Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latviešu valodas pētnieki > Andrejs Veisbergs     
   Publikāciju saraksts     

Drukāt         

    
    
 1. Новые тенденции в использовании фразеологических единиц в заголовках // Неологизмы в лексике,грамматике и фонетике. Рига, ЛГУ, 1985. сс.43–50.
 2. Modern English Colloquial Idioms. Rīga, LVU, 1986. — 58 p. (co-authors N. Dančenko, I. Zauberga).
 3. Angļu izcelsmes frazeoloģismu aizgūšana latviešu valodā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. Rīga, Avots, 1986. 100 — 110.lpp.
 4. Frazeoloģismu okazionālā lietošana latviešu valodā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. Rīga, Avots, 1986. 111–122. lpp.
 5. Окказиональное использование фразеологических единиц каксемантико-стилистическая универсалия индоевропейских языков // Известия АН ЛССР,Зинатне, Рига,1986. 10.сс. 121–128.
 6. Динамические аспекты латышской фразеологии.(Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологи-ческих наук). Рига, ЛГУ,1986. — 24 с.
 7. Aizgūtās frazeoloģijas dinamika // Valodas aktualitātes 1986. Rīga, Zinātne, 1987. 62–70 lpp.
 8. Некоторые проблемы перевода окказионально использованных фразеологических единиц (на материале перевода с английского латышский) // Системный и функциональный анализ языка. Рига, ЛГУ, 1987. сс. 25–31.
 9. Проблема нормы в разных аспектах латышской фразеологии // Критерии нормативности в литературном языке и терминологии. Рига, АН ЛССР, 1987. сс. 9–10.
 10. Anglo-Latvian Phraseological Borrowing. Riga, LVU, 1988. — 52p.
 11. Контекстуальное варъирование компонентного состава и семантики фразеологических единиц // Вариативность в германских языках. Калинин, 1988. сс. 138–139.
 12. Окказиональное преобразования во фразеологических неологизмах // Типологические черты языка в контрастивном аспекте. Рига, ЛГУ, 1988. сс. 132–140 (В соавторстве А. Начисчионе).
 13. Netulkotā frazeoloģija latviešu valodā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. Rīga, Avots, 1988. 141–151 lpp.
 14. Заимствование английской фразеологии в латышском языке // Известия АН ЛССР, Зинатне, 1989. Nо 5. сс. 50–59.
 15. Latviešu frazeoloģijas cilmes problēmas // LPSR ZA Vēstis, Zinātne, 1989. No. 9. 46–57 lpp.
 16. Native and Borrowed Phraseology in Latvian // Nacionālais un internacionālais valodā. Rīga, LVU, 1989. pp 19–22.
 17. Phraseology and Translation. Rīga, LVU, 1989. — 26 p.
 18. Vācu cilmes frazeoloģija latviešu valodā // Valodas aktualitātes 1988.Rīga, Zinātne, 1989. 138–147 lpp.
 19. Terminu un frazeoloģijas attiecības // Latviešu valodas kultūras jautājumi. Rīga, Avots, 1989. 134–138 lpp.
 20. Заимствование русской фразеологии в латышском языке // Закономерности языковой эволюции. Рига: ЛУ. 1990. сс. 19–20.
 21. Runāsim latviski. Rīga, LU, 1990. — 60 lpp. (kopdarbs I. Zauberga, M. Brēde, V. Gurtaja).
 22. Заимствованная фразеология латышского языка (XVII–XX вв. ). Рига, ЛУ, 1990. — 186 с.
 23. Diachronic Development of Biblical Phraseology in Latvian // The 6th International Congress of Baltistics Abstracts. Vilniaus Universiteto Leidykla, 1991. 95–96 p.
 24. Runāsim latviski. Rīga, LU, 1991. 1. 2. daļa, — 132 lpp. (Kopdarbs M. Brēde, V. Gurtaja, I. Zauberga).
 25. Заимствованная фразеология латышского языка (Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук). Рига. 1991. — 56 с.
 26. Констекстуальные изменения семантики фразеологизмов в латышском языке. // Условия референтной определенности         слова. Рига: ЛУ. 1991. сс. 3 –12.
 27. Diahroniskās izmaiņas bībeles izcelsmes frazeoloģijā. // Kultūra un vārds. Daugavpils, 1992. 3–4 lpp.
 28. Latviešu īpašvārdu atveide angļu rakstu valodā. // Latvijas ZA Vēstis. A. 1992. — Nr. 5. 42–44 lpp.
 29. Latviešu valodas sarunu tēmas. Rīga, LU, 1992. — 55 lpp. (Kopdarbs I. Zauberga, M. Brēde, V. Gurtaja).
 30. Contrastive and Applied Linguistics I. Rīga: University of Latvia. 1992. (Editor).
 31. English-Latvian Borrowing of Idioms // Contrastive and Applied Linguistics I. Rīga: University of Latvia, 1992. pp. 36–48. (Editor)
 32. Latvian Idioms. Rīga, LU, 1993. — 29 p.
 33. Translating contextually transformed idioms. // The Second “Language International” Conference. Abstracts. University of Copenhagen, 1993. p 46.
 34. Lexicography in Latvia. /EURALEX Newsletter. International Journal of Lexicography. Vol. 6. No. 2. 1993. pp 1–2.
 35. Aizgūtā frazeoloģijā latviešu valodā. Kopsavilkums. Rīga,1993. — 47. lpp.
 36. Antīkā frazeoloģija latviešu valodā. // Sastatāmā un lietišķā valodniecība II. Rīga, Latvijas Universitāte, 1993. 32–44 lpp.
 37. Latvian lexicography: tradition versus modernity. // Contrastive and Applied Linguistics II. Rīga, 1993. pp 45–47.
 38. Contrastive and Applied Linguistics II. Rīga, Latvijas Universitāte, 1993. (Editor)
 39. The Latvian Language - Struggle for Survival. // Humanities and Social Sciences. Latvia. University of Latvia, 1993, 1. pp 27–39.
 40. Latvian-English, English-Latvian Dictionary of False Friends, Riga, Sl, 1993, — 53 p.
 41. Borrowing of English Idioms in Latvian. In: Journal of Baltic Studies. Vol. XXV, No. 1, 1994. pp. 43–52.
 42. Idiom Transformations. A Multilanguage View. In: Cambridge Language Reference News. 1994. No. 2. p. 2.
 43. Latvian-English, English-Latvian Dictionary of False Friends. Rīga: SI, 1994. 2 nd. ed. — 88 p.
 44. Latvian Dictionaries — Past and Present. In: Tlumočeni — Preklad. Praha, No. 19–20. 1994. p. 9.
 45. Translation of Idiom Transformations: Functional Approach. In: Abstracts . 1st International Congress on Translation and Interpreting: Present Trends. University of Las Palmas, 1994. pp. 43–44.
 46. Runāsim latviski. Rīga, 1994. 1. daļa. — 82 lpp. (Coauthor)
 47. Latvian Dictionaries — Past and Present: News from Eastern Europe. In: ITI Bulletin, 1994. 6. pp 10–11.
 48. Latvian, an Ancient Language at the Ethnic and Political Crossroads. In: Geolinguistics, 1994. vol. 20., New York, 1994. pp 140–154.
 49. Contrastive and Applied Linguistics III. Vol. 594. Rīga: University of Latvia, 1994. (Editor)
 50. Bībeles izcelsmes frazeoloģija latviešu valodā. In: Contrastive and Applied Linguistics III, Vol. 594. Rīga: University of Latvia, 1994. pp 31–62.
 51. Dictionary of Legal Synonyms. Review. In: Contrastive and Applied Linguistics III, Vol. 594. Riga, 1994. pp 80–82.
 52. Runāsim latviski. Rīga, 1995. 2.daļa. — 101 lpp. (Coauthor)
 53. False friends dictionaries, their usefulness. In: Translation and meaning. Abstracts. Maastricht, The Netherlands, 19–20 April 1995. p. 85.
 54. Latvian Word-formation Types Based on Shortening. In: International Congress of Baltistics. Abstracts. 1995. pp.124–125.
 55. Contrastive and Applied Linguistics IV. vol. 598. Rīga: University of Latvia, 1995. (Editor)
 56. Contrastive Analysis of Word-formation Types (Abbreviation, Clipping, Blending). In: Contrastive and Applied Linguistics IV. vol. 598. Riga: University of Latvia, 1995. pp. 38–62.
 57. Andrejs Bankavs. Abbreviations. Review. In: Contrastive and Applied Linguistics IV. vol. 598. Rīga: University of Latvia, 1995. pp. 113–115.
 58. Latvian in the Post-Soviet Republic. In: Paralleles. Cahieres de l’Ecole de Traduction et d’Interpretation de l’Universite de Geneve. 17, 1995. pp.87–97.
 59. Idiom Borrowing in Latvian. In: Humanities and Social Sciences. Latvia. 4, 1995. pp. 30–69.
 60. Jauna angļu-latviešu vārdnīca. Kritika. In: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A. 1995, Nr. 11/12. 84.–85. lpp.
 61. Eifēmismu dinamika latviešu valodā. In: Valodas statika un dinamika. Rīga: Latviešu valodas institūts, 1996. 40–42 lpp.
 62. English-Latvian Dictionary. Review. In: Humanities and Social Sciences. Latvia. 5, 1996. pp. 110–112.
 63. Dialog. Do it in Latvian. Riga: SI, 1996, 538 p. (Co-editor)
 64. Contrastive and Applied Linguistics V. vol. 603. Riga: University of Latvia, 1996. (Editor)
 65. Conversion in English and Latvian. In: Contrastive and Applied Linguistics V. vol. 603. Riga: University of Latvia, 1996. pp. 41–49.
 66. English-Latvian Dictionary. Review. In: Contrastive and Applied Linguistics V. vol. 603. Riga: University of Latvia, 1996. pp. 86–91.
 67. Šalme, Ūdris. Dialogs. Review. In: Contrastive and Applied Linguistics V. vol. 603. Riga: University of Latvia, 1996. pp. 95–96.
 68. False Friends Dictionaries: A Tool for Translators or Learners or Both. In: EURALEX’96 Proceedings. Gothenberg: Gothenberg University, 1996. pp. 627–634.
 69. Constraints of Norms and Language Type in Translation of Occasional Transformations. In: Second International Conference on Current Trends in Studies of Translation and Interpreting. Abstracts. Budapest, 1996.   pp. 115–116.
 70. Translator and False Friends Dictionaries - Current Problems. In: The First Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation. Abstracts. Rīga: LU,1996. p. 12.
 71. Idiom Transformation, Idiom Translation and Idiom Dictionaries. In: Lexicographica, Series Maior 76. Tubingen: Max Niemeyer Verlag, 1996. pp. 241-246.
 72. Runāsim latviski. Latviešu valodas elementārkurss. 1. daļa. Rīga: LU, 1997. — 140 lpp. (kopdarbs)
 73. Latviešu-angļu vārdnīca. Rīga: EAI, 1997. — 756 p. (Editor)
 74. Jauna “Latviešu-Angļu vārdnīca”. In: Grāmatu Apskats. 1997. Nr. 1. 50–51. lpp.
 75. Dažas problēmas divvalodu vārdnīcu veidošanā. In: Leksikogrāfijas teorija un prakse. Rīga: LVI, 1997. 48–50. lpp.
 76. Contrastive and Applied Linguistics VI. vol. 607. Rīga: University of Latvia, 1997. (Editor)
 77. Euphemisms in Latvian and English. In: Contrastive and Applied Linguistics VI. Riga: University of Latvia, 1997. pp. 36–46.
 78. Latviešu valodas prasmes līmenis (Threshold Latvian). Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1997. — 205p. (co-author)
 79. English and Latvian Word-Formation. Contrastive Analysis. Rīga: LU, 1997. — 158 p. (monograph)
 80. Proceedings of the First Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation. Riga: LU, University of Mainz, 1997. (Co-editor)
 81. Translator and False Friends Dictionaries — Current Problems. In: Proceedings of the First Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation. Rīga: LU, University of Mainz, 1997. pp. 145–156.
 82. The Contextual Use of Idioms, Wordplay, and Translation. In: Traductio. Essays on Punning and Translation. Ed. by D. Delabatista. St. Jerome Publishing, 1997. pp. 155–176.
 83. Reālā vai vēlamā latviešu valoda — ieskats leksikogrāfijā. In: Latviešu valoda — esamība, vide, konteksti. Rīga: PBLA/LKF, 1997. 12–17. lpp.
 84. Īsinātās vārddarināšanas formas latviešu valodā. In: Linguistica Lettica.1. Rīga: LVI, 1997. 271–282. lpp.
 85. English-Latvian Dictionary. In: International Journal of Lexicography. Oxford: OUP, 1997. Vol. 10. No.3. pp. 249–253.
 86. Constraints of Norms and Language Type in Translation of Occasional Transformations. In: Proceedings of the Second International conference on Current Trends in translation and Interpreting. Budapest, 1997. pp. 251–256.
 87. Translation as a Form of Language Contact and its Impact on Modern Latvian. In: Interpreting and Translation as Intercultural Communication: Theory, Practice, Instruction Methods. Abstracts. Ventspils, 1998.
 88. False Friends in Latvian, Dictionaries, Current Problems. In: Linguistica Lettica 3. Rīga: LVI, 1998. 12–26 lpp.
 89. Runāsim latviski. 2. daļa. Rīga: SVK. 1999. — 95 lpp. (kopdarbs)
 90. Dzimtes kategorija latviešu vārdnīcās. In: Valodas funkcionālie un stilistiskie aspekti. Rīga: LU, LVI. 1999. pp. 26–28.
 91. Idioms in Latvian (monograph). Rīga: University of Latvia, 1999. — 80p.
 92. Latvia on the verge of the next millennium. In: Language Today, 17. 1999. pp. 16–17.
 93. Contrastive and Applied Linguistics VIII. Riga: LU, 1999 (Editor)
 94. Compounding in English and Latvian. In: Contrastive and Applied Linguistics VIII. Riga: LU. pp. 81–99.
 95. Gender in Latvian Monolingual and Bilingual Dictionaries. In: Abstracts. The 2nd Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation. Riga: LU. 1999. pp. 20–21.
 96. Latvian Legal Language — the Fourth Transition of the 20th Century. In: LSP ’99. Perspectives for the New Millenium. Abstracts. Free University of Bolzano. p. 147.
 97. Sastatāmā valodniecība Latvijā un LU. In: Latvijas Universitātei — 80. Rīga: LU, 1999. 61–62. lpp.
 98. Dzimtes kategorija latviešu vārdnīcās. In: Linguistica Lettica. 5. 1999. 48–59. lpp.
 99. The New Identity in a Different World: the Case of Latvian. In: Geolinguistics. New York: CUNY, 1999. pp. 89–101

100. Latvian Bilingual Lexicography: A Report. In: International Journal of Lexicography. Vol. 12. Nr.3. 1999. pp.4-6.

101. Latvian Bilingual Lexicography — Tradition and Change. In: Multiple Languages — Multiple Perspectives. AFinLA Yearbook 57. Turku. 1999. pp. 252–257.

102. Latvian Interpreting Scene: Present and Future Trends. In: Translatorische Kompetenz. Abstracts. Germersheim: University of Mainz. 1999. pp. 35–36.

103. Gender in Latvian Monolingual and Bilingual Dictionaries. In: The Second Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation. Riga: LU/University of Mainz 1999. pp. 252–264.

104. The Second Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation. Riga: LU/University of Mainz, 1999. (Editor)

105. Language Contacts, Translation, Their Impact on Modern Latvian. In: Interpreting and Translation as Intercultural communication: Theory, Practice, Instruction Methods. Ventspils: Ventspils Augstskola, 1999. pp. 67–76.

106. Clipping in English and Latvian. In: Poznan Studies in Contemporary Linguistics. Poznan: Adam Mickiewicz University, 1999. pp. 153–163.

107. The New Latvian English Dictionary. Rīga: EAI, 2000. — 850. lpp.

108. Euphemisms in Bilingual Dictionaries. In: 3d International Maastricht- Lodz Duo Colloquium on “Translation and Meaning” Abstracts. Maastricht: MSTI. 2000. pp. 49–50.

109. Contrastive and Applied Linguistics. 9. Riga, LU, 2000. (Editor)

110. Semantic Shifts in Latvian and English. In: Contrastive and Applied Linguistics. 9. Riga, LU, 2000. pp. 59–68.

111. Euphemisms in General (Monolingual and Bilingual) Dictionaries. In: Proceedings of the 9th Euralex Congress. Stuttgart. 2000. pp. 773–780.

112. International Baltistica Congress “Baltic Languages in Times of Change”. Abstracts of Papers. Riga: LU LVI, 2000. (co-editor)

113. Shaping Latvian Legal Language – the Results by Year 2000. In: International Baltistica Congress “Baltic Languages in Times of Change” Abstracts of Papers. Riga: LU LVI, 2000. pp. 339–341

114. Media Translation in Latvia. In: Languages and the Media. 3d International Conference. Book of Abstracts. Berlin, 2000, p. 36

115. Mutiskā tulkošana un latviešu valoda (valodiskie aspekti). In: Linguistica Lettica 6. Riga: LVI. 2000.pp 168–177.

116. Latvian Bilingual Lexicography — Tradition and Change. Lexicographica. Series Maior. Band 103. Tubingen: Max Niemeyer Verlag. pp. 27–33.

117. The Evolution of Latvian Bilingual Lexicography. In: Linguistica Lettica 7. Riga: LVI. 2000. pp. 214–227.

118. Disfēmismi pagātnē un šodien. In: Leksika: Vēsturiskais un aktuālais. Rīga: LVI. 2001. 41–43. lpp.

119. Latviešu juridiskās valodas veidošana — 2000. gada rezultāti. In: Linguistica Lettica 8. Rīga: LVI, 2001. 28–38. lpp.

120. Jaunā latviešu-angļu vārdnīca. Rīga: EKLV. 2001. 851. lpp.

121. Interpreting Scene in Latvia. In: SCIC NEWS. No. 12. 2001. pp. 3–5.

122. Occasional Transformation of Idioms: Wordplay in Interpreting. In: ISP4 The Fourth International Symposium on Phraseology. www.uniroma3.it./ling/isp4. 8 p.

123. Word-Formation in English and Latvian. Contrastive Analysis. Rīga: University of Latvia. 2001. 180. p.

124. Latvian Legal Language — the Fourth Transition of the 20th Century. In: Language for Special Purposes:Perspectives for the New Millennium. Ed. Felix Mayer. Tubingen: Gunter Narr Verlag. 2001. pp. 623–629.

125. Dysphemism in Latvian — Influence of Nazi German and Soviet Russian Parlance. In: Baltic States and Societies in Transition: Continuity and Change. 4th Conference on Baltic Studies in Europe. Abstracts. Tartu: University of Tartu. 2001 p. 68.

126. Contrastive and Applied Linguistics. Riga: LU, 2001.(Editor)

127. Occasional transformations of idioms, Wordplay in Interpreting. In: Contrastive and Applied Linguistics. Riga: LU, 2001. pp. 96–112.

128. Vārda nozīmes maiņa latviešu valodā 20. gs. un šodien (valodu kontakti, ideoloģija, propaganda, reklāma, pseidovaloda). 11 Pasaules latviešu zinātnieku kongress. Tēžu krājums. Rīga 2001. 116. lpp.

129. Mūsdienu feministiskās teorijas. LU, Jumava. 2001. 464 lpp. (Editor)

130. Pārdomas par dzimti latviešu valodā. In: Mūsdienu feministiskās teorijas. LU, Jumava. 2001. pp. 441–450.

131. Latvian Interpreting Scene: Present and Future Trends. In: Dolmetschen. Ed. A. Kelletat. Frankfurt am Main: Peter Lang. pp. 103–109.

132. Euphemisms in Bilingual Dictionaries. In: Translation and Meaning. 5. Maastricht: 2001. pp. 187–194.

133. Pragmatic meaning in Language, Translation and Interpreting. In: Abstracts of the Second International Conference “Interpreting and Translation as Intercultural Communication: Theory, Practice, Instruction Methods. Ventspils: Ventspils Augstskola. pp. 31–34.

134. Computer Use in Translator Training in Latvia - Problems and Solutions. In: Abstracts of International Symposiums “LSP Translation in the New Millennium”. Tartu: University of Tartu. 2001. p. 13.

135. Occasional Transformation of Idioms: Wordplay in Interpreting. In: Studi Italiani di Linguistica teorica e Applicata. Pacinieditore. 2. 2001. pp. 257–271.

136. Romas simpozijs par frazeoloģiju. In: Linguistica Lettica 9. Rīga: LVI. 2001. pp. 244–246.

137. Politiskie termini leksikogrāfijā — pagātne un šodiena. In: Valodas vienību semantika un tās izpētes aspekti. Konferences materiāli. Rīga: LU, LVI. 2002. pp. 60–63.

138. Language, Literature and Translation — Manipulations. Humanities and Social Sciences Latvia. 1 (34). 2002. (Editor)

139. Dysphemism and Euphemism in Latvian — Influence of Nazi German and Soviet Russian Parlance. In: Language, Literature and Translation — Manipulations. Humanities and Social Sciences Latvia. 1 (34). 2002. pp. 5–33.

140. Definition of Political Terms — Ideology, System, Subjectivity. In: Abstracts. Eleventh International Symposium on Lexicography. Copenhagen: University of Copenhagen. 2002. pp. 27–28.

141. Euphemisms in General Monolingual Dictionaries. In: Lexicographica. Series Maior 109. Niemeyer. pp. 303–312.

142. Defining Political Terms in Lexicography: Recent Past and Present. In: The Tenth EURALEX International Congress. Proceedings. Copenhagen: CST. pp. 657–667.

143. Contrastive Analysis of Political Terms Definitions. In: Contrastive and Applied Linguistics. XI. Rīga: SVTN. 2002. pp. 72–87.

144. Contrastive and Applied Linguistics. XI. Rīga: SVTN. 2002.(Editor)

145. Interpreting in Latvia. In: Conference Interpreting: New Frameworks for Europe: www.europa.eu.int/comm/scic/training/conf/2002/record. htm

146. Computer use in Translating and Training of Translators: It’s Impact on Language Development. In: Abstracts of the 2nd International Conference on Terminology. Riga. 2002. pp. 53–54.

147. Wordplay in Interpreting. In: Abstracts of the 2nd, International Colloquium on Translation. Istambul: YTU. 2002. pp. 66–67.

148. “It comes from the pawnshop/pornshop”: Wordplay and Interpreting. In: The Third Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation. Riga: LU&ASB. pp. 43–44.

149. Naida un aizplīvurotības vārdi manipulācijas valodā. In: Kentaurs Nr. 29. 2002. pp. 54–71.

150. Datorizētie reverso vārdnīcu resursi kā potenciāls vārdnīcas paplašināšanai — ko mēs no tā varam mācīties. In: “Valoda vēstures dzirnakmeņos”. LU: LVI, 2003. pp. 78–80.

151. Interpreting Wordplay — Doing the Impossible? In: The Third International Riga Conference on Pragmatic Aspects of Translation. Proceedings. Riga: University of Latvia/Aarhus School of Business. 2003. pp. 205–220.

152. The Third International Riga Conference on Pragmatic Aspects of Translation. Proceedings. Riga: University of Latvia/Aarhus School of Business. 2003. (Editor)

153. Computer use in translator work, terminology management and training. In: Terminology and Technology Transfer in the Multilingual Information Society. Vienna-Riga: LLI. 2003. pp. 161–167.

154. Computer use in Training Translators in Latvia — Problems and Solutions. In: Translation. Aarhus School of Business. 109–115.

155. Use of Euphemisms in Latvian under Occupation Powers. In: The Baltic Countries under Occupation. Acta Universitatis Stockholmensis. 23. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 2003. pp. 229–240.

156. Elektroniskās vārdnīcas un datorizētie vārdnīcu resursi. Linguistica Lettica 12. Rīga: LVI. 2003. pp. 163–175.

157. Zinātniskais stils dažādās kultūrās, to ietekme uz latviešu stilu. Konferences “Zinātnes valoda” materiāli. Rīga: Rasa ABC. 2003. 22–27.

158. Identitāte un atpazīstamība, valoda un tulkojums. Rakstu krājums. Rīga. VVK. 2004. (redaktors)

159. Identitāte kā eksportprece jeb Antiņš pārdošanā. In: Identitāte un atpazīstamība, valoda un tulkojums. Rakstu krājums. Rīga. VVK. 2004. pp. 14–35.

160. Latviešu īpašvārdu atveide angļu valodā – prakse un tendences. In: Onomastika mūsdienu zinātnes skatījumā. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga: LU, LVI. 2004. pp. 68–69.

161. Contrastive and Applied Linguistics 12. 2004. Rīga: SVTN (Editor) — 198 p.

162. Reversal as Means of Building a New Dictionary. In: Contrastive and Applied Linguistics 12. 2004. Rīga: SVTN: 171–179.

163. Exporting Our Identity. Baltic Outlook. 4/5. 2004: 12–14

164. Reversal for Building a Big Latvian-English Dicionary. In: Human Language Technologies. Riga: COL, 2004: 25–29

165. Dictionary Definitions as Reflections of Ideologies. In: Current Trends in Linguistics and Foreign Language Teaching. Riga: RTU Publishing House. 2004: 6–14.

166. Reversal as Means of Building a New Dictionary. In: Proceedings of the Eleventh Euralex International Congress. Lorient: UBS, 2004: 327–332.

167. Reversal as Means of Building a New Dictionary. In: Twelfth International Symposium on Lexicography. Abstracts. Copenhagen: UK. 2004. p. 23.

168. Moderno valodu fakultāte: 21. gadsimta perspektīvas. Latvijas Universitātes raksti. Rīga: LU. 2004. 163–169. (kopdarbs)

169. SMALLINC Dictionary, English-Lithuanian-Latvian. Vilnius: GEG. 2004. 288 p. (kopdarbs)

170. LINC Multimedia Language Course. Latvian Beginners. Universiteit Antwerpen. 2004.

171. LINC Multimedia Language Course. Latvian Intermediate. Universiteit Antwerpen. 2004.

172. LINC Multimedia Language Course. Latvian Advanced. Universiteit Antwerpen. 2004.

173. Tulkojumspiediens — guvums vai apdraudējums. Konferences “Latviešu valoda kā mērķvaloda — grūtības un risinājumi” tēzes. Rīga, VVK. 8–9. lpp.

174. Latvian Lexicography. Encyclopedia of Language and Linguistics. Elsevier. 2005.

175. Lithuanian Lexicography. Encyclopedia of Language and Linguistics. Elsevier. 2005.

176. Tulkojumspiediens — guvums vai apdraudējums? Valsts valodas komisija. Raksti. 1. sējums. Rīga: VVK. 2005. 187–201. lpp.

177. Tulkojumspiediens — guvums vai apdraudējums? Valsts valodas komisija. Raksti. 1. sējums. Rīga: VVK. 2005. (redaktors).

178. Tulkojumu ietekme uz latviešu valodas leksiku 21. gs. sākumā. Grām.: Valodu kontakti un mijiedarbība. J. Endzelīna starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. LU, LVI. 67–68. lpp.

179. Ideology in Dictionaries — Definitions of Political Terms, in: Symposium on Lexicography XI. Lexicographica. Series Maior 115. Tuebingen. Max Niemeyer Verlag, 2005. pp. 537–547.

180. Reproduction of Latvian Proper Names in English Sources, in Contrastive and Applied Linguistics. Vol XIII. Rīga: LU, SCTN, 2005. pp. 163–178.

181. Contrastive and Applied Linguistics. Vol XIII. Rīga: LU, SCTN, 2005. —204 p. (editor)

182. Evolution of the Spelled Image of Latvia and Latvians (Latvian Proper names in English Sources). In: 6th Conference of Baltic Studies in Europe. Abstracts Valmiera: VUC. 2005. pp. 80–81.

183. Jaunā latviešu-angļu vārdnīca. 2. red. Rīga: Zvaigzne. 2005.

184. Mutvārdu tulkošanas pamati. Rīga: LU. 2005. — 128 lpp.

185. Die Lettische Sprache. Riga: VVK. 2005.

186. The Latvian Language. Riga: VVK. 2005.

187. La langue lettonne. Riga: VVK. 2005.

188. Latishskij jazik. Riga: VVK. 2005.

189. Challenges to Latvian in the Global Free Market World. The Third International Scientific Conference “ Language and Culture”. Abstracts. Moscow. 23–25. 9. 2005. 29–30.

190. East Wind, West Wind in Translation (What the English Tsunami has Brought to Latvian). In: Abstracts of the Fourth Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation. Riga: UL. 2005. 28–30.

191. Do it in Latvian. (Editor) Rīga. 2005.

192. Latviešu valoda un Eiropas Savienība: medaļas divas puses. Valodas prakse un ieteikumi. Rīga: LUAA. 2005. 11–18.

193. East Wind, West Wind in Translation (What the English Tsunami has Brought to Latvian). In: Proceedings of the Fourth Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation. Riga: VVK, SVTN. 2006. 148–168.

194. Proceedings of the Fourth Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation. Riga: VVK, SVTN. 2006. (Editor)

195. Valodas kvalitāte. Valsts valodas komisijas Raksti. 2. Rīga: VVK 2006. (redaktors)

196. Valodas attīstība, pārmaiņas un kvalitāte. In: Valodas kvalitāte. Valsts valodas komisijas Raksti.2. Rīga: VVK 2006. 118–142.

197. Jaunvārdu strukturālais salīdzinājums. Valodas struktūra un valodas vienību funkcijas. Endzelīna starptautiskās konferences materiāli. Rīga: LU LVI, 2006. 55–56.

198. Jaunvārdi un valodas attīstības virziens. 42. Artura Ozola dienas konference. Tēzes. Rīga: LU. 2006. 32–33.

199. Nazi and Soviet Dysphemism and Euphemism in Latvian. In: Baltic Postcolonialism. Ed. V. Kelertas. Amsterdam, New York: Rodopi.       2006. 139–164.

200. Latviešu valodas zinātniskais stils (ietekmes un attīstība). In: Lietuviešu un latviešu sastatāmās stilistikas jautājumi. Šiauliai: ŠU. 2006. 102–111.

201. Latvian Proper Names in English Sources (A Historical and Synchronic Glimpse). In: Humanities and Social Sciences. Latvia. Latvia: Literary and Linguistic Studies. 1 (47) 2006. 36–55.

202. Latvian in the Turmoil: Survival through Change. In: Language, Diversity and Integration in the Enlarged EU: Challenges and Opportunities. Abstracts. Kaunas: VMU, 2006. 73–74.

203. Itaetuuli kaeaentyi laensituuleksi eli mitae englannin tsunami on tuonut latviaan. In: Rozentals-seura vuosukirja. 2006. 10–20

204. Systemic and Structural Changes in Latvian as a result of English Influence”. Abstracts. 20th Confrence of Baltic Studies. George             Washington University. Washington. 2006. p. 65.

205. Dictionaries and Interpreters. In: Proceedings XII EURALEX International Congress. Torino: Edizioni dell’Orso. 1219–1226.

206. Metaphors in Latvian Politics. Abstracts „The World in the Language” Šiaulia: Šiauliu Universitetas. 2006. 57–58.

207. Terminology and Interpreting and Translation. Abstracts. Terminology of National Languages and Globalization. Vilnius: Lietuviu Kalbos Institutas. 2006. 47–48.

208. Lingua minoritaria i integracio a Letonia i als estats baltics/Minority Language and Integration Issues in Latvia and the Baltic States. In: Abstracts of the 5th International Symposium on Minority Languages. Barcelona 19–21. 10. 2006. p. 17.

209. Interpreting Wordplay — Chance or System. In: Interdisciplinarity on Translation. Istanbul: Les Editions ISIS. T.2. 2006. 237–250.

210. Kurp ej, latviešu valoda? Letonika. Pirmais kongress. Valodniecības raksti. Rīga: LZA 2006. 357–363

211. Systemic and Structural Changes in Latvian as a Result of Recent English Influence. In: Journal of Baltic Studies. Vol XXXVII, No.4. 2006. 467–481.

212. LU Raksti. Valodniecība. Slāvistikas tradīcijas Baltijā. 707. sējums. (Galvenais redaktors). Rīga: LU. 2006.

213. Latviešu īpašvārdu atveide angļu valodā — prakse un tendences. Linguistica Lettica 15. Rīga. LU LVI. 2006. 158–178.

214. Pūrisms un latviešu valoda. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi, 2. Rīga: LU.2006. 24–36.

215. Dictionaries and Interpreters. In: Baltic Horizons. Tallinn: Eurouniversity. 6. 2006. 74–83

216. Latvian Lexicography. Encyclopedia of Language and Linguistics. Elsevier. 727–728. 2006.

217. Lithuanian Lexicography. Encyclopedia of Language and Linguistics. Elsevier. 284-285. 2006.

218. LU Raksti. Valodniecība. Somugristika. 708. sējums. (Galvenais redaktors). Rīga: LU. 2006.

219. Latviešu politiskās metametaforas. Mūsdienu valoda mūsdienu sabiedrībā. Starptautiskās konferences materiāli. Rīga: LU LVI. 2006. 76–78.

220. Latviešu valoda 15 neatkarības gados. Rīga: Zinātne 2007. — 587. lpp (redaktors un līdzautors)

221. Translating Humour in Helen Fielding’s novel „Bridget Jone’s Diary” (a Contrastive Study of Lithuanian and Latvian). In: Contrastive and Applied Linguistics (Ed. A. Veisbergs) 14. Riga: SVTN, 2007. 92-114. (co-author)

222. Contrastive and Applied Linguistics (Ed. A. Veisbergs) 14. Riga: SVTN, 2007.

223. Latvian Political Metaphor. In: The Baltic Region between Germany and Russia. 7th Conference on Baltic Studies in Europe. Abstracts. Lueneburg: Nordost Institut. 2007. 125 p.

224. Latvian kieli Neuvostoliitossa. In: Miehitetty Latvia. Ed. Marjo Mela. Keuruu 2007. 134–153.

225. Konferenču tulkošana. Rīga: Zvaigzne. 2007. 183 p. (monogrāfija)

226. Semantic aspects of reversal of a set of bilingual dictionaries. In Dictionary Visions, Research and Practice. Ed. by Henrik Gottlieb and Jens Erik Mogeson. John Benjamins 2007. 71–82.

227. Latviešu politiskā metafora. Akadēmiskā dzīve. 44. 2007. 14–20.

228. Occasional and Systematic Shifts in Word-formation and idiom use in Latvian as a a result of translation. In: Lexical Creativity, Texts and Contexts. (Ed. Judith Munat). Vol.58. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins. 2007. 239–263.

229. How to Cope with the EU Demands and the Domestic Market in Conference Interpreting? In: Quality and Qualifications in Translation and Interpreting. Kaliningrad: I. Kant State University Press. 2007. 12–18.

230. Iesākumā bija vārds, jeb Bībeles izcelsmes frazeoloģija latviešu valodā (17.–21. gs.). Latviešu valoda — pastāvīgā un mainīgā. VVK rakstu 3. sējums. Rīga: Zinātne/VVK. 2007. 8–31

231. Latviešu valoda — pastāvīgā un mainīgā. VVK rakstu 3. sējums (galv. redaktors) Rīga: Zinātne/VVK. 2007.

232. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: LU LVI. 2007 (līdzautors). 623 lpp.

233. Current Metaphors in Latvian Politics. In: Humanities and Social Sciences. Latvia 4 (53). 2007. 31–44.

234. Jaunvārdi un valodas attīstības virziens. Baltu filoloģija. XVI 2007. 133–140

235. Perceptions of EU multilingualism policies among Baltic language policy actors and media. In: VALS-ASLA Colloquium 2008. Lugano.

236. Valodniecība. Studia etymologica Germano-balto-slavica. Latvijas Universitātes raksti 720. 2008 (redaktors)

237. Angļu valoda — drauds vai liels drauds? Linguistica Lettica. 17. 2008. 234–238.

238. English — the lazy Way out? Riga: DCLTI. 2008. (editor).

239. Modern Linguistic Assymetries —the Impact on Latvian. In: English — the lazy Way out? Riga: DCLTI. 2008. 5–34.

240. The Lost Dichotomy: When „Translation Language” Becomes the ‘Real’ One. In Abstracts of the 18th World Congress of the International Federation of Translators. Shanghai: FIT. 2008. 137–138

241. The Lost Dichotomy: When „Translation Language” Becomes the ‘Real’ One. In Proceedings, Actes of the 18th World Congress of the International Federation of Translators. Shanghai: Foreign Languages Press. CD. 2008.

242. Tulkojums — kultūrvēsturisks notikums. 2008. VVK raksti 4. sējums (galvenais redaktors).

243. Some Aspects of Latvia’s Language Policy: Present Situation, Assymetries and Challenges. In: Abstracts of International Conference „Native Language Policy: School, Society, State”. 19–20. 09. 2008. Vilnius. 28–29.

244. Some Aspects of Latvia’s Language Policy: Present Situation, Assymetries and Challenges. In: „Native Language Policy: School, Society, State”. 19–20. 09. 2008. Vilnius. 1–13.

245. Pagātnes un šodienas latviešu politiskā metafora. Letonikas otrais kongress. Valodniecības raksti-2. Rīga: LZA. 266–279.

246.  „Translation Language” and the „Real Language” — Blending of the Reality and Concepts” In Univer-cities: Translation, Languages and Internationalization. Abstracts. University of Alicante. 2008. 39–40.

247. Break-out of Latvian. A Sociolinguistic Study. Zinātne. 2008. (Editor and cooauthor). 367 p.

248. Pragmatic Meaning in Language, Translation and Interpreting. Zinātniskie raksti. Ventspils: Ventspils Augstskola. 2008. 223–241.

249. Zudusī dihotomija: valoda un tulkojumvaloda. Linguistica Lettica. 18. 2008. 125–139.

250. When „Translation Language” Becomes the „Real” One. The 5th Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation. „Lost and Found in Translation”. Abstracts. Riga LU. 2009. p. 20.

251. Valodniecība. Latvistika un somugristika. LU Raksti 746. sējums. 2009. (galvenais redaktors)

252. Translation Language — a Vehicle for Change. In Applied Linguistics for Specialized Discourse. Book of Abstracts. Riga: LU. p. 30.

253. Translation Language — a Vehicle for Change. In: Conference Proceedings. Applied Linguistics for Specialized Discourse. CD. Riga: LU. ISBN 978-9984-39-789-4

254. Tulkojums — kultūrvēsturisks notikums II. VVK raksti. 5. sējums. Rīga: Zinātne. 2009. (galvenais redaktors)

255. Bībeles frazeoloģijas šodienas lietojums valodā. In: Tulkojums — kultūrvēsturisks notikums II. VVK raksti. 5. sējums. Rīga: Zinātne. 2009. 206–221.

256. When „Translation language” Becomes the Real One. In: „Lost and Found in Translation. Proceedings of the 5th Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation. Rīga: DCLTI. 2009. 232–251.

257. Konferenču tulkošana. Rīga: Zvaigzne. 2009.

258. Jaundarinājumi latviešu valodā 21. gs. Letonika 3. kongress. Zinātniski raksti. 211–223. (kopdarbs)

259. Latviešu valoda: pastāvēs, kas pārvērtīsies. Filoloģijas un mākslas zinātnes Latvijas Universitātē 1919–2009. Red. Ausma Cimdiņa. Rīga: LU. 2009. 22–27

260. Atbildīga attieksme pret latviešu valodu. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2008/9. Atbildīgums. red. J. Rozenvalds, I. Ijabs. LU SPPI. 2009. 55–60. (līdzautors)

261. Translation Language: The Major Force in Shaping Modern Latvian. Vertimo Studijos. 2. Vilnius: Universito Leiydykla. 2009. pp. 54–70.

262. Migrācijas ietekme uz valodas vidi Latvijā. Rīga: Zinātne. 2009. (līdzautors).

     

 
Jūs esat 5413920. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs