Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas kultūra > Inta Freimane "Valodas kultūra teorētiskā skatījumā"     
   Citētā literatūra un saīsinājumi     

Drukāt         

    
    

CITĒTĀ LITERATŪRA UN SAĪSINĀJUMI

Abduazizovs – Абдуазизое А. А. О статусе и критериях установления паралингвистических средств // Русский язык в школе. – 1980. – № 6. – С. 68 – 71.

Admoni – Адмони В. Пути развития грамматического строя в немецком языке. – М., 1973.

Ahero 1 – Ahero A. Salikteņi ar norobežotu nozīmi // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1965. – 1. laid. – 18. – 23. lpp.

Ahero 3 – Ahero A. Par citu valodu ietekmi vārdu darināšanā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1965. – 1. laid. – 31. – 38. lpp.

Ahero 3 – Ahero A. Par citu valodu ietekmi vārdu darināšanā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1967. – 3. laid. – 12. – 20. lpp.

Ahero 4 – Ahero A. Salikteņu pazīmes nu rakstība // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1979. – 15. laid. – 164. – 179. lpp.

Ahmanova, Beļčikovs, Veseļitskis – Ахманова О. С., Бельчиков Ю. А., Веселитский В. В. К вопросу о “правильности” речи // Вопр. яз. – 1960. – № 2. – С. 35 – 42.

Alunāns – Alunāns J. Kāds vārds par latviešu valodu // Alunāns J.

Auseklis, Pumpurs A. Izlase. – R., 1971. – 47. – 50. lpp.

Aņisimova – Анисимова E. E. Коммуникативно–прагматические нормы // Филологические науки. – 1988. – № 6. – С. 64 – 69.

Apresjans – Апресян Г. 3. Ораторское искусство. – М., 1978.

Augstkalne 1 – Augstkalne R. Vērojumi un ierosinājumi // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1967. – 3. laid. – 71. – 75. lpp.

Augstkalne 2 – Augstkalne R. Vērojumi un ierosinājumi // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1968. – 4. laid. – 69. – 74. lpp.

Augstkalne 3 – Augstkalne R. Vērojumi un ierosinājumi // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1970. – 6. laid. – 75. – 80. lpp.

Augstkalne 4 – Augstkalne R. Vērojumi un ierosinājumi // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1971. – 7. laid. – 101. – 106. lpp.

Augstkalne 5 – Augstkalne R. Vērojumi un ierosinājumi // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1974. – 10. laid. – 79. – 80. lpp.

Avrorins – Аврорин В. А. Проблемы изучения функциональной стороны языка. – Л., 1973.

Averbuhs – Авербух К. Я. Терминологическая вариантность: теоретический и прикладной аспекты//Вопросы языкознания. – 1986. – №6. – С. 38 – 49.

Baldunčiks 1 – Baldunčiks J. Elementi super– un mini– latviešu valodas salikteņos // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1977. – 13. laid. – 68. – 70. lpp.

Baldunčiks 2 – Baldunčiks J. Aizguvumi jaunatnes žargonā (slengā) // Valodas aktualitātes 1987. – R., 1988. – 186. – 191. lpp.

Bāliņa, Miķelsone – Bāliņa R., Miķelsone A. Daži statistikas dati par darbības vārdu tagadnes paralēlformām mūsdienu valodā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1965. – 1. laid. – 100. – 104. lpp.

Balli 1 – Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – М., 1955.

Balli 2 – Балли Ш. Французская стилистика. – М., 1961.

Baltiņa 1 – Baltiņa M. Atvasinājumi ar –ums un pārdaudzums // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1974. – 10. laid. – 75. – 79. lpp.

Baltiņa 2 – Baltiņa M. Vēlreiz par izskaņām –ums un –ība // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1976. – 12. laid. – 120. – 126. lpp.

Baltiņa 3 – Baltiņa M. Deminutīvi – vietā un nevietā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1977. – 13. laid. – 64. – 67. lpp.

Baltiņa 4 – Baltiņa M. Par kādu prognozi vārddarināšanā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1978. – 14. laid. – 103. – 105. lpp.

Baltiņa 5 – Baltiņa M. Par –enieks, –inieks un –nieks II Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1984. – 20. laid. – 134. – 139. lpp.

Bankavs 1 – Bankavs A. Dažas analītisma iezīmes mūsdienu latviešu valodā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1973. – 9. laid. – 16. – 20. lpp.

Bankavs 2 – Bankavs A. Darbības vārds analītiskos savienojumos // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1974. – 10. laid. – 10. – 14. lpp.

Barnets – Барнет Ю. Дифференциация национального языка и социальная коммуникация // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1988. – Вып. XX. – С. 188 – 198.

Beitiņa 1 – Beitiņa М. No verba būt formām darinātie vārdi un to lietošana // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1978. – 14. laid. – 72. – 82. lpp.

Beitiņa 2 – Beitiņa M. Verba varēt un atvasinājumu aktivizēšanās mūsdienu publicistikā // Latviešu valodas kultūras jautājumi – R., 1979. – 15. laid. – 179. – 186. lpp.

Beitiņa 3 – Beitiņa M. Ne vai // Latviešu valodas kultūras jautājumi – R., 1982. – 17. laid. – 146. – 151. lpp.

Beitiņa 4 – Beitiņa M. Saiklis nevietā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1986. – 22. laid. – 62. – 67. lpp.

Beļajeva – Беляева С. А. Изменение стилистических характеристик как показатель степени семантической ассимиляции заимствованного слова // Филологические науки. – 1984. – № 1. – С. 78 – 80.

Bendiks 1 – Bendiks H. Zilbes intonācijas var un vajag normēt // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1975. – 1. laid. – 5. – 17. lpp.

Bendiks 2 – Bendiks H. Lasām, lasāt vai varbūt lasam, lasat // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – 1965. – 1. laid. – 104. – 110. lpp.

Bendiks 3 – Bendiks H. Piezīmes par darbības vardu paralēlformām // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1966. – 2. laid. – 123. – 128. lpp.

Bendiks 4 – Bendiks H. Latviskās svešvārdu rakstības gadu desmits // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1968. – 4. laid. – 116. – 129. lpp.

Bendiks 5 – Bendiks H. īsi un gari patskaņi svešos sugas vārdos // Svešvārdu pareizrakstības vārdnīca. – R., 1958. – 88. – 115. lpp.

Benvenists – Бенвенист Э. Уровни лингвистического анализа // Новое в лингвистике. – М., 1965. – Вып. 4. – С. 434 – 449.

Bergmane, Blinkena – Bergmane A., Blinkena A. Latviešu literārās valodas vēstures pētījumi. – R., 1986.

Blinkena 1 – Blinkena A. Nepareizs verba refleksīvās formas lietojums // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1966. – 2. laid. – 128. – 134. lpp.

Blinkena 2 – Blinkena A. Latviešu interpunkcija. – R., 1969.

Blinkena 3 – Blinkena A. Citvalodu nosaukumu un apzīmējumu lietošanas problēmas latviešu valodā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1974. – 10. laid. – 175. – 194. lpp.

Blinkena 4 – Blinkena A. Substantīvisko skaitļa vārdu forma un rekcija (desmitiem vai desmitām?) // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1976. – 12. laid. – 117. – 119. lpp.

Blinkena 5 – Blinkena A. Verba vajadzēt rekcija // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1977. – 13. laid. – 154. – 158. lpp.

Blinkena 6 – Blinkena A. Vai viņš zin vai zina? // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1984. – 19. laid. – 133. – 137. lpp.

Blinkena 7 – Blinkena A. Valoda mūsu – kopējā // Cīņa. – 1987. 25. novembrī.

Blumfīlds – Блумфильд Л. Язык. – M., 1968.

Bosaks – Босак Я. Разговорность как динамический фактор // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1988. – Вып. XX. – С. 243 – 252.

Brundzāte – Brundzāte G. Par lietvārda sāls dzimti // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1974. . – 10. laid. – 154. – 158. lpp.

Budagovs 1 – Будагов Р. А. Литературные языки и языковые стили. – М., 1967.

Budagovs 2 – Будагов Р. А. Воздействие человека на язык // Современные проблемы литературоведения и языкознания. К 70–летию М. Б. Храпенко. – М., 1974.

Budagovs 3 – Будагов Р. А. Три книги о культуре речи // Человек и его язык. Будагов Р. А. – М., 1976. – С. 320–334.

Bušs 1 – Bušs О. Barbarismi frazeoloģijā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1977. – 13. laid. – 107. – 114. lpp.

Bušs 2 – Bušs O. Salikteņi ar darbības vārda nenoteiksmi pirmajā daļā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1982. – 18. laid. – 81 – 88. lpp.

Bušs 3 – Bušs O. Dažas mūsdienu salikteņdarināšanas iezīmes // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1986. – 22. laid. – 73. – 77. lpp.

Celmiņa 1 – Celmiņa I. Par dažām atkāpēm, kas atzīstamas par normu // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1969. – 5. laid. – 153 – 157. lpp.

Celmiņa 2 – Celmiņa I. Skaust vai neskaust prievārdus? // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1973. – 9. laid. – 20. – 24. lpp.

Celmiņa 3 – Celmiņa I. Aktieris un valoda // Literatūra un Māksla. – 1979. – 19. janv. – 7. lpp.

Ceplīte 1 – Ceplīte B. Par noteikto un nenoteikto adjektīvu lietojumu // Latviešu valodas kultūras krājumi. – R., 1967. – 3. laid. – 133 – 140. lpp.

Ceplīte 2 – Ceplīte B. Dažas atkāpes no normas noteiktās galotnes lietošanā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1969. – 5. laid. – 128. – 153. lpp.

Ceplīte 3 – Ceplīte B. Vēlreiz par noteiktajām un nenoteiktajām galotnēm // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1970. – 6. laid. – 145. – 150. lpp.

Ceplīte 4 – Ceplīte B. Jāiet vai nākas iet? // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1971. – 7. laid. – 53 – 54. lpp.

Ceplīte 5 – Ceplīte B. Noteiktības un deskriptīvā aspekta izpausme mūsdienu latviešu literārajā valodā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1980. – 6. laid. – 143. – 152. lpp.

Ceplīte 6 – Ceplīte B. Neaizmirsīsim lietot ciešamo kārtu! // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1985. – 21. laid. – 134. – 136. lpp.

Ceplīte 7 – Ceplīte B. Attieksmes vietniekvārdu kas un kurš lietošana // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1985. – 21. laid. – 136. – 139. lpp.

Ceplītis 1 – Ceplītis L. Vārds un uzvārds // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1968. – 4. laid. – 68. – 69. lpp.

Ceplītis 2 – Ceplītis L. Ierobežojumi vārdu gramatisko formu lietošanā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1982. – 17. laid. – 208. – 210. lpp.

Ceplītis 3 – Ceplītis L. Kļūmīgi divdabju ar –ot, –oties lietojumi // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1982. – 17. laid. – 210. – 212. lpp.

Ceplītis 4 – Ceplītis L. Līdzskaņu mijas trūkums lietvārdu locījumos // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1982. – 17. laid. – 216 – 220. lpp.

Ceplītis 5 – Ceplītis L. Publiskas runas kultūra // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1984. – 19. laid. – 5. – 13. lpp.

Ceplītis 6 – Ceplītis L. Daži problemātiski pareizrunas jautājumi // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1986. – 22. laid. – 31. – 35. lpp.

Dambe – Dambe V. Intonācijas // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1974. – 10. laid. – 198. – 207. lpp.

Danešs – Данеш Ф. Позиции и оценочные критерии при кодификации // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1988. – Вып. XX. – С. 281–295.

Daņiļenko, Skvorcovs – Даниленко В. П., Скворцов Л. И. Нормативные основы унификации терминологии // Культура речи в технической документации. – М., 1982. – С. 5–35.

Degtereva – Дегтерева Т. А. Становление норм литературного языка. – М., 1963.

Djačkovs – Дъячков М. В. Специфика процессов пиджинации и креолизации языка // Вопросы языкознания. – 1988. – № 5. – С. 122–123.

Dravnieks – Dravnieks J. Raksti. – R., 1926. – l sēj.

Druviete 1 – Druviete I. Vai cēloni vajadzētu izteikt ar tālab, kālab // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1982. – 18. laid. – 74. – 76. lpp.

Druviete 2 – Druviete I. Par jaunatnes sarunvalodu // Valodas aktualitātes. – R., 1987. – 197. – 202. lpp.

Ēdelmane 1 – Ēdelmane I. Krāsu nosaukumi latviešu valodā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1971. – 7. laid. – 73. – 85. lpp.

Ēdelmane 2 – Ēdelmane I. Vārda kodola semantiskā struktūra un tā salikteņi // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1971. – 7. laid. – 111. – 115. lpp.

Ēdelmane 3 – Ēdelmane I. Paralēlismi valodā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1973. – 9. laid. – 84. – 87. lpp.

Ēdelmane 4 – Ēdelmane I. Augu nosaukumu darināšanas veidi latviešu valodā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1978. – 14. laid. – 97. – 103. lpp.

Endzelīna – Endzelīna M. Par kādu prievārda pie lietošanas gadījumu // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1966. – 2. laid. – 134. – 136. lpp.

Endzelīns 1 – Endzelīns J. Dažādas valodas kļūdas // Darbu izlase. – R., 1980. – 3. sēj. 2. d. – 9. – 45. lpp.

Endzelīns 2 – Endzelīns J. Oficiālu pareizrakstības vārdnīcu klajā laižot // Darbu izlase. – R, 1980. – 3. sēj. 2. d. – 367 – 370. lpp.

Endzelīns 3 – Endzelīns J. Valodnieka vērojumi // Darbu izlase. – R., 1980. – 3. sēj. 2. d. – 371 – 374. lpp.

Endzelīns 4 – Endzelīns J. Jaunu vārdu radītājiem // Darbu izlase. – R., 1980. – 3. sēj. 2. d. – 396. – 399. lpp.

Endzelīns 5 – Endzelīns J. Referāts 1953. g. 25. IV valodniecības jautājumiem veltītajā apvienotajā konferencē Rīgā // Darbu izlase. – R., 1980. – 3. sēj. 2. d. – 466. – 474. lpp.

Endzelīns 6 – Endzelīns J. Latviešu valodas gramatika. – R., 1951.

Endzelīns. Ozoliņš. Valodas prakses jautājumi / Red. J. Endzelīns, sakārt. P. Ozoliņš. – R., 1935.

Endzelīns, Rūķe – Valodas un rakstības jautājumi / Red. J. Endzelīns, sakārt. V. Rūķe. – R., 1940.

Ezeriņa – Ezeriņa L. Prievārds pie nav neaizstājams // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1969. – 5. laid. – 34. – 36. lpp.

Fiļins 1 – Филин Ф. П. Несколько слов о языковой норме и культуре речи // Вопросы культуры речи. – М., 1966. – Вып. П. – С. 15 – 22.

Fiļins 2 – Филин Ф. П. О нормах и стилях литературного языка // Проблема нормы и социальная дифференциация языков. Тезисы докладов. – М., 1967. – С. 16–17.

Fiļins 3 – Филин Ф. П. Об изучении общественных функций языка // Известия АН СССР, серия лит–ры и языка. – 1968. – Т. ХЗУП, вып. 4. – С. 281–290.

Fiļins 4 – Филин Ф. П. Литературный язык как историческая категория // Тезисы докладов Всесоюзной конференции по теоретическим вопросам языкознания. – М., 1974.

Fiļins 5. – Филин Ф. П. О языковой норме // Проблемы нормы в синхронном и диахроническом аспектах. – М., 1976. – С. 6–15.

Fiļins 6 – Филин Ф. П. Очерки по истории языкознания. – М., 1982.

Freidenfelds – Freidenfelds I. Par divdabju lietošanu // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1965. – 1. laid. – 122. – 128. lpp.

Freimane 1 – Freimane I. Vienpersonas verbu fonētiskie un morfoloģiskie varianti mūsdienu latviešu literārajā valodā // Latvijas PSR ZA Vēstis. – R., 1964. – Nr. 8. – 48. – 54. lpp.

Freimane 2 – Freimane I. Ģenitīvs vai cits locījums? // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1966. – 2. laid. – 116 – 123. lpp.

Freimane 3 – Freimane I. Latviešu valodas skaņu verbi. – R., 1983.

Freimane 4 – Freimane I. Kontaminācija verbālos saistījumos // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1984. – 19. laid. – 138. – 146. lpp.

Freimane 5 – Freimane I. Vienkāršs teikums un tā paplašināšana. – R., 1985.

Gaks 1 – Гак В. Г. Семантическая структура слова как компонент семантической структуры высказывания // Семантическая структура слова. – М,. 1971. – С. 79–96.

Gaks 2 – Гак В. Г. К эволюции способов речевой номинации // Вопросы языкознания. – 1985. – № 4. – С. 28–42.

Gāters – Gāters A. Die lettische Sprache und ihre Dialects. – The Hague – Paris – New–York, 1977.

Girdenis, Pupķis – Гирденис А., Пупкис А. Вопросы кодификации литовского языка // Mūsų kalba. – 1977. – Nr. 5.

Glisons – Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. – М., 1959.

Golovins 1 – Головин Б. Н. Как говорить правильно. – Горький, 1966.

Golovins 2 – Головин Б. Н. Основы культуры речи. – М., 1980.

Gorbačevičs 1 – Горбачевич К. С. Изменение норм русского литературного языка. – Л., 1971.

Gorbačevičs 2 – Горбачевич К. С. Вариантность слова и языковая норма. – Л., 1978.

Gorškovs – Горшков А. И. Вопрос о вариантности норм в связи с пониманием языка как системы систем // Литературная норма и вариантность. – М., 1981. – С. 234–248.

Grabis 1 – Grabis R. Zilbes uzsvērums runātā un dziedātā vārdā // Literatūra un Māksla. – 1984. – 15. jūn. – 12. lpp.

Grabis 2 – Grabis R. Šņāc tavu šņākšanu // Padomu Jaunatne. – 1986. – 16. jūl.

Grase – Grase H. Dažas vietniekvārdu lietojuma kļūdas // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1972. – 8. laid. – 93. – 101. lpp.

Graudina – Граудина Л. К. Стилистический критерий грамматической нормы // Языковая норма и статистика. – М., 1977. – С. 135–173.

M. Graudiņa 1 – Graudiņa M. Literārās valodas un izlokšņu mijiedarbība // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1969. – 5. laid. – 16. – 20. lpp.

M. Graudiņa 2 – Graudiņa M. Neregulāri sieviešu dzimtes deminutīvi // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1973. – 9. laid. – 119. – 122. lpp.

M. Graudiņa 3 – Graudiņa M. II konjugācijas 3. grupas verbu (cienīt, vētīt, pelnīt u. c.) tagadnes formu lietojums izloksnēs // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1975. – 11. laid. – 71. – 73. lpp.

M. Graudiņa 4 – Graudiņa M. Par adverbu sen un senāk un adjektīva sens izrunu // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1976. – 12. laid. – 134. – 137. lpp.

M. Graudiņa 5 – Graudiņa M. Par dažu skaņu izrunu // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1978. – 14. laid. – 172. – 180. lpp.

Grīsle 1 – Grīsle R. Kur ņemt terminus // Literatūra un Māksla. – 1983. – 11. martā. – 6. lpp.

Grīsle 2 – Grīsle R. Neliterārā izruna: manc kaimiņč // Padomju Jaunatne. – 1988. – 24. aug.

Grīsle 3 – Grīsle R. Kālab mīkstināms r // Karogs. – 1989. – Nr. 4. – 161. – 165. lpp.

Guļevska 1 – Guļevska D. Daži prievārda pie lietošanas gadījumi // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1977. – 13. laid. – 158. – 163. lpp.

Guļevska 2 – Guļevska D. Daži nevēlami saikļu un partikulu lietojumi // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1982. – 17. laid. – 221. – 224. lpp.

Haugens – Хауген Э. Лингвистика и языковое планирование // Новое в лингвистике. Социолингвистика. – М., 1975. – Вып. VII. – С. 461–469.

Hauzenblass – Гаузенблас К. Культура языковой коммуникации // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1988. – Вып. XX. – С. 296–306.

Havrāneks 1 – Гавранек Б. Задачи литературного языка и его культура // Пражский лингвистический кружок. – М., 1967. – С. 338–377.

Havrāneks 2 – Гавранек Б. О функциональном расслоении литературного языка // Пражский лингвистический кружок. – М., 1967. – С. 432–443.

Havrāneks 3 – Гавранек Б. К проблематике смещения языков // Новое в лингвистике. – М., 1972. – Вып. 6. – С. 94–111.

Holodovičs – Холодович А. О типологии речи // Историко–филологические исследования. Сб. статей к 75–летию акад. Н. И. Конрада. – М., 1967. – С. 202–208.

Illarionovs – Илларионов С. В. Гносеологическая функция принципа инвариантности // Вопросы философии. – 1968. – № 12. – С. 89–95.

Istrina – Истрина Е. С. Нормы русского литературного языка и культура речи. – М. – Л., 1948.

Ickovičs 1 – Ицкович В. А. Языковая норма. – М., 1968.

Ickovičs 2 – Ицкович В. А. Норма и ее кодификация // Актуальные проблемы культуры речи. – М., 1970. – С. 9–39.

Ickovičs, Švarckopfs – Ицкович В. А., Шварцкопф Б. С. О контаминации и смежных с нею явлениях // Памяти акад. В. В. Виноградова. – М., 1971. – С. 90–96.

Jakubaite, Rubīna – Якубайтис Т. А., Рубина А. Н. Варианты слов и статистика // Языковая норма и статистика. – М., 1977. – С. 114–126.

Jankevics 1 – Jankevics A. Daži apzīmētāja lietošanas gadījumi // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1965. – 1. laid. – 111. – 122. lpp.

Jankevics 2 – Jankevics A. Piezīmes par salīdzinājuma partikulas kā lietošanu // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1967. – 3. laid. – 140. – 147. lpp.

Jarceva 1 – Ярцева В. Н. О территориальной основе социальных диалектов // Норма и социальная дифференциация языка. – М., 1969.

Jarceva 2 – Ярцева В. Н. Проблема вариантности и взаимоотношение уровней грамматической системы языка // Вопросы языкознания. – 1983. – № 5. – С. 17–24.

Jarceva 3 – Ярцева В. Н. Сопоставительная лингвистика и проблема вариантности языка // Филологические науки. – 1986. – № 5. – С. 3–11.

Jedlička 1 – Едличка А. Литературный язык в современной коммуникации // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1988. – Вып. XX. – С. 38–134.

Jedlička 2 – Едличка А. Теория языковой культуры сегодня // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1988. – Вып. XX. – С. 260–270.

Jedlička 3 – Едличка А. Типы норм языковой коммуникации // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1988. – Вып. XX. – С. 135–149.

Jelmslevs 1 – Елмслев Л. Язык и речь // Звергинцев В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. – М., 1960. – Часть 2. – С. 56–66.

Jelmslevs 2 – Елмслев Л. Пролегомены к теории языка // Новое в лингвистике. – М., 1960. – Вып. 1. – 264–389.

Jefimovs – Ефимов А. Некоторые вопросы развития русского литературного языка конца XIX и начала XX веков // Вопросы языкознания. – 1953. – № 4. – С. 22–42.

Jugovs – Югов А. Судьбы родного слова. – М., 1962.

Kačala – Качала Я. Аспекты совершенствования литературного языка // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1988. – Вып. XX. – С. 270–280.

Kalnbērziņa 1 – Kalnbērziņa R. Abreviatūru struktūra un to lietošana latviešu valodā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1975. – 11. laid. – 74. – 88. lpp.

Kalnbērziņa 2 – Kalnbērziņa R. Iniciāļu abreviatūru stabilo komponentu vārddarināšanas produktivitāte // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1979. – 15. laid. – 186. – 195. lpp.

Kārkliņš 1 – Kārkliņš J. Dažas teksta sintaktiskās struktūras īpatnības // Veltījums akadēmiķim Jānim Endzelīnam. – R., 1973. – 445. – 456. lpp.

Kārkliņš 2 – Kārkliņš J. Praktikums mūsdienu latviešu literārās valodas sintaksē. – R., 1974. – 1. d.

Kārkliņš 3 – Kārkliņš J. Teikuma struktūras pārveidojumi konsituācijas ietekmē // Инновации на разных языковых уровнях. – Р., 1978. – С. 3–39.

Kartojevs – Картоев М. А. Орфографическая вариантность заимствованных слов и ее причины // Русский язык в школе. – 1982. – № 3. – С. 84–89.

Krievu sarunvaloda – Русская разговорная речь. – М., 1973.

Kočišs – Кочиш Ф. Границы литературного языка // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1988. – Вып. XX. – С. 220–231.

Kogotkova – Коготкова Т. С. Литературный язык и диалекты // Актуальные проблемы культуры речи. – М., 1970. – С. 104–152.

Koliberska – Колиберская И. О. О фразеологических кальках с английского в русском языке // Русский язык в школе. – 1980. – № 6. – С. 83–87.

Kolšanskis – Колшанский Г. В. Паралингвистика. – М., 1974. – Konsultants 86 – Konsultants: Palоglīdzeklis valodas praksē // R., 1986, – 5. laid.

Koseriu – Косериу Э. Синхрония, диахрония и история // Новое в лингвистике. – М., 1963. – Вып. 3.

Kostomarovs, Ļeontjevs – Костомаров В. Г., Леонтьев А. А. Некоторые теоретические вопросы культуры речи // Вопросы языкознания. – 1966. – № 5. – С. 3–15.

Kovaļovs – Ковалев В. П. Экспрессивное использование полисемии, омонимии и паронимии в художественной прозе // Русский язык в школе. – 1980. – № 6. – С. 67–71.

Kuharžs – Кухарок Я. Регулятивный аспект культуры речи // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1988. – Вып. XX. – С. 307–313.

Kurilovičs – Курилович Е. Поэтический язык с лингвистической точки зрения // Курилович Е. Очерки по лингвистике. – М., 1962. – С. 418–426.

Kurtenē – de Куртене Б. Некоторые общие замечания о языковедении и языке // Бодуэн де Куртене. Избранные труды по общему языкознанию. – М., 1963. – Т. 1. – С. 47–77.

Kušķis – Kušķis J. Par valodu // Padomju Students. – 1979. – 19. apr.

Kušķis, Plataiskalne. – Kušķis J., Plataiskalne M. Uzsvars citvalodu īpašvārdos // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1988. – 24. laid. – 95. – 100. lpp.

Lagzdiņa 1 – Lagzdiņa S. Lietvārda locījums pie nelokāmajiem skaitļa vārdiem // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1980. – 16. laid. – 137. – 143. lpp.

Lagzdiņa 2 – Lagzdiņa S. Par dažām populārām kļūdām // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1985. – 21. laid. – 139. – 148. lpp.

Lapteva 1 – Лаптева О. А. Современная русская публичная речь в свете теории стиля // Вопросы языкознания. – 1965. – № 1. – С. 18–37.

Lapteva 2 – Лаптева О. А. Мысли Виктора Владимировича Виноградова о социальных и личностных факторах речи в связи с теорией литературного языка // Вопросы языкознания. – 1989. – № 4. – С. 111–127.

Laua 1 – Laua A. Par vietniekvārdu manējs, tavējs u. c. lietošanu // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1966. – 2. laid. – 92. lpp.

Laua 2 – Laua A. Latviešu valodas grafētika un ortogrāfijas principi. – R., 1968.

Laua 3 – Laua A. Latviešu leksikoloģija. – R., 1981.

Laua 4 – Laua A. Latviešu literārās valodas fonētika. – R., 1981.

Laua 5 – Laua A. Latviešu valodas frazeoloģija. – R., 1992.

Lauce 1 – Lauce N. Saikļi ka, ja; ka, lai; ka, jo un līdzīgi // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1965. – 1. laid. – 132. – 134. lpp.

Lauce 2 – Lauce N. Vārdkopa vai saliktenis? // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1970. – 6. laid. – 166. – 168. lpp.

Lazovskis – Lazovskis I. Ārsts un valoda // Literatūra un Māksla. – 1984. – 23. janv. – 6. lpp.

Lepika 1 – Lepika M. Pārdomas par paralēlām verbu tagadnes formām latviešu literārajā valodā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1965. – 1. laid. – 96. – 99. lpp.

Lepika 2 – Lepika M. Par partikulu vien un tās vietu teikumā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1965. – 1. laid. – 128. – 132. lpp.

Lepika 3 – Lepika M. Vērojumi par prievārdu priekš un pirms lietošanu laika nozīmē mūsdienu literārajā valodā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1969. – 5. laid. 58. – 70. lpp.

Martine – Мартине А. Структурные варианты в языке // Новое в лингвистике. – М., 1965. – Вып. 4. – С. 450–464.

Mateziuss 1 – Матезиус В. О так называемом актуальном членении предложения // Пражский лингвистический кружок. – М., 1967. – С. 239–245.

Mateziuss 2 – Матезиус В. О необходимости стабильности литературного языка // Пражский лингвистический кружок. – М., 1967. – С. 378–393.

Mateziuss 3 – Матезиус В. Язык и стиль // Пражский лингвистический кружок. – М., 1967.

Mieze 1 – Mieze S. Dažādas atkāpes no normas šaurā [e], [ē] un platā [e], [ē] izrunā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1972. – 8. laid. – 159. – 167. lpp.

Mieze 2 – Mieze S. Par valodas kultūru mūsu teātros // Literatūra un Māksla. – 1974. 2. martā. – 6. lpp.

Mieze 3 – Mieze S. Runa uz skatuves // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1985. – 21. laid. – 120. – 130. lpp.

Mieze 4 – Mieze S. Skaitļa vārda desmit (desmits) un simt (simts) morfoloģiskās formas // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1985. – 21. laid. – 131. – 134. lpp.

Mieze 5 – Mieze S. Skatuves runa dramatiskajos teātros // Literatūra un Māksla. – 1986. – 25. apr. – 10. lpp.

Mieze 6 – Mieze S. Skaitļa vārda tūkstotis gramatiskās formas // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1986. – 22. laid. – 51. – 56. lpp.

Mihailovska – Михайловская H. Г. Функционирование современного русского языка // Русский язык в современном мире. – М., 1974. – С. 190–221.

Miko – Мико Ф. Характер разговорности и разговорного стиля // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1988. – Вып. XX. – С. 232–242.

Miķelsone 1 – Miķelsone A. Saikļi jeb un vai // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1969. – 5. laid. – 52. – 58. lpp.

Miķelsone 2 – Miķelsone A. Par saikļa jebšu lietošanu latviešu valodā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1972. – 8. laid. – 131. – 137. lpp.

Miķelsone 3 – Miķelsone A. Daži kā, nekā lietojumi// Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1982. – 17. laid. – 141. – 146. lpp.

Miķelsone 4 – Miķelsone A. Saiklis ka un apstākļa vārds kad // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1969. – 5. laid. – 70. – 72. lpp.

Mīlenbahs 1 – Mīlenbahs K. Par valodas pareizību // Daži jautājumi par latviešu valodu. – R., 1909. – IV. – 3. – 35. lpp.

Mīlenbahs 2 – Mīlenbahs K. Kurā apgabalā runā rakstu valodu? // Baltijas Vēstnesis. – 1903. – Nr. 1 un 2.

Minajeva, Fedeņevs – Минаева Л. В., Феденев В. Б. “Паронимы” в языке и речи // Вопросы языкознания. – 1982. – № 2. – С. 90–95.

MLLVG 1 – Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. – R. – 1. d., 1959.

MLLVG 2 – Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. – R., 1961. – 2. sēj.

Moze – Moze M. Saliktu pakārtojuma teikumu dalīšana vairākos teikumos (preses valodā) // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1982. – 18. laid. – 100 – 106. lpp.

Mukaržovskis – Мукаржовский Я. Литературный язык и поэтический язык // Пражский лингвистический кружок. – М., 1967.

Nikoļskis – Никольский Л. Б. О предмете социолингвистики // Вопросы языкознания. – 1974. – № 1. – С. 60 – 67.

Niselovičs 1 – Niselovičs I. Verbalsubstantiv! ar izskaņu –šana no stila viedokļa // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1967. – 3. laid. – 148. – 158. lpp.

Niselovičs 2 – Niselovičs I. Tagadnes divdabis ar izskaņu –ošs mūsdienu valodas praksē // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1968. – 4. laid. – 77. – 89. lpp.

Niselovičs 3 – Niselovičs I. Kļūdas vārdu saistījumā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1972. – 8. laid. – 89. – 93. lpp.

Niselovičs 4 – Niselovičs I. Nolieguma un apgalvojuma pretstatījums no stila viedokļa // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1973. – 9. laid. – 29–35. lpp.

Niselovičs 5 – Niselovičs I. Prievārds par verbālajā pārvaldījumā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1974. – 10. laid. – 141. – 153. lpp.

Nītiņa 1 – Nītiņa D. Lai vārds būtu nepieciešams // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1972. – 8. laid. – 84. – 88. lpp.

Nītiņa 2 – Nītiņa D. Prievārdu sistēma latviešu rakstu valodā. – R., 1978.

Nītiņa 3 – Nītiņa D. Dažas prievārdu lietošanas tendences // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1980. – 16. laid. – 152. – 164. lpp.

Oldere – Oldere L. Lente vai lenta? // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1977. – 13. laid. – 38–41. lpp.

Orlovska – Orlovska L. Latviešu valodas frazeoloģismu varianti // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1973. – 9. laid. – 24. – 29. lpp.

Ozola 1 – Ozola Ā. Dzeļošs vai dzelošs? // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1969. – 5. laid. – 44. – 46. lpp.

Ozola 2 – Ozola Ā. Kā īsti lietot prievārdus priekš un pirms? // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1974. – 10. laid. – 88. – 91. lpp.

Ozola 3 – Ozola Ā. Par verbu vērst, vērsties, izvērst, izvērsties formām un to lietošanu // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1976 – 12. laid – 105. – 112. lpp.

Ozola 4 – Ozola Ā. Par lietvārda lietošanu saistījumā ar darbības vārdu ciešamajā kārtā un vajadzības izteiksmē // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1984. – 19. laid. – 130. – 133. lpp.

Ozola 5 – Ozola Ā. Par priedēkļa no– lietošanu pabeigtības nozīmē vietā un nevietā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1984. – 20. laid. – 123. – 128. lpp.

Ozola 6 – Ozola Ā. Vēlreiz par divdabja ar izskaņām –ošs, –oša lietošanu un ierobežošanu mūsu valodā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1986. – 22. laid. – 57. – 62. lpp.

Ozola 7 – Ozola Ā. Par starp citu un cita starpā II Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1987. – 23. laid. – 67. – 68. lpp.

Ozoliņš – Ozoliņš P. Tie nepavisam nav sīkumi // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1971. – 7. laid. – 49. – 52. lpp.

Ozols – Ozols A. Par latviešu literārās valodas pareizrunas normām // Raksti valodniecībā. – R., 1967. – 113. – 143. lpp.

Ožegovs 1– Ожегов С. И. Очередные вопросы культуры речи // Вопросы культуры речи. – М., 1955. – Вып. 1. – С. 5–33.

Ožegovs 2 – Sk. Vārdnīcas.

Pareizrakst. komisija 67 – Pareizrakstības komisijas atzinumi par svārstību mazināšanu pašreizējā rakstībā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1967. – 3. laid. – 178. – 186. lpp.

Pareizrakst. komisija 68 – Pareizrakstības komisijas atzinumi par dažu svešvārdu rakstījumiem // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1968. – 4. laid. – 168. – 169. lpp.

Pareizrakst. komisija 70 – Pareizrakstības komisijas atzinumi par pareizrunu // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1970. – 6. laid. – 169. – 174. lpp.

Pareizrakst. komisija 79 – Latvijas PSR ZA Pareizrakstības komisijas atzinumi: Atzinums par salikteņu pazīmēm un rakstību // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1979. – 15. laid. – 225. lpp.

Pareizrakst komisija 85 – ZA Pareizrakstības komisijas atzinumi par burta о lasījumu (1985. g. 7. februārī) // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1985. – 21. laid. – 116. – 120. lpp.

Pauls – Пауль Г. Принципы истории языка. – М., 1960.

Peškovskis – Пешковский А. М. Объективная и нормативная точка зрения на язык // Пешковский А. М. Избранные труды. – М., 1959. – С. 50–62.

Piļinskis – Пилинский Н. Основные критерии нормы литературного языка и принципы их применения // Mūsų kalbá. – Vilnius, 1977. – Nr. 5. – С. 6–16.

Poļivanovs – Поливанов Е. Д. Где лежат причины языковой эволюции // Поливанов Е. Д. Избранные работы: Статьи по общему языкознанию. – М., 1968. – С. 75–89.

Pokrotniece – Pokrotniece K. Konsonantiskie lietvārdu piedēkļi mūsdienās // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1980. – 16. laid. – 96. – 100. lpp.

Porīte 1 – Porīte T. 1) Aizsargāt no kāda vai pret kādu; izdarīt atentātu uz kādu vai pret kādu. 2) Lietvārds pie daļu skaitļa vārdiem. 3) Saiklis un laika, cenas un dažos citos apzīmējumos // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1966. – 2. laid. – 138. lpp.

Porīte 2 – Porīte T. 1) Nosacījuma saikļa ja lietojums nevietā. 2) Kļūt par skolotāju vai kļūt skolotājs; kļūt par draugiem vai kļūt draugi // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1967. – 3. laid. – 186. – 190. lpp.

Porīte 3 – Porīte T. ... 2) Medinieši vai mediņieši; dārzinieši vai dārziņieši // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1968. – 4. laid. – 172. – 173. lpp.

Porīte 4 – Porīte T. Dažu internacionālismu atveidināšanas prakse // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1970. – 6. laid. – 152. – 157. lpp.

Porīte 5 – Porīte T. Lielie burti mūsdienu latviešu valodā. – R., 1970.

Porīte 6 – Porīte T. J. Endzelīna galvenie literāro normu avoti un normēšanas kritēriji valodas praksē // Latvijas PSR ZA Vēstis. – 1973. – Nr. 2. – 68. – 75. lpp.

Porīte 7 – Porīte T. 1) Obligāti un katrā ziņā. 2) Par vārdu esošs. 3) Apmainīties domām, apmainīties ar pieredzi, dalīties domās dalīties pieredzē // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1974. – 10. laid. – 208. – 212. lpp.

Porīte 8 – Порите Т. Вариант и норма // Mūsų kalbá. – Vilnius. – 1977. – Nr. 5. – С. 18–23.

Raģe – Raģe S. Par zilbes intonāciju un latviešu literārās valodas normu // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1975. – 11. laid. – 99. – 120. lpp.

Rasa – Rasa R. Citāds un citādāks, citādi un citādāk, savāds un savādāks, savādi un savādāk // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1982. – 18. laid. – 69 – 73. lpp.

Redkolēģija 70 – Redakcijas kolēģijas piezīme (par īpašības vārdu noteikto un nenoteikto galotņu lietošanu) // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1970. – 6. laid. – 150. – 151. lpp.

Redkolēģija 73 – Redkolēģijas piezīme // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1973. – 9. laid. – 23. lpp.

Redkolēģija 75 – Redakcijas kolēģijas piezīme (par zilbes intonācijas normēšanu) // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1975. – 11. laid. – 120. – 121. lpp.

Reidzāne 1 – Reidzāne R. Salikteņi ar ievaddaļu kop– un to semantika un attīstības tendences // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1977. – 13. laid. – 49 – 56. lpp.

Reidzāne 2 – Reidzāne B. Īpašības vārdi kopējs un kopīgs, to semantikas problēmas // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1978. – 14. laid. – 63. – 71. lpp.

Riekstiņa – Riekstiņa R. Vēlreiz par prievārdiem // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1975. – 11. laid. – 29. – 36. lpp.

Ripka – Рипка И. Место диалектов в совокупности образований национального языка // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1988, – Вып. XX – С. 253–259.

Roizenzons, Abramecs – Ройзензон Л. И., Абрамец И. В. О фразеологической контаминации в русском языке // Русский язык в школе. – 1969. – № 3. – С. 104 – 107.

Rozenbergs 1 – Rozenbergs J. Leksikostilistisko kļūdu tipi // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1971. – 7. laid. – 5. – 24. lpp.

Rozenbergs 2 – Rozenbergs J. Latviešu valodas praktiskā stilistika. Stilistikas pamatjautājumi: Leksikostilistika. – R., 1976.

Rozenbergs 3 – Rozenbergs J. Latviešu valodas praktiskā stilistika. 2. Morfostilistika. – R., 1983.

Rudzīte 1 – Rudzīte M. Pretrunīgas pārdomas par P.P.P. // Literatūra un Māksla. – 1974. – 10. aug. – 4. lpp.

Rudzīte 2 – Rudzīte M. Jārunā skaidra valoda // Cīņa. – 1988. – 7. janv.

Rudzīte 3 – Rudzīte M. Latviešu dialektoloģija. – R., 1964.

Rūķe – Draviņa – Rūķe – Draviņa V. – Diminutive im Lettischen. – Lund, 1959.

Sāri 1 – Sari H. Piezīmes par mūsdienu igauņu valodas kārtošanas teoriju un praksi // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1976. – 12. laid. – 23. – 33. lpp.

Sāri 2 – Caapu X. Анализ принципов эстонской терминологии // Диссерт. канд. филол. наук. – Таллин, 1982.

Saule – Sleine 1 – Saule – Sleine M. Par adjektīviem personisks, personīgs // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1965. – 1. laid. – 77. – 85. lpp.

Saule – Sleine 2 – Saule – Sleine M. Vēl par izskaņām –īgs un –isks // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1967. – 3. laid. – 11.5. – 128. lpp.

Saule – Sleine 3 – Saule – Sleine M. Dažu abreviatūru pretenzijas mūsdienu latviešu literārajā valodā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1968. – 4. laid. – 129. – 132. lpp.

Saule – Sleine 4 – Saule – Sleine M. Akadēmiķa J. Endzelīna atzinums par skaitleni abi // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1982. – 17. laid. – 225. lpp.

Saule – Sleine 5 – Saule – Sleine M. Valodas kļūdas radioraidījumos // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1982. – 18. laid. – 136. – 137. lpp.

Semeņuks – Семенюк H. H. Некоторые вопросы изучения вариантности // Вопросы языкознания. – 1965. – № 1. – С. 48–55.

Sika 1 – Sika N. Atvasinātie vietu nosaukumi ar izskaņām –ājs, –aine, –iens // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1974. – 10. laid. – 70. – 75. lpp.

Sika 2 – Sika N. Onomatopoētiskie lietvārdi // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1977. – 13. laid. – 56. – 64. lpp.

Skrebņevs – Скребнев Ю. M. К вопросу об “ортологии” // Вопросы языкознания. – 1961. – № 1. – С. 140–142.

Skujiņa 1 – Skujiņa V. Bezpriedēkļa vārda un priedēkļvārda izvēle terminos // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1966. – 2. laid. – 70. – 77. lpp.

Skujiņa 2 – Skujiņa V. Piedēkļu nozīmju attīstība tehnisko zinātņu terminos // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1970. – 6. laid. – 136. – 144. lpp.

Skujiņa 3 – Skujiņa V. J. Endzelīna devums latviešu valodas zinātniskās terminoloģijas attīstībā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1972. – 8. laid. – 17 – 33. lpp.

Skujiņa 4 – Skujiņa V. Zemenes vai zemenāji? // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1972. – 8. laid. – 168. – 171. lpp.

Skujiņa 5 – Skujiņa V. Garumzīmes internacionālismos morfoloģiskā aspektā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1973. – 9. laid. – 123. – 132. lpp.

Skujiņa 6 – Skujiņa V. Vārdus meklējot // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1974. – 10. laid. – 94 – 111. lpp.

Skujiņa 7 – Skujiņa V. Jauns terminu veidošanas paņēmiens // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1977. – 13. laid. – 71. – 79. lpp.

Skujiņa 8 – Скуиня В. Взаимодействие законностей словотворчества. – Mūsų kalbá. – Vilnius. – 1977. – Nr. 5. – С. 37–45.

Skujiņa 9 – Skujiņa V. Atkāpes no normām mūsdienu valodas praksē // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1980. – 16. laid. – 63. – 70. lpp.

Skujiņa 10 – Skujiņa V. Revidējama vai nerevidējama homonīmija? // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1982. – 17. laid. – 163. – 178. lpp.

Skujiņa 11 – Skujiņa V. Bet kā ar sāli? // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1982. – 17. laid. – 195. – 197. lpp.

Skujiņa 12 – Skujiņa V. Pirms pusgadsimta un patlaban // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1982. – 18. laid. – 76. – 78. lpp.

Skujiņa 13 – Skujiņa V. Aktīvākie vārddarināšanas modeļi latviešu valodas zinātniskajā terminoloģijā // Neoloģismi leksikā, gramatikā un fonētikā. – R., 1985. – 139. – 150. lpp.

Skujiņa 14 – Skujiņa V. Apelativācija un separācija kā vārddarināšanas paņēmieni // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1986. – 22. laid. – 68. – 73. lpp.

Skujiņa 15 – Skujiņa V. Latviešu terminoloģijas izstrādes principi. – R., 1993.

Skvorcovs 1 – Скворцов Л. И. Норма. Литературный язык. Культура речи // Актуальные проблемы культуры речи. – М., 1970. – С. 40–103.

Skvorcovs 2 – Скворцов Л. И. Теоретические основы культуры речи. – М., 1980.

Slabigoudkova – Слабигоудкова Е. К проблеме семантической терминологии прилагательных в терминологических сочетаниях // Иehoslovenska rusistika XVI. – 1981. – Nr. 1. – 30. – 33. lpp.

Smagare – Smagare L. Priekškars un aizkars // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1966. – 2. laid. – 54. – 57. lpp.

Soida 1 – Soida E. Daži jautājumi par nominālo vārdkopu reducēšanos // Latviešu leksikas attīstība. – R., 1968. – 299. – 317. lpp.

Soida 2 – Soida E. Genitīveņi // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1974. – 10. laid. – 114. – 128. lpp.

Soida 3 – Soida E. Inovācijas un valodas attīstība mūsu dienās // Inovācijas dažādos valodas līmeņos. – R., 1975. – 131. – 161. lpp.

Solncevs 1 – Солнцев В. М. К вопросу о семантике или языковом значении // Проблемы семантики. – М., 1974. – С. 3 – 11.

Solncevs 2 – Солнцев В. М. Язык как системно–структурное образование – М., 1971. – 2–е изд. – М., 1978.

Solncevs 3 – Солнцев В. М. Вариантность как общее свойство языковой системы // Вопросы языкознания. – 1984. – № 2. – С. 31–42.

Sosīrs – de Соссюр Ф. Курс лингвистики // Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию. – М., 1977. – С. 7–269.

Stengrevica 1 – Stengrevica M. Piezīmes par dažiem vārdiem // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1971. – 7. laid. – 115. – 120. lpp.

Stengrevica 2 – Stengrevica M. Frazeoloģiskie savienojumi ar vārdiem dievs, velns un elle // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1977. – 13. laid. – 100. – 107. lpp.

Stengrevica 3 – Stengrevica M. Vārda semantiskā aktualizācija dzejā un valodas kultūra // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1979, – 15. laid. – 135. – 143. lpp.

Stepanova – Степанова В. В. Форма слова в аспекте лексикологическом (лек–сикосистемном) // Герценовские чтения. – Л., 1973. – XXVI. – С. 3–8.

Stepanovs – Степанов Ю. С. Основы языкознания. – М., 1966.

Strautiņa 1 – Strautiņa V. Par skaņas h izrunu // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1969. – 5. laid. – 207. – 209.

Strautiņa 2 – Strautiņa V. Tautosillabiskā savienojuma –er– izruna internacionālismos // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1982. – 17. laid. – 213 – 216. lpp.

Strazdiņa 1 – Strazdiņa V. Par dažām neprecizitātēm vārdu lietošanā un teikumu veidošanā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1965. – 1. laid. – 65. – 71. lpp.

Strazdiņa 2 – Strazdiņa V. Ar dažādu šķiru vārdiem izteiktu apzīmētāju novietojums teikumā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1967. – 3. laid. – 158. – 166. lpp.

Strazdiņa 3 – Strazdiņa V. Darbības vārda saliktā tagadne pagātnes laika vietā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1973. – 9. laid. – 114. – 119. lpp.

Strazdiņa 4 – Strazdiņa V. Daži pārvaldījuma kļūdu veidi // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1974. – 10. laid. – 129. – 140. lpp.

Strazdiņa 5 – Strazdiņa V. Kad teikumā nav minēts darītājs // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1976. – 12. laid. – 62. – 68. lpp.

Strazdiņa 6 – Strazdiņa V. Partikula vien modes tērpā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1987. – 23. laid. – 60. – 64. lpp.

Stuite – Stuite M. Par dažām krievu valodas defissavienojumu atbilsmēm latviešu valodā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1982. – 17. laid. – 101 – 107. lpp.

Šanskis – Шанский H. M. Кануть в вечность // Русский язык в школе. – 1968. – № 4. – С. 43–45.

Ščepins – Щепин А. Г. О лексической контаминации // Русская речь. – 1978. – № 5. – С. 66–69.

Ščerba 1 – Щерба Л. В. Современный русский литературный язык // Избранные работы по русскому языку. – М., 1957. – С. 113–129.

Ščerba 2 – Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974.

Švarckopfs – Шварцкопф Б. С. Спица в колеснице // Русский язык в национальной школе. – 1970. – № 1. – С. 88–90.

Švedova 1 – Шведова Н. Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. – М., 1960.

Švedova 2 – Шведова H. Ю. Действие процессов аналогии и контаминации // Шведова Н. Ю. Активные процессы в современном русском синтаксисе. – М., 1966. – С. 53–73.

Švedova 3 – Шведова Н. Ю. Актуальные вопросы современного русского синтаксиса. – М., 1966.

Šveicers, Nikoļskis – Швейцер А. Д., Никольский Л. Б. Введение в социолингвистику. – М., 1978.

Šmeļovs 1 – Шмелев Д. Н. Очерки по семантиологии русского языка. – М., 1964.

Šmeļovs 2 – Шмелев Н. Д. Русский язык в его функциональных разновидностях. – М., 1977.

Tauli – Tauli V. Introduction to a Theory of Language Planning. – Uppsala, 1968.

Tēzes – Тезисы пражского лингвистического кружка // Пражский лингвистический кружок. – М., 1967. – С. 17––41.

Tkačenko – Ткаченко Л. П. Стилистические функции паронимов // Русский язык в школе. – 1982. – № 3. – С. 66–70.

Tomaševskis – Томашевский Б. В. Стих и язык. – М. – Л., 1959.

Vandrijess – Вандриес Ж. Язык. – М., 1937.

Vasiļjeva – Васильева А. Н. Курс лекций по стилистике русского языка // Научный стиль речи. – М., 1976.

Veidemane 1 – Veidemane R. Pasūtīt vai pasūtināt // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1969. – 5. laid. – 46. – 48. lpp.

Veidemane 2 – Veidemane R. Saspiest vai izdarīt saspiešanu // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1971. – 7. laid. – 45. – 49. lpp.

Veidemane 3 – Veidemane R. Izteikt neizsakāmo. – R., 1977.

Veidemane 4 – Veidemane R. Stila negramatiskie elementi // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1984. – 19. laid. – 57. – 61. lpp.

Veisbergs 1 – Veisbergs A. Angļu izcelsmes frazeoloģismu aizgūšana latviešu valodā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – R., 1986. – 22. laid. – 100. – 110. lpp.

Veisbergs 2 – Veisbergs A. Aizgūtās frazeoloģijas dinamika // Valodas aktualitātes 1986. – R., 1987. – 62 – 70. lpp.

Vinogradovs 1 – Виноградов В. В. Русская наука о русском литературном языке // Ученые записки Московского государственного университета. – М., 1976. – Вып. 106. – С. 23–147.

Vinogradovs 2 – Виноградов В. В. Изучение русского литературного языка за последнее десятилетие в СССР. – М., 1955.

Vinogradovs 3 – Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М., 1963.

Vinogradovs 4 – Виноградов В. В. Семитомный академический словарь современного русского литературного языка и его значение для советского языкознания // Вопросы языкознания. – 1966. – № 6. – С. 3–26.

Vinokurs 1 – Винокур Г. О. Культура языка. – М., 1930.

Vinokurs 2 – Винокур Г. О. Из бесед о культуре речи. – Русская речь, 1967, № 3, C. 10–14.

Vispārīgie principi – Общие принципы культуры языка. – В кн.: Пражский лингвистический кружок. М., 1967, с. 394–405.

Višņakova – Вишнякова О. В. Паронимия в русском языке. – М., 1984.

Zemska – Земская Е. А. Русская разговорная речь. – М., 1973.

Zolotova – Золотова Г. А. Синтаксические основания коммуникативной лингвистики. – Вопросы языкознания, 1988, № 4, с. 52–58.

Zuicena – Zuicena L Par verba saistījuma iespējām. – Latviešu valodas kultūras jautājumi. 1984 (20. laid.), 128 – 133. lpp.

Zemzare – Zemzare D. Gājuši! braukuši! cēluši! – Latviešu valodas kultūras jautājumi, 1968 (4. laid.), 63. – 65. lpp.

Zvegincevs – Звегинцев В. А Теоретическая и прикладная лингвистика. – М., 1968.

VĀRDNĪCAS

Ahmanova – Ахмангва О. С. Словарь лингвистических терминов. – М., 1966.

ALKFV – Angļu – latviešu – krievu frazeoloģiskā vārdnīca. Sast. J. Raškevičs, O. Sauka, J. Vējš, Т. Zālīte. R., 1977.

Bendiks 5 – Svešvārdu pareizrakstības vārdnīca. R., 1958.

Blese – Blese E. Pareizrakstības vārdnīca. R., 1939.

Blese, Pētersons – Blese E., Pētersons V. Latviešu pareizrakstības rokasgrāmata. R., 1933.

EH – Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. R., 1. sēj.: 1934. – 1938.; 2. sēj.: 1946.

KIV (Krievu valodas internacionālo vārdu vārdnīca) – Словарь иностранных слов. М., 1964.

KLFV – Krievu – latviešu frazeoloģiskā vārdnīca. 1. un 2. d. R., 1974.

KLV – Krievu – latviešu vārdnīca. 1. un 2. sēj. – R., 1959.

KVE (Krievu valoda: enciklopēdija) – Русский язык: Энциклопедия, М., 1979.

LKFV – Caubuliņa D., Ozoliņa Ņ., Plēsuma A. Latviešu – krievu frazeoloģiskā vārdnīca. – R., 1965.

LKFV 1 vai 2 – Latviešu – krievu frazeoloģiskā vārdnīca. 1. un 2. d. Sast. A. Bauga, A. Jostsone, L. Tjurina. – R., 1974.

LKV – Latviešu – krievu vārdnīca. – R., 1. sēj. 1979, 2. sēj. 1981.

LLVV – Latviešu literārās valodas vārdnīca. – R., 1. sēj. 1972, 2. sēj. 1973, 3. sēj. 1975, 4. sēj. 1980, 5. sēj. 1984, 61. sēj. 1986, 62. sēj. 1987.

LVPV – Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca. – R., 1981.

LVSV – Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. papild. izd. – R., 1972.

LVV – Latviešu valodas vārdnīca. R., 1987.

ME – Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. – R., 1. sēj. 1923 – 1925; 2. sēj. 1925 – 1927; 3. sēj. 1927 – 1929; 4. sēj. 1929 – 1932. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns.

Ožegovs 2 – Ожегов С. И. Словарь русского языка. – M., 1964.

Rozentāls, Teļenkova – Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь – справочник лингвистических терминов, 2–е изд., М., 1976.

Rūķe – Latviešu pareizrakstības vārdnīca. Sastādījusi V. Rūķe. – R., 1942.

SPV – Svešvārdu pareizrakstības vārdnīca. Sakārt. H. Bendiks. – R., 1958.

SV – Svešvārdu vārdnīca, 2. izd. R., 1978.

SPV – Svešvārdu pareizrakstības vārdnīca / Sakārt. H. Bendiks. – R., 1958.

SV – Svešvārdu vārdnīca. – R., 2  izd, 1978.

EKSCERPĒTO AVOTU NOSAUKUMU ŠIFRI

А – *Avangards10 (Daugavpils rajona laikraksts);

AA – Atmoda Atpūtai (laikraksts);

C – *Cīņa (centrālais laikraksts);

D – Dzirkstele (Krustpils vai Gulbenes rajona laikraksts);

D 2 – Diena11 (laikraksts);

DB l – *Darba Balss (Rīgas rajona laikraksts);

DB 2 – *Dzimtenes Balss (laikraksts latviešiem ārzemēs);

DD – Dārzs un Drava (žurnāls);

DK – *Darba Karogs (Rēzeknes laikraksts);

DU – *Darba Uzvara (Jelgavas, no 1963. g. Dobeles laikraksts);

H – Horizonts (žurnāls);

I – Izglītība (laikraksts);

J – Jūrmala (Jūrmalas laikraksts);

JI – Jaunais Inženieris (Rīgas Politehniskā institūta laikraksts);

JR – * Jaunās Rokas (Latvijas Darba rezervju pārvaldes biļetens);

JZ – * Jelgavas Ziņotājs (Jelgavas laikraksts);

K 1 – Karogs (žurnāls);

K 2 – *Komunārs (Dobeles rajona laikraksts);

K 3 – *Komunists (Liepājas rajona laikraksts);

KA – *Komunisma Ausma (Gulbenes rajona laikraksts);

KC – *Komunisma Ceļš (Bauskas, Krāslavas rajona vai Neretas laikraksts);

KL – Kursas Laiks (laikraksts);

KR – *Komunisma Rīts (Tukuma rajona laikraksts);

KU – *Komunisma Uzvara (Stučkas rajona laikraksts);

L 1 – Liesma (žurnāls);

L 2 – Liesma (Valmieras rajona laikraksts);

LA – Lauku Avīze (laikraksts);

LD – Lauku Dzīve (žurnāls);

LM – Literatūra un Māksla (centrālais laikraksts);

LZ – Latvijas Zvejnieks (Ekspedīcijas zvejas pārvaldes laikraksts);

LZ 2 – Ludzas Zeme (laikraksts);

ĻC – *Ļeņina Ceļš (Liepājas lauksaimniecības ražošanas pārvaldes laikraksts);

ĻK – *Ļeņina Karogs (Preiļu laikraksts);

NC – Neatkarīgā Cīņa (laikraksts);

OK – *Oktobra Karogs (Alūksnes laikraksts);

OL – oriģinālliteratūras darbs;

OV – Ogres Vēstis (laikraksts);

p 1 – “Pionieris (pionieru laikraksts);

p 2 – *Progress (Limbažu rajona laikraksts);

PC – *Padomju Ceļš (Ogres laikraksts);

PD 1 – *Padomju Daugava (Jēkabpils laikraksts);

PD 2 – *Padomju Druva (Cēsu laikraksts);

PD 3 – *Padomju Dzimtene (Saldus rajona laikraksts);

PJ – *Padomju Jaunatne (centrālais laikraksts);

PĶ – “Padomju Karogs (Talsu laikraksts);

PLS – *Padomju Latvijas Sieviete (žurnāls);

PM – *Padomju Mediķis (Rīgas Medicīnas institūta laikraksts);

PS – *Padomju Students (Latvijas Valsts universitātes laikraksts);

PV – *Padomju Venta (Ventspils laikraksts);

PZ – *Padomju Zeme (Limbažu rajona laikraksts – līdz 1967. g.);

PKLI – *Par Komunisma Uzvaru (Aizputes, Baldones vai Ludzas un Kārsavas laikraksts);

R 1 – Radiotehnikās (A. Popova RRR laikraksts);

R 2 – Rosme (Neredzīgo biedrības izdevums);

RB – Rīgas Balss (Rīgas vakara laikraksts);

PK – *Rīgas Kinoekrāni (Rīgas nedēļas laikraksts);

RP – radiopārraide;

RT – *Rīgas Tekstilnieks (Ražošanas apvienības “Rīgas tekstils” laikraksts);

RV – Rīgas Viļņi (Rīgas nedēļas laikraksts);

S 1 – Sports (laikraksts);

S 2 – Stars (Madonas rajona laikraksts);

SA – *Skolotāju Avīze (centrālais laikraksts);

SD – Satiksmes Darbinieks (Rīgas TTT laikraksts);

SĢ – Skola un Ģimene (žurnāls);

SZ – Saldus Zeme (Saldus laikraksts);

T – Tekstilnieks (“Rīgas manufaktūras” laikraksts);

TL – tulkotās literatūras darbs;

TV – televīzijas pārraide;

TZ – Tukuma Ziņotājs (laikraksts);

V 1 – Vaduguns (Balvu laikraksts);

V 2 – Vefietis (rūpnīcas VEF laikraksts);

VB – Ventas Balss (laikraksts);

Z – Zvaigzne (žurnāls);

ZT 1 – *Zinātne un Tehnika (žurnāls);

ZT 2 – *Znamja Truda (Rēzeknes laikraksts).

Atsauces

10 Ar zvaigznīti apzīmēti pašreiz (1993. g. sākumā) vairs nelietoti periodisko izdevumu nosaukumi (nosaukumi mainīti, paši izdevumi likvidēti vai tml.). Nosaukumu maiņa joprojām turpinās.

11 Gadījumos, kad sakrīt jauno un veco, tagad nelietojamo nosaukumu šifri, pirmais (vecais) šifrs atstāts bez cipara, bet jaunajiem pievienoti cipari (sākot ar 2).

     

 
Jūs esat 4702394. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs