2001, 19. – 21. lpp.

64. Jansone I. Latviešu valodas krātuves izveidošana: objektīvais un subjektīvais. Latvijas Universitātes Raksti 639. Zinātņu vēsture un muzejniecība. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001, 132. – 139., 298. lpp.

65. Jansone I. Общее и разное в семантике некоторых названий одежды в балтийских и славянских языках. – Проблеми зіставної семантики. Випуск 5. Збірнік наукових статей. Київ: Київський державний лінгвістичний університет, 2001, c. 166 – 169.

66. Jansone I. Denomination Principles for Head and Shoulder Coverings in Regional Subdialects of Latvian. – Dialectologia et Geolinguistica. 9/2001. Journal of the International Society for Dialectology and Geolinguistics. 2001, p. 3 – 8.

67. Jansone I. Skaidrojošo vārdnīcu ilustratīvā materiāla izvēles principi. – Tekstas: linvistika ir poetika. Mokslinės konferencijos medžiaga 2001 m. lapkričio 8 d. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2001, 20. – 22. lpp.

68. Jansone I. Leksēma bluķis "Latviešu literārās valodas vārdnīcā" un dialektālajās vārdnīcās: semantikas un tās skaidrojuma salīdzinājums. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 5. Liepāja: LiePA, 2001, 169. – 186. lpp.

69. Jansone I. Latviešu valodas vārdnīcas kā avots leksikas tematisko grupu pētījumiem (galvas segu un plecu segu nosaukumi) – Материалы XXXI межвузовской научно–методической конференции преподавателей и аспирантов. Выпуск 1. Секция балтистики. Лексикология и лексикография балтийских языков. Тезисы докладов. 4 – 6 марта 2002 г. Санкт–Петербург: СПбГУ, 2002, c. 53 – 54.

70. Dr. habil. philol. Antons Breidaks. Bibliogrāfija. R.: LU Latviešu valodas institūts, 2002, 26 lpp. (sast. I. Jansone)

71. Jansone I. Kādus vārdus izvēlēties? – Karogs. Literatūras mēnešraksts. 2002, Nr. 4, 219. – 220. lpp.

72. Jansone I. Sanktpēterburgā spriež par baltu valodām. – Karogs. Literatūras mēnešraksts. 2002, Nr. 4, 220. – 222. lpp.

73. Jansone I. Ceļš uz latviešu valodas tēzauru. – Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Antano Salio 100 –osioms gimimo metinėms. Konferencijos pranešimų tezės. 2002 m. birželio 6 – 7 d. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2002, 29. – 31. lpp.

74. Dr. philol. h. c. Melita Stengrevica. Bibliogrāfija. R.: LU Latviešu valodas institūts, 2002, 22 lpp. (sast. I. Jansone).

75. Jansone I. Nomination of head and shoulder coverings. – Tarptautinės konferencijos "Pasaulio vaizdas kalboje" programa ir pranešimų santraukos. 2002 09, 19 – 20. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2002, 12 lpp.

76. Jansone I. Sanktpēterburgā par baltu valodu leksikoloģiju un leksikogrāfiju – Linguistica Lettica 10. Rīga: LU LaVI, 2002, 188. – 189. lpp.

77. Jansone I. Semantikai veltīta Jāņa Endzelīna dzimšanas dienas atceres konference. – Linguistica Lettica 10. Rīga: LU LaVI, 2002, 186. – 188. lpp.

     

 
Jūs esat 5492872. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs