Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latviešu valodas pētnieki > Sarma Kļaviņa     
   Publikāciju saraksts     

Drukāt         

    
    

Publikāciju saraksts
1966 – 2002

Publicētie darbi

Grāmatas un brošūras

1. Statistiskās metodes valodniecībā. – Rīga: LVU, 1968. – 71 lpp.

2. [Kopā ar E. Soidu] Latviešu valodas inversā vārdnīca. – Rīga: LVU, 1970. – 256 lpp. Recenzija.: Василевич А.П. Рецензия на книгу // Филологические науки. – 1971 – No.4 – c. 127 – 129.

3.Сопоставление функциональных стилей латышского языка (лингвостатистическое исследование). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Вильнюс 1977 – 21 с.    

4. Statistika valodniecībā. – Rīga: LVU, 1980. – 145 lpp.

5. Valoda kā sistēma. – Rīga: LVU, 1983. – 40 lpp.

6. Valodas daba: ievads vispārīgajā valodniecībā. – Lielvārde: Lielvārds, 1997. – 80 lpp.

7. [Kopā ar E. Soidu] Latviešu valodas inversā vārdnīca. – 2., papild. un lab. izd. – Rīga: RaKa, 2000. – 396 lpp.

Recenzijas

Hofmanis R. Kas ir “apgriezta vārdnīca’’ // Laiks (Ņujorka). – 2000. – 25. nov. – 4. lpp.

Andronovs A.[rec. par grāmatu] // Baltu filoloģija X. – Rīga: LU, 2001. – 184. – 187. lpp.

Kalnača A.[rec. par grāmatu] // Latvijas ZA Vēstis: A daļa. – 2002. – Nr.  1 – 78. – 80. lpp.

Raksti

 8. Matemātiskā valodniecība // Padomju Jaunatne. – 1967. – 25. jūl. – 2. lpp.

9. Latviešu publicistikas biežuma vārdnīca: (darba paņēmieni un pirmie rezultāti) // Latviešu leksikas attīstība. – Rīga: Zinātne, 1968. – 199. – 217. lpp. – (LVU Zinātniskie raksti. – 86. sēj.).

10. O нормальности распределения частей речи в текстах // Latviešu valodas salīdzināmā analīze. – Rīga: LVU, 1969. – 32. – 51. lpp. – (LVU Zinātniskie raksti. – 118. sēj.).

11. Сочетаемость и употребительность суффиксов имён  прилагательных в латышском языке // 5. Artura Ozola diena: Vārddarināšanas problēmas. Zinātniskās konferences materiāli. – Rīga: LVU, 1969. – 52. – 63. lpp.; arī // Hrestomātija mūsdienu latviešu literārās valodas vārddarināšanā. – Rīga: LU, 1992. – 71. – 78. lpp.

12.Korelācija vārdu krājuma un vārdšķiru lietojumā starp dažādu funkcionālo stilu tekstiem // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. – 1976. – Nr. 2. – 112. – 122. lpp.

13. Корреляция между текстами разных функциональных стилей // Linguistica VIII. – Tartu, 1976. – 13. – 48. lpp.

14.Вероятностно–статистические характеристики словарного состава функциональных стилей латышского языка // Valodas sistēma. – Rīga: LVU, 1976. – 24. – 48. lpp. – (LVU Zinātniskie raksti. – 259. sēj.).

15. Сопоставление статистических характеристик морфологических категорий в функциональных стилях латышского языка // Valodas sistēma. – Rīga: LVU, 1976. – 49. – 80. lpp. – (LVU Zinātniskie raksti. – 259. sēj.).

16. Linguostatistischer Vergleich der Funktionalstilen der lettischen Sprache // Quantitative Linguistics:  Glottometrika 5. – Bochum, 1983. – Vol.20. – S.14 – 44.

17. Kārtas kategorija sinhroniskā un diahroniskā skatījumā: profesora Artura  Ozola piemiņas konference // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – 19. laid. – Rīga: Avots, 1984. – 202. – 205. lpp.

18. Labo rūpju lauks: (valodniecei Emīlijai Soidai – 60) // Dzimtenes Bals. – 1984. – 22.marts. – 3. lpp.

19. Vispārīgās valodniecības kursa programma // Latviešu valodas un literatūras specialitātes programmas. – Rīga: LVU, 1985. – 68. – 83. lpp.

20. Закон о языках – дело политическое // Советская Молодежь. – 1989. – 5 апреля. – с.1.

21. [Kopā ar R.Bērtuli, A. stikāni u.c.] Atklāta vēstule PSRS tautas deputātiem un Augstākās Padomes locekļiem // Padomju Jaunatne. – 1989. – 11.nov.

22.[Kopā ar M. Rudzīti] Emīlija Soida: [nekrologs] // Literatūra un Māksla. – 1989. – 9.dec. 

23. Kas sargās valsts valodu? // Diena. – 1991. – 19.apr. – 3. lpp.

24. Vai nauda un aparāts glābs valodu? // Diena. – 1991. – 29.nov. – 2. lpp.; arī // Darba karogs. – 1991. – 12.dec.

25. Valodu likums // Baltu filoloģija I.  – Rīga: LU, 1991. – 73. – 76. lpp.

25. Jauna sistēma filoloģijas studijām // Izglītība. – 1991. – 30.aug. – 5. lpp.

27. [Kopā ar E. soidu] Latviešu valodas katedra pēdējos gadu desmitos // Baltu filoloģija I . – Rīga: LVU, 1991. – 28. – 39. lpp.

28. Die lettische Lexikographie // Skriften på Skærmen.  – Århus, 1991. – Nr. 4. – S.51 – 81.

29.[Kopā ar I.Gailīti, V.Redjko, R.Chabinskaju] O поиске информации в информационных системах на латышском языке // Автоматика и вычислительная техника. – Riga, 1992. – Nr. 1. – 43. – 46. lpp.

30. [Kopā ar I.Kalniņu, I.Rūmnieci] Maģistratūras iespējas LU Filoloģijas fakultātē // Izglītība. – 1992. – 13.aug. – 16. lpp.

31. [Kopā ar I.Kalniņu] Kā kļūt par filoloģijas maģistru? // Diena. – 1992. – 3. sept. – 6. lpp.

32. Das Volk und die Sprache in Lettland – am Scheideweg // Europäische Hochschulschriften. Reihe XXI: Linguistik. Sprache, Kultur, Identität. – Frankfurt am Main–Berlin–Bern–New York–Paris–Wien: Peter Lang Verlag, 1993. – Bd.123. – S.197– 205.

33. Lettisch – eine Sprache für zwei Millionen // Express Reisehandbuch . lettland. Hrsg. Thomas Maess. – Berlin: Mundo Verlag, 1993. – S. 223 – 226.

34.  Mūsdienu latviešu valodas vārdu krājuma datubāze // Baltu filoloģija  III. –  Rīga: LU, 1993. – 76. – 77. lpp.

35. Valodu likumi – vilšanās un cerības // Jaunā Gaita. – Toronto, 1993. – Nr. 194/195. – 42. – 44. lpp.

36.[Kopā ar I.Kalniņu] Pasaules latviešu zinātnieku kongresā // Baltu filoloģija III. – Rīga: LU, 1993. – 68. – 71. lpp.

37. [Kopā ar I. lokmani] The National Languages. The Future of Latvian and Lithuanian // Peoples of the Baltic. Session 8: The Future of the Baltic Region. – Uppsala University, 1994. – P. 12 – 14.

38. Ievads valodniecībā: (programma) // Valodniecības priekšmetu programmas latviešu filoloģijas bakalaura studijām. – Rīga: LU, 1994. – 4. – 7. lpp.

39. Vispārīgā valodniecība: (programma) // Valodniecības priekšmetu programmas latviešu filoloģijas bakalaura studijām . – Rīga: LU, 1994. – 58. – 61. lpp.

40. Valodniecei un pedagoģei Emīlijai Soidai – 70 // Izglītība. – 1994. – 31.marts.

41. [Kopā ar A. stikāni] Filoloģijas fakultāte // Latvijas Universitāte 75. – Rīga: LU, 1994. – 139. – 154. lpp.

42. Ceļā uz kopīgu Eiropas valodu infrastruktūru. // Baltu filoloģija V. – Rīga: LU, 1995. – 105. – 108. lpp.

43. Par latviešu valodas vārdnīcām kā letonikas avotiem // Latvijas ZA Vēstis: A daļa. – 1995. – Nr. 5/6. – 82. – 83. lpp.

44. Par vispārīgo valodniecību un datorlingvistiku // Latvijas ZA Vēstis: A daļa. – 1995. – Nr. 11/12. – 71. – 72. lpp.

45. Ievadvārdi: preface // Latvijā izdotās latviešu valodas vārdnīcas: bibliogrāfisks rādītājs, (1900– 1994). – Rīga: LU, 1995. – 5. – 8. lpp.

46. Kāda būs LU attīstības stratēģija? // Izglītība un Kultūra. –,1996. – 4. jūl. – 7. lpp.

47. Tulkiem un tulkotājiem jāmācās arī latviešu valoda // Izglītība un Kultūra. – 1997. – 19.jūn. – 10. lpp.

48. Baltistu dienas Greifsvaldē un Berlīnē // Baltu filoloģija VII. – Rīga: LU, 1997. – 205. – 206. lpp.

49. Vācijas vecākās pilsētas jaunajā  universitātē // Baltu filoloģija VII. – Rīga: LU, 1997. – 207. – 208. lpp.

50. Valodas pētīšanas metodes // Latvijas ZA Vēstis: A daļa. – 1997. – Nr. 3/4. – 170. – 171. lpp.

51. Valoda un kultūra // Latvijas Vēstnesis. – 1997. – 20.marts. – 5. lpp.

52. Par valodas un kultūras attieksmēm jeb Valoda kā spogulis, loga rūtis un krūze // Latviešu valoda: esamība, vide, konteksti. – Rīga: PBLA, LKF, 1997. – 22. – 27. lpp.

53. Kur meklēt valsts valodas optimālo mācību minimumu cittautu mācībvalodu skolām? // Nezināmais par zināmo. – Rīga: Seiva, 1998. – 103. – 107. lpp.

54. Priekšvārds // A.Kaža, N.Kaža. Latviešu – krievu fizikas terminu vārdnīca. – Rīga: SI, 1998. – 2. lpp.

55. Priekšvārds // A.Kaža, N.Kaža. Latviešu – krievu matemātikas terminu vārdnīca. – Rīga: SI, 1998. – 2. lpp.

56. Valodas daba // Skolotājs. – 1998. – Nr. 1. – 106. lpp.

57. Kam gribam būt līdzīgi – papuasiem vai islandiešiem? // Diena. – 1998. – 27.janv. – 10. lpp.

58. Mūsu, zinātnieku, atbildība par mūsu tautas valodu // Latvijas Vēstnesis. – 1998. – 22.apr. – 7. lpp.

59. Zinātnieku atbildība par mūsu, latviešu, valodu // Latvijas ZA Vēstis: A daļa. – 1999. – Nr. 1/2/3. – 71. – 74. lpp.

60.  Plašs un dziļš skats uz valodu: [par V.Humboltu] // Kentaurs XXI. – Rīga: Minerva, 1999. – Nr. 18. – 4. – 9. lpp.

61. Valoda kā šahs F. de Sosīra interpretācijā // Kentaurs XXI. – Rīga: Minerva, 1999. – Nr. 18. – 58. – 62. lpp.

62. Etnolingvistikas pamatu licējs: [par E. sepīru] // Kentaurs XXI. – Rīga: Minerva, 1999. – Nr. 18. – 83. – 85. lpp.

63. Latviešu valoda kvantitatīvās lingvistikas spogulī // Baltu filoloģija VIII. – Rīga: LU, 1999. – 19. – 26. lpp. – (LU Zinātniskie raksti. – 619. sēj.).

64. Теоретические основы культуры языка в трудах пражского лингвистического кружка // Leksika – socialines raidos atspindys. Konferencijos pranešimai. – Kaunas: Kaunos technologijos universitetas, 1999. – 74. – 78. lpp.

65. Valodai un izglītībai veltīts mūžs: valodniecei Emīlijai Soidai – 75 // Izglītība un Kultūra. – 1999. – 18.marts. – 7. lpp.

66. Emīlijas Soidas (1924– 1989) devums Latvijas zinātnē un izglītībā // Baltu filoloģija  IX. – Rīga: LU, 2000. – 231. – 235. lpp.

67. Latviešu valodas inversās vārdnīcas otrais izdevums.// Skolotājs. – 2000. – Nr. 5. – 111. lpp.

68. Kas ieveda latviešu valodu 19.gadsimta Eiropas zinātnē? // Karogs. – 2001. – Nr. 9. – 201. – 212. lpp.

69. Дифференциальные признаки латышского научного языка с точки зрения квантитативной лингвистики // Dabartinės mokslo kalbos kultūra. Konferencijos pranešimai. – Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2001. – 58. – 62. lpp.

Raksti Latvijas padomju enciklopēdijā

70. Aglutinācija // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981. – 1. sēj. – 74. lpp.

71. Aglutinatīvās valodas // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981. – 1. sēj. – 74. lpp. 

72. Analītiskā forma // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981. – 1. sēj. – 229. lpp.

73. Analītiskās valodas // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981. – 1. sēj. – 230. lpp.

74. Daudzvalodība // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1982. – 2. sēj.  –  443. lpp.

75. Deskriptīvā metode // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1982. – 2. sēj. – 509. lpp.

76. Deskriptīvā valodniecība // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1982. – 2. sēj. – 509. – 510. lpp.

77. Divvalodība // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1982. – 2. sēj. – 612. lpp.

78. Etnolingvistika // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1983. – 3. sēj. – 236. lpp.

79. Fleksīvās valodas // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1983. – 3. sēj. – 342. lpp.

80. Glosemātika // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1983. – 3. sēj. – 548. lpp.

81. Inkorporācija // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1983. – 4. sēj. – 281. lpp.

82. Inkorporējošās valodas // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1983. – 4. sēj. – 281. lpp.

83. Izolējošās valodas // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1983. – 4. sēj. – 384. lpp.

84. Valodniecība Latvijā: [kopā ar R.Grabi, L.Rozi] // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1984. – 5.2. sēj. – 527. – 533. lpp.

85. Lietišķā valodniecība // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1985. – 6. sēj. – 153. – 154. lpp.

86. Lingvistiskā statistika // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1985. – 6. sēj. – 195. lpp

87. Matemātiskā lingvistika // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1985. – 6. sēj. – 503. lpp.

88. Paleontoloģija: [lingvistiskā] // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1986. – 7. sēj. – 480. lpp.

89. Runa // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1986. – 8. sēj. – 491. lpp.

90. Semiotika // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1986. – 8. sēj. – 649. lpp.

91. Sepīrs // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1986. – 8. sēj. – 666. lpp.

92. Sinhronija // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. – 9. sēj. – 6. lpp.

93. Sinhroniskās metodes // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. – 9. sēj. – 6. lpp.

94. Sintētiskā forma // Latvijas padomju enciklopēdija. –Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. – 9. sēj. – 10. lpp.

95. Sintētiskās valodas // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. – 9. sēj. – 11. lpp.

96. Sosīrs // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. – 9. sēj. – 160. lpp.

97. Strukturālā valodniecība // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. – 9. sēj. – 315. – 316. lpp

98. Valoda // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. – 10.1. sēj. – 251. lpp.

99. Valodas attīstības teorijas // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. – 10.1. sēj. – 252. lpp.

100. Valodniecība // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. – 10.1. sēj. – 253. lpp.

101. Valodu grupa // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. – 10.1. sēj. – 254. lpp.

102. Valodu saime // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. – 10.1. sēj. – 255. lpp.

103. Valodu klasifikācija // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. – 10.1. sēj. – 254. lpp.

104. Vispārīgā valodniecība // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. – 10.1. sēj. – 476. lpp.

105. Vandrijess // Latvijas padomju enciklopēdija. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. – 10.1. sēj. – 282. lpp.

Konferenču tēzes

106.Частотный словарь латышской публицистики // Межвузовская конференция по вопросам частотных словарей и автоматизации лингвистических работ. – Ленинград, 1966. – с.8– 9.

107. Некоторые вопросы лингвистического описания текста // Научная конференция молодых ученых МГУ, 1967. – Москва, 1968. – с.287.

108. Latviešu valodas kvantitatīvā analīze: veikums un perspektīva // Vispasaules latviešu zinātņu kongress. – 2. sēj. – Rīgā, 1991. – 94. lpp.

109. Status of the Latvian Language in Latvia // XV International Congress of Linguists. – Quebec, 1992.

110. Die quantitativen relevanten Merkmale der Funktionalstile // 27. linguistisches Kolloquium. – Münster, 1992.

111. Die Ökologie einer bedrohten Sprache: das Beispiel des Lettischen // 28. linguistisches Kolloquium. – Graz, 1993.

112.[With B.Štekele, S.Zariņa] Lexicographical Database of Modern Latvian // Language and Technology in Europe 2000. Seminar, Riga, 10 – 11 November 1994.

113. Latviešu valodas vārdu morfēmiskā segmentācija un tipoloģija // VII Starptautiskais baltistu kongress. – Rīga, 1995.

114. Morphemische Segmentierung und Typologie des Wortes im Lettischen // 30. Linguistisches Kolloquium. – Gdansk, 1995.

115. Valodu, valodniecības un filoloģijas akadēmisko studiju programmas citur Eiropā // Latvijas Universitātes 3.akadēmiskā konference, 1997.g. 30.janv. – 5.febr. – Rīga: LU, 1997. – 5. – 7. lpp.

116. Latviešu valoda kvantitatīvās lingvistikas spogulī // Artura Ozola diena: 1997. Valodas pētīšanas metodes. – Rīga: LU, 1997. – 11. – 12. lpp.

117. Latviešu valodas katedras devums izglītībai un zinātnei trīs gadu desmitos: (1964 – 1993) // Latvijas Universitātei – 80: konferences referātu tēzes. – Rīga: LU, 1999. – 50. lpp.

118. Latviešu valodas kvantitatīvie raksturojumi // Starptautiskais baltistu kongress Baltistica IX: referātu tēzes. – Rīga: LU, 2000. – 147. – 149. lpp.

119.  Продуктивность и употребительность аффиксов латышского языка // Материалы XXIX межвузовской научно–методической конференции. – Санкт–Петербург: изд.Санкт–Петербургского университета, 2000. – с.25.

120. Latviešu valoda 19.gadsimta Eiropas valodniecības redzeslokā: historiogrāfisks pētījums // II Pasaules latviešu zinātnieku kongress: tēžu krājums. – Rīga, 2001. – 109. lpp.

121. Baltu valodu inversās vārdnīcas, to lingvistiskā kapacitāte  // Материалы ХХХI межвузовской научно – методической конференции. – Санкт–Петербург, 2002. – c. 23 – 24. 

Tulkojumi

122. Koduhovs V. Vispārīgā valodniecība. – Rīga: Zvaigzne, 1987. – 121. – 283. lpp.

Rediģētie, recenzētie un sastādītie darbi

123. Breidaks A. Valodas izcelšanās. – Rīga: Avots, 1981. – 86 lpp.

124. Humbolts V. Izlase. – Rīga: Zvaigzne, 1985. – 113 lpp.

125. Latviešu valodas un literatūras iestājpārbaudījumu programma 1987.gadā / sast. Dz.Paegle. – Rīga: LVU, 1987. – 12 lpp.

126. Iestājeksāmeni latviešu valodā un literatūrā: rekomendācijas reflektantiem / sast. Dz.Paegle. – Rīga: LVU, 1987. – 7 lpp.

127. Vietvārdu vākšana: metodiskas rekomendācijas / sast. Dz.Paegle. – Rīga: LVU, 1988. – 30 lpp.

128. Baltu filoloģija  I. – Rīga: LU, 1991. – 89 lpp.

129. Baltu filoloģija  III. – Rīga: LU, 1993. – 83 lpp.

130. Rudzīte M. Ievads baltu valodniecībā: palīgs kursa apgūšanai. – Atk.izd. – Rīga: LU, 1993. – 37 lpp.

131. Mūsdienu latviešu literārās valodas kultūras pamati: kursa programma un ieteicamā literatūra nehumanitāro specialitāšu studentiem / sast. I.Teleženko. – Rīga: LU, 1993. – 23 lpp.

132. Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. – Rīga: Zvaigzne, 1993. – 470 lpp.

133. Programma un individuālā darba programma mūsdienu latviešu valodas kultūrā žurnālistikas specialitātes studentiem / sast. Dz.Paegle. – 2.papild. izd. – Rīga: LU, 1994. – 23 lpp.

134. Latvijā izdotās latviešu valodas vārdnīcas: bibliogrāfisks rādītājs (1900– 1994) / sast. M.Banga, G.Cakule, S.Kļaviņa, B.Mūrniece, S.Zariņa. – Rīga: LU, 1995. – 43 lpp.

135. Kentaurs XXI: kulturoloģisks žurnāls: valoda un kultūra / galv. red. L.Briedis. – Rīga: Minerva, 1999. – Nr. 18. – 159 lpp.

Par Sarmu Kļaviņu

136. Gariks V. Mainās arī valodniecība...: [par aspiranti S.Kļaviņu] // Padomju Latvijas Sieviete. – 1966. – Nr. 7. – 13. – 14. lpp.

137. Vagule A. Uz Kolumba kuģa: [par aspiranti S.Kļaviņu] // Kalendārs sievietēm. –   Rīga: Liesma, 1966. – 122. – 125. lpp.

138. Pētera Stučkas Latvijas Valsts universtātei 50 gadi: [arī par S.Kļaviņas zinātnisko darbu]. – Rīga: Zinātne, 1969. – 109. lpp. 

139.Общее языкознание: внутренняя структура языка: гл.5. – Москва:  Наука, 1972. – T.2. – c.344 – 393. [Arī par S.Kļaviņas rakstu]

140.Allgemeine Sprachwissenschaft: die innere Struktur der Sprache. – Berlin: Akademie Verlag, 1975. – Bd.2. – S. 347 – 496 [Arī par S.Kļaviņas rakstu]

141.Gramatika // Latvijas padomju enciklopēdija. – 3. sēj. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1983. – 589. – 591. lpp.

142.Rozenbergs J. Latviešu valodas praktiskā stilistika: II. Morfostilistika. – Rīga: Zvaigzne, 1983. – 150 lpp. [Izmantoti dati no S.Kļaviņas grāmatas “Statistika valodniecībā”]

143.Valodniecība // Latvijas padomju enciklopēdija. – 5.2. sēj. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1984. – 533. lpp.

144. Rosinas A. Lietuvių bendrinės kalbos įvardžių semantinė struktūra. – Vilnius, 1984. [Izmantoti dati arī no S.Kļaviņas grāmatas “Statistika valodniecībā”]  

145.Valdmanis J. Jāni Endzelīnu pieminot: [arī par S.Kļaviņas “Valoda kā sistēma”] // Dzimtenes Balss. – 1984. – 15. marts – 3. lpp.

146. lipšāne T. Studentu apmācība un audzināšana: [arī par S.Kļaviņas zinātnisko darbu] // Padomju Students. – 1984. – 31.maijs.

147.Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes 60 gadi: [pieminēta arī S.Kļaviņa]. – Rīga: Avots, 1984. – 36. lpp.

148.Vārdnīca // Latvijas padomju enciklopēdija. – 10.1. sēj. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. – 290. lpp.

149.Kušķis J. Vispusīga personība: [pieminēta arī S.Kļaviņa] // Dzimtenes Balss. – 1987. – 2.apr. – 5. lpp.

150. lūse D. Jūs aicina Jauno filologu skola: [pieminēta arī S.Kļaviņa] // Padomju Jaunatne. – 1987. – 23.apr.

151.Par Valodas likuma projektu: [tekstā arī par S.Kļaviņu u.c.] // Cīņa. – 1988. – 29.okt.

152.Štekele B., Kalnača A. Artura Ozola dienā: [tekstā arī par S.Kļaviņu, M.Rudzīti, V.Eihvaldu u.c.] // Literatūra un Māksla. – 1989. – 25.marts. – 14. lpp.

153.Kušķis J., Štekele B. Ar prioritāti latviešu valodai: [tekstā arī par S.Kļaviņu un M.Rudzīti] // Cīņa. – 1989. – 5.marts.

154. latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija lēmums par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Valodu komisijas izveidošanu: [komisijas sastāvā arī S.Kļaviņa] // Cīņa. – 1989. – 6.okt.

155.Teleženko I., Kušķis J. Par Latvijas vietvārdiem: [pieminēti arī S.Kļaviņa, M.Rudzīte] // Zinātne un Mēs. – 1990. – Nr. 6 – 4. lpp.

156.Enciklopēdiskā vārdnīca. – Rīga: Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991. – 1. sēj. – 313. lpp. [ Raksts par S.Kļaviņu]

157. Schmid W. P. Die Lexikographie der baltischen Sprachen II. Lettisch: [arī par E. soidas un S.Kļaviņas “Latviešu valodas inverso vārdnīcu”] // Handbücher zur Sprach– und Kommunikationswissenschaften. Wörterbücher: Dritter Teilband. – Berlin–New York: Walter de Gruyter, 1991. – Bd.5. –  S.2358

158. Korsakas J. Lietuvių kalbos inversinis žodynas. – Kaunas: Šviesa, 1991.   [Priekšvārdā arī par E. soidas un S.Kļaviņas “Latviešu valodas inverso vārdnīcu”]

159. Vallena D. Kā paturēt valodas kvalitāti: latviešu valodas zinātniskā konference Ņujorkā // Laiks (Ņujorka). – 1992. – 14.okt. – 1. lpp.; 17.okt. – 5. lpp.[Pieminēta arī S.Kļaviņa]

160. Teleženko I. Literārās valodas vēstures problēmas un risinājumi: [tekstā arī par S.Kļaviņu] // Izglītība. – 1992. – 9.apr. – 10. lpp.

161. Latvijas ZA sēde par valsts valodu: [pieminēta S.Kļaviņas runa] // Latvijas ZA Vēstis: A daļa. – 1992. – Nr. 6 – 48. lpp.

162. Tālberga I. Valsts valodas politika: realitāte, perspektīvas, zinātniskais nodrošinājums: [arī par S.Kļaviņu] // Latvijas ZA Vēstis: A daļa. – 1992. – Nr. 7 – 45. – 47. lpp.

163. Jēriņa I. Grācā arī par latviešu valodu: [par S.Kļaviņas referātu starptautiskā lingvistu konferencē] // Diena. – 1993. – 19.okt.

164. Grīnberga A. Latvijas valodnieces: [D.Nītiņa, S.Kļaviņa, Z.Ikere] Stokholmas universitātē // Brīvā Latvija, 1993. – 29.marts. – 6. lpp.

165. Grunte M. Izmirs tās valodas, kuras nebūs datorizētas: [pieminētas S.Kļaviņa, M.Baltiņa] // Izglītība un Kultūra. – 1994. – 17.nov. – 9. lpp.

166. Letonikas izpētei veltītā Latvijas ZA sēde: [arī par S.Kļaviņu] // Latvijas ZA Vēstis: A daļa. – 1995. – Nr. 5/6.  – 79. – 87. lpp.

167. Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. – 231 lpp. [Izmantoti dati no S.Kļaviņas grāmatas “Statistika valodniecībā”]

168. Rosinas A. Baltų kalbų įvardžiai: morfologijos raida. – Vilnius, 1995. [Dati arī no S.Kļaviņas  “Statistika valodniecībā”]

169. Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science: Series V. Library and Information Sources in Linguistics. Bibliography of Quantitative Linguistics / ed. R.Köhler. – Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1995. – Vol.25. – 780 p. [Minēti 14 S.Kļaviņas darbi]

170.Rosinas A. Lietuvių bendrinės kalbos įvardžiai: funkcijos ir semantika. – Vilnius,  1996. [Izmantoti arī dati no S.Kļaviņas darbiem kvantitatīvajā lingvistikā]

171. Sarma Kļaviņa. Filoloģe //.. un Jaunpiebalga. Kultūras, zinātnes un citu nozaru darbinieki, kuri dzimuši, dzīvojuši vai strādājuši Jaunpiebalgā. – Valmiera, 1996. – 81. – 82. lpp. 

172. Kļaviņa Sarma // Who is who in Latvia: 1996. Biogrāfiskā enciklopēdija. – Rīga, 1996. – 155 lpp.

173. Palu S. “Valodai jābūt ēdamai, dzeramai, dzīvai’’: [par PBLA un LKF rīkoto konferenci, arī par S.Kļaviņas referātu] // Izglītība un Kultūra. – 1997. – 20.marts. – 10. lpp.

174. Celle O. Latviešu valoda straujajos pārmaiņu laikos // Brīvā Latvija. – 1997. – Nr. 16. 1. – 5. lpp. [Arī par S.Kļaviņas referātu konferencē]

175. Kļaviņa Sarma // Kas ir kas Latvijā: 1997. Biogrāfiskā enciklopēdija. – Rīga, 1997. – 241. lpp.

176. Bušmane B. Jāņa Endzelīna 124.dzimšanas dienas atcerei veltīta konference: [arī par S.Kļaviņas referātu] // Latvijas ZA Vēstis: A daļa. – 1997. – Nr. 1/2. – 180. – 181. lpp.

177. Lazovskis I. Vai mūsu valoda ir apdraudēta?: [minēti S.Kļaviņa, A.Veisbergs, I.Druviete] //  Diena. – 1998. – 25.febr. – 14. lpp.

178. Skujiņa V. Latviešu valodas pamatu stiprināšanai: [par konferenci Latviešu valoda mūsdienu Latvijā, arī par S.Kļaviņas referātu]  //  Diena. – 1998. – 22.apr. – 16. lpp.

179. Cimermanis S. Iet tālāk un dziļāk humanitārās zinātnēs: [par žurnāla LZA Vēstis: A.daļa. – 1997. – Nr. 3/4, arī S.Kļaviņas rakstu] // Latvijas Vēstnesis. – 1998. – 7.janv. – 8. lpp.

180. Cimermanis S. Lai mūsu valoda kā avots: [par konferenci Latviešu valoda mūsdienu Latvijā, arī par S.Kļaviņas uzstāšanos] // Latvijas Vēstnesis. – 1998. – 21.apr. – 3. lpp.

181. Alpe I. Apgāds Lielvārds piedāvā: [arī par S.Kļaviņas grāmatu Valodas daba] // Izglītība un Kultūra. – 1998. – 22.janv. – 9. lpp.

182. Rudzīte M. Valodniecības pētījumi Latvijas Universitātē // Baltu filoloģija VIII. – 1999. – 178. – 184. lpp.

183. Hofmanis R. Mēs jūs sabradāsim dubļos: [par profesoru vēlēšanām LU Filoloģijas fakultātē, par S.Kļaviņu, Dz.Paegli, A.Kalnaču, L. leikumu, K.Kariņu u.c.] // Latvija Amerikā. – 1999. – 26.jūnijs;  Laiks. – 1999. – 3.jūlijs.

184. Zinkevičius Z. Prie lituanistikos židinio. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. – 1999. – 518 lpp. [Arī par sakariem ar latviešu valodniekiem; pieminēta S.Kļaviņa]

185. Filoloģijas fakultāte // Latvijas Universitātei – 80. – Rīga: LU, 1999. – 55 – 56. lpp.

186. LU akadēmiskais personāls // Latvijas Universitātei – 80. – Rīga: LU, 1999. – 187. – 219. lpp. 

187. Broks A. Izglītības sistemoloģija: [pieminēta S.Kļaviņas grāmata Valodas daba]. –  Rīga: RaKa, 2000. – 173 lpp.

188. Paegle D. Zinātniskuma un sistēmiskuma principi latviešu valodas mācībā // LZA Vēstis:  A daļa. – 2000. – Nr. 5/6. – 98. – 102. lpp. [Pieminēta S.Kļaviņas grāmata]

189. Laiveniece D. Valodas metodikas didaktiskie jautājumi: [atsauce uz S.Kļaviņas rakstu]. – Rīga: RaKa, 2001. – 152 lpp.

Intervijas, sarunas

190. Brikere I. Valsts valoda vai pidžins?: [intervija ar S.Kļaviņu] // Latvijas Jaunatne. – 1990. – 23.maijs.

191.Pīlādzis M. Latvijā, habilitēto doktoru zemē...: [intervija ar D. lūsi, Dz.Paegli, I.Freimani, S.Kļaviņu, K.Kariņu] // Literatūra.Māksla.Mēs. – 1998. – 23./29.apr. – 5. – 18. lpp.

192.Pīlādzis M. Draugu kliķe sadala titulus un darbus: [saruna ar LU Filoloģijas fak. mācībspēkiem] // Latvija Amerikā (Toronto). – 1998. – 27.jūn./4.jūl. – 5. – 6. lpp.

Sastādījušas Sarma Kļaviņa un Inga Niedra

     

 
Jūs esat 5413878. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs