Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latviešu valodas pētnieki > Valentīna Skujiņa     
   Publikāciju saraksts     

Drukāt         

    
      

1991. – 2001. gada publikācijas

Publications in 1991 – 2001

I. GRĀMATAS – BOOKS

Monogrāfijas – Monographs:

1. Latviešu terminoloģijas izstrādes principi. (Kopsav. angļu, vācu un krievu val.) – Rīga, “Zinātne”, 1993. – 224 lpp.

2. Valsts valodas prasmei lietvedības dokumentos. – Rīga,  “Biznesa komplekss”, 1993. – 110 lpp.

3. Lietišķo rakstu paraugi. – Rīga, “Zvaigzne ABC”, 1998. – 40 lpp.

4. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. – Rīga, “Zvaigzne ABC”, 1999. – 150 lpp.

5. Latīņu un grieķu cilmes vārddaļu vārdnīca. (Kopsav. angļu val.) – Rīga, “Kamene”, 1999. – 233 lpp.

Līdzautore grāmatām – Co-author of books:

6. Skujiņa V., Kvašīte R. Lietišķo teicienu vārdnīca. I/II izd. – Rīga, “Zinātne”, 1991/l992. – 104 lpp.

7. Palīgs lietvedības kārtošanā valsts valodā. Sagat. A. Jurevičs, V. Skujiņa. – Rīga, “Biznesa komplekss”, 1992. – 59 lpp.

8. Ekonomikas, lietvedības, darba organizācijas termini latviešu, krievu, angļu, vācu valodā. 1. burtnīca. – Rīga, LZA LVI, 1992. – 123 lpp.

9. Enerģētikas likumdošanas aktos un normatīvajos materiālos lietojamo pamatterminu skaidrojums. Darba grupa: J. Ekmanis, Z. Krišāns, I. Platais, V. Skujiņa, I. Staltmanis, K. Timmermanis. – Rīga, LR EM; LEB, 1996. – 31 lpp.

10. Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas (ELDO) termini. Latviski, krieviski, angliski, vāciski. – Rīga, 1995/1996/1997. – 912 lpp.

11. Relejaizsardzības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca (ar terminu tulkojumiem angļu, krievu un vācu valodā). Sast. K. Briņķis, I. Staltmanis, V. Skujiņa, K. Timmermanis. – Rīga, LEB ETK, 1997. – 38 lpp.

12. Elektroenerģētikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca (734  termini ar ekvivalentiem angļu, krievu un vācu valodā).1.  Elektroenerģijas ražošana, pārvade un sadale. Sast. Z. Krišāns, V. Skujiņa, I. Staltmanis, K. Timmermanis. – Rīga, “ Jumava” , 1997. – 343 lpp.

13. Enerģētikas likuma terminu sistēma. Darba grupa: V. Skujiņa, I. Staltmanis, K. Timmermanis (vad.), A. Zviedris. – Rīga, LEB ETK, 1997.– 73 lpp.

14.Enerģētikas pamatterminu skaidrojums. Darba grupa: K. Briņķis, V. Skujiņa, I. Staltmanis, K. Timmermanis (vad.) . – Rīga, LEB ETK, 1997.– 33 lpp.

15. Latviešu – angļu enerģētikas un elektrotehnikas vārdnīca. Sast. A. Dirveiks, P Saveļjevs, V. Skujiņa, I. Staltmanis, K. Timmermanis, A. Zviedris. – Rīga, “Gandrs” , 1997. – 201 lpp.

16. Latviešu valodas vārdnīca. – Rīga, “ Avots”, 1987./1998. – 883 lpp.

17. Elektroenerģētikas pamatterminu skaidrojums. Darba grupa: K. Timmermanis (vad.), A. Zviedris, I. Staltmanis, A. Daugulis, V. Skujiņa. – Rīga, LEB ETK, 1999. – 73 lpp.

18. Elektroenerģētikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. 2. Elektrolīnijas, transformatori, mērmaiņi, komutācijas aparāti, elektromašīnas, elektroenerģijas tarifi. Sast. A. Daugulis, V. Skujiņa, I. Staltmanis, K. Timmermanis, A. Zviedris. – Rīga, “ Jumava”,1999. – 463 lpp.

19. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Termini latv., angļu, vācu, krievu valodā. Sast.  I. Beļickis, D. Blūma, T. Koķe, D. Markus, V. Skujiņa (aut. kol. vad.), A. Šalme. – Rīga, “ Zvaigzne ABC”, 2000. – 248 lpp.

20. Elektroenerģētikas pamatterminu skaidrojums. Sast. K. Timmermanis, A. Zviedris, I. Staltmanis, V. Skujiņa. – Rīga, LEB ETK, 2000. – 70 lpp.

Sastādītāja un/vai atbildīgā redaktore (un līdzautore) rakstu krājumiem – Compiler and/or managing editor (and co-author) of the collections of papers:

21. Valodas aktualitātes –1990. – Rīga, “Zinātne”, 1991. – 251 lpp.

22. Valodas aktualitātes –1991. – Rīga, “Zinātne”, 1992. – 152 lpp.

23. E. Drezena (1892–1992) piemiņai veltītā starptautiskā terminoloģijas konference “Terminoloģijas zinātne: stāvoklis un perspektīvas”. 17.08.92. –19.08.92. Rīga, Latvija. Referātu tēzes. – Rīga,  “Zinātne”, 1992. – 76 lpp.

24. Nacionālā terminoloģija: vēsture, tagadne un perspektīvas. Latvijas Zinātņu akadēmijas un LZA Terminoloģijas komisijas 50-gadei veltītā konference un Lietuvas, Igaunijas un Latvijas terminologu apaļais galds “Nacionālās terminoloģijas normalizācija un starptautiskā sadarbība”. Referātu tēzes. – Rīga, LZA LVI, 1996. – 82 lpp.

Atbildīgā vai zinātniskā redaktore krājumiem – Managing or scientific editor of collections:

25. Mēbeļrūpniecības terminu latviski krieviskā un krieviski latviskā vārdnīca. – Rīga, ZRA “Gauja”, 1991. - 165 lpp.

26. Krievu–latviešu keramikas tehnoloģijas terminu vārdnīca. – Rīga, RTU,1993.– 95 lpp.

27. Krievu–latviešu stikla tehnoloģijas terminu vārdnīca. – Rīga, RTU, 1993. – 110 lpp.

28. Kristalogrāfijas un mineraloģijas termini. – Rīga, “Zinātne”, 1993. – 226 lpp.

29. Krievu īpašvārdu pareizrakstība un pareizruna latviešu valodā. Sast. R. Grabis un T. Porīte. II, papild. izd. – Rīga, “Zinātne”,  1993. – 293 lpp.

30. Krievu–latviešu terminoloģiskā vārdnīca Latvijas dzelzceļa vagonu saimniecības darbiniekiem. – Rīga, VAS “Latvijas dzelzceļš”, 1994. – 84 lpp.

31. Ostas terminu vārdnīca. – Ventspils, 1994. – 65 lpp.

32. Mehānikas terminoloģijas vārdnīca. – Rīga, LNMK,1997. – 84 lpp.

33. Krievu–latviešu celtniecības terminu vārdnīca. – Rīga, KDIU “ Kaiva” , 1998. – 896 lpp.

34. Sociālās nodrošināšanas terminu skaidrojošā vārdnīca angļu un latviešu valodā. – Rīga, “ Kamene”, 1998. – 223 lpp.

35. Krievu–latviešu dzelzceļa terminu vārdnīca. – Rīga, VAS  “Latvijas dzelzceļš”, 1998. – 442 lpp.

36. Jānis Endzelīns atmiņās, pārdomās, vēstulēs. – Rīga, LVI, 1999. – 322 lpp.

Ekspertīzei izskatītās vai recenzētās terminu u.c. vārdnīcas – Expertized or reviewed term a.o. dictionaries:

37. Īsa krievu–latviešu ražošanas terminu vārdnīca. Lauksaimniecības tehnika. – Rīga, “Zvaigzne”, 1991. – 64 lpp.

38. Izdevējprodukcija un izlaides ziņas. Termini un definīcijas. – LRS 6–91. – Rīga, 1991. – 31 lpp.

39. Krievu–latviešu enerģētikas terminu vārdnīca. – Rīga, v/u “ Latvenergo”; LEE ZTB; LR MP VVC, 1992. – 209 lpp.

40. O. Bušs, J. Baldunčiks. 1000 vārdu (latviešu, krievu un angļu valodā). – Rīga, “Zinātne”, 1991. – 48 lpp.

41. Krievu–latviešu militārās leksikas vārdnīca. – Rīga, “Junda”, 1993. – 120 lpp.

42. Ugunsdrošība. Termini un definīcijas. – LVS 38 - 93. – Rīga, 1993. – 17 lpp.

43. Latvijas Republikas profesiju klasifikators. – Rīga, LDZPI, 1994/1995.

44. Angļu–latviešu enerģētikas un elektrotehnikas vārdnīca. – Rīga, “Pētergailis”, 1995. – 143 lpp.

45. Angļu–krievu–latviešu skaidrojošā vārdnīca. Datu apstrādes un pārraides sistēmas. – Rīga, a/s SWH Informatīvās sitēmas, 1995. – 243 lpp.

46. Jūrniecības tehniskās terminoloģijas pamati. – Rīga, “ELFS”, 1995. – 135 lpp.

47. Latviešu–krievu un krievu–latviešu ģeoloģisko terminu vārdnīca. – Rīga, LU,1995. – 278 lpp.

48. Angļu–latviešu muitas terminu vārdnīca. – Rīga, “Jāņa sēta”, 1997. – 236 lpp.

49. Piekrastes zvejniecības terminu vārdnīca. Sast. V. Baturins, J. Baldunčiks. – Rīga, LSM NC; ZTSM TK, 1997. – 371 lpp.

50. Personālie datori. Angļu–latviešu–krievu skaidrojošā vārdnīca.  – Rīga, a/s Dati, 1998. – 256 lpp.

51. Starptautiskās civilās aviācijas terminoloģija, terminu definīcijas un saīsinājumi. Angļu–latviešu. Latviešu–angļu. – Rīga, “Latvijas Vēstnesis”, 1998. – 332 lpp.

52. Angļu–latviešu autoceļu terminu tehniskā vārdnīca. – Rīga, PIARC - World Association, 1999. – 156 lpp.

II. PUBLIKĀCIJAS ZINĀTNISKOS ŽURNĀLOS UN RAKSTU KRĀJUMOS – PAPERS IN SCHOLARY MAGAZINES AND COLLECTIONS:

1. Defissavienojumi termina un terminelementa funkcijā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”, 1991. – 26.laid. – 169.-177.lpp.

2. National Contribution to the Enrichment of International Terminology on Latin and Greek Components // Neoterm. – Warszawa, 1991. – No 13/16. – P. 62-63.

3. Ar valsts valodu zinātnes nākotnē // Zinātnes Vēstnesis. – 1991. – Nr.4.(18.)

4. Termina specifika, terminēmas jēdziens un vārdšķiru terminoloģiskā funkcija // LZA Vēstis. – 1991. – Nr.8. – 84.-87.lpp.

5. 1990.gada aktualitātes valsts valodas praksē // Valodas aktualitātes – 1990. – Rīga, “Zinātne”, 1991. – 14.-25.lpp.

6. Morfoloģiskais aspekts terminoloģijas izstrādē // Valodas aktualitātes – 1990. – Rīga, “Zinātne”, 1991. – 204.-212.lpp.

7. The Principles of the Formation of Latvian Terminology // Neoterm. – Warszawa, 1991. – No 17/20. – P.58-59.

8. Terminology Research and Terminology Work in the Latvian Republic // Terminology Science & Research. ISSN 1017 - 382X. – Vienna, TermNet, 1991. – Vol. 2. No 2. – P.28-37.

9. The Development of Latvian Terminology as a Scientific Discipline // Terminology Science & Research. ISSN 1017-382X, – Vienna, TermNet, 1992. – Vol. 3. No1. – P.2-11.

10. 1991. gada valsts valodas aktualitātes // Valodas aktualitātes – 1991. – Rīga, “Zinātne”, 1992. – 67.-75. lpp.

11. Valsts valodas izpratne Baltijas valstu kontekstā // LZA Vēstis. – 1992. – Nr.1. – 22.-25.lpp.

12. Ieskats terminoloģijas teorētiskās domas attīstībā Latvijā (kopsav. angļu val.) // LZA Vēstis. – 1992. – Nr.7. – 23.-26. lpp.

13. Licencēt vai licenzēt? (Valodas padoms) // LZA Vēstis. – 1992. – Nr.2. – 39.lpp.

14. Valodas padoms tulkotājam // LZA Vēstis. – 1992. – Nr.6. – 44. lpp.

15. World Bank of International Terms: Chemistry - Chimie (līdzaut.) // Neoterm. – Warszawa, 1992. – No 21/24. – P.33-64.

16. Par dažiem substantīvu variantiem // Baltu filoloģija, III. – Rīga, LU, 1993. – 10.-15. lpp.

17. Some Aspects of the Specific Character of the Semantic Level in Terminology // TKE’93: Terminology and Knowledge Engineering – Frankfurt/M., Indeks Verlag, 1993. – P.50-55.

18. Jautājumā par nacionālo un internacionālo terminoloģiju valodā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”, 1993. – 27. laid. – 143.-147. lpp.

19. Jaunākais terminoloģijā (līdzaut. M. Ķirīte) // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”, 1993. – 27. laid. – 181.-193. lpp.

20. Starptautiska terminologu konference Lielupē // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga,”Avots”, 1993. – 27. laid. – 222.-223. lpp.

21. Lietvārda vienskaitļa vai daudzskaitļa formas izvēle terminos (kopsav. angļu val.) // LZA Vēstis – 1994. – Nr.2.– 31.- 33. lpp.

22. Starptautiska terminologu konference Rīgā // Baltu filoloģija, IV. – Rīga, LU, 1994. – 64.-65. lpp.

23. Valsts valoda Baltijas republikā // Lietuviu kalbotyros klausimai, XXXI. ISSN 0130 - 0172. – Vilnius, Mokslo ir enciklopediju leidykla, 1994. – 88.-95. p.

24. The Foundation of Latvian Terminology // IITF Series. International Conference on Terminology Science and Terminology Planning. Riga, 17 - 19 August 1992. – Vienna, TermNet, 1994. – P. 55-61.

25. On National and International Terminology in a National Language // IITF Series. International Conference on Terminology Science and Terminology Planning. Riga, 17 - 19 August 1992. – Vienna, TermNet, 1994. – P. 255-258.

26. Use of Greek and Latin Elements in the Formation of Terms in a National Language // Terminology and LSP Linguistics. ALFA ISSN 0838-134, – Universitas Dalhousiana, Halifax, Nova Scotia, Canada, 1994/95. – vol. 7/8. – P. 257-262.

27. Terminology, “Human Language” and Economic Development // NEOTERM World Specialized Terminology. – Warszawa, 1995. – P. 26-32.

28. Latviešu terminoloģija letonikas ievirzē (līdzaut. I. Pūtele) // LZA Vēstis. A. – 1995.– Nr.11/12.– 12.-17. lpp.

29. The Specifity of the Term and the Concept of the Termeme // IITF Infoterm. Multilingualism in specialist communication.– Vienna, TermNet, 1996.– Vol. 2. – P. 1123-1130.

30. The Principles of Term-Formation in the Aspect of Translation // TKE’96: Terminology and Knowledge Engineering. – Frankfurt/M., Indeks Verlag, 1996. – P. 338-341.

31. Enerģētikas likumdošanas aktos lietojamo speciālo terminu atlases un skaidrojuma problēmas. (Līdzautori J. Ekmanis, Z. Krišāns, I. Platais, I. Staltmanis, K. Timmermanis) – LZA Vēstis. A. – 1996. – Nr. 4/5. – 61. lpp.

32. Terminoloģijas un zinību tehnoloģijas attīstības problēmas // LZA Vēstis. A. – 1996. – Nr. 4/5. – 169.-170. lpp.

33. Интернациональные элементы в национальной терминологии (kopsav. angļu val.) // Terminologija ir dabartis. Mokslo darbai. – Kaunas, “Technologija”, 1997. – 174.-183. p.

34. Специфика терминографии в аспекте стилистики специального текста (kopsav. angļu val.; līdzaut. M. Ķirīte) // Terminologija ir dabartis. Mokslo darbai. – Kaunas, “Technologija”, 1997. – 184.-188. p.

35. The Semantics of International Components in a Multilingual Perspective // Melanges de linguistique offerts a Rostislav Kocourek. – Department of French Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada, Les Presses d’ALFA, 1997. – P. 113-117.

36. Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija uz sestā gadu desmita sliekšņa // LZA Vēstis. A. – 1997. – 51. sēj., Nr. 1/2. – 150.-154. lpp.

37. Atis Kronvalds un jaunvārdu modeļi viņa laikā un mūsdienās // LZA Vēstis. A. – 1997. – Nr. 3/4. – 64.-69. lpp.

38. Terminu veidošanas principi tulkošanas aspektā // Linguistica Lettica. – Rīga, LVI, 1997. – Nr.1. –  236.-245. lpp.

39. Debates // Latviešu valoda - esamība, vide, konteksti. – 14.03.1997. Konferences materiāli. – Rīga, PBLA; LKF, 1997. – 90.-92. lpp.

40. Vārds polifunkcionālā skatījumā // Vārds un tā pētīšanas aspekti. ISBN 9984 - 562 - 63 - 8. – Liepāja, LPA, 1997. – 121.-130. lpp.

 41. Internacionālo postfiksālo elementu  -ant-, -ent- (arī -ment-, -int-, -ont-) semantiskās funkcijas latviešu terminoloģijā // Savai valodai.– Rīga, LZA Vēstis,1997. – 260.-271. lpp.

42. Valoda nozaru speciālistu lietošanai  // LZA Vēstis.A. – 1997. – 51. sēj., Nr.3/4. – 169.-170. lpp.

43. Terminologi iesaka [doktorants, maģistrantūra] //  LZA Vēstis. A. – 1997. – 51. sēj., Nr.5/6. – 149. lpp.

44. Semantisko kategoriju īpatnības terminoloģijā  //  Linguistica Lettica. – Rīga, LVI, 1998. – Nr.2. – 49.-59. lpp.

45. Nacionālās valodas, terminoloģija un starptautiskā sadarbība // Latvijas Vēstnesis. – 1998. – Nr.122/123. – 5. maijs. – 7. lpp.

46. Noturīgais un mainīgais latviešu valodas tehnisko zinātņu terminoloģijā // Tehnikas apskats. – 1998. – Nr. 132. – 21.-25. lpp.

47. Semantic Aspects of International Term-Elements // Proceedings of the 11th European Symposium on Language for Special Purposes “ LSP Identity and Interface Research, Knowledge and Society”.  – Copenhagen Business School, 1998. – Vol. 1. – P. 399.-407.

48. Izglītība, zinātne, kultūra un - valoda // Dzimtā valoda un literatūra kultūras apritē. – Rīga, LU, 1998. – 92.-104. lpp.

49. Komentārs par uzņēmumu nosaukumu veidošanu // Īpašvārdu rakstība. – Rīga, LR Valsts valodas centrs, 1998. – 10.-13. lpp.

50. Pasta adreses rakstības noteikumi un komentārs par pasta adreses rakstību // Īpašvārdu rakstība. – Rīga, LR Valsts valodas centrs, 1998. – 47.-53. lpp.

51. Risinot Eiropas valstu terminoloģijas problēmas // Linguistica Lettica. – Rīga, LVI, 1998. – Nr.3. – 288.-290. lpp.

52. Kārtējā baltijas studiju konference ASV // Linguistica Lettica. – Rīga, LVI, 1998. – Nr.3. – 290.-292. lpp.

53. Daba un vide, zinātne un zinības terminoloģiskā skatījumā // Dabaszinātnes un skolotāju izglītība. – Rīga, “Vārti”, 1999. –  I sēj. –43.-52. lpp.

54. Ar skaidriem terminiem ir skaidra doma  // Latvijas Vēstnesis. – 1999. – Nr. 45/46. – 17. febr. – 10. lpp.

55. Viens rokas spiediens [par J. Endzelīnu] // Jānis Endzelīns atmiņās, pārdomās, vēstulēs. – R., LVI, 1999. – 227.-230. lpp.

56. Terminu modeļi J. Endzelīna caurlūkotajā elektrotehnikas vārdnīcā  // Linguistica Lettica. – Rīga, LVI, 1999. – Nr.4.– 100.-109. lpp.

57. Nacionālais un internacionālais datorterminoloģijā  // Latvijas Vēstnesis. – 1999. – Nr. 251/252. – 10. aug. – 8. lpp.

58. Valodai Latvijā un pasaulē // Latvijas Vēstnesis. – 1999. – Nr. 255. –- 12. aug. –- 4. lpp.

59. Localisation and Internationalisation Problems in the Computer Terminology // TKE ‘99: Terminology and Knowledge Engineering. – Vienna,TermNet, 1999. – P. 582-592.

60. Latviešu terminoloģija kā zinātnes nozare un studiju priekšmets // LZA Vēstis. A. – 1999. – 53. sēj., Nr. 1/2/3. – 99.-110. lpp.

61. Nacionālās valodas terminoloģija un starptautiskā sadarbība // LZA Vēstis. A. – 1999. – 53. sēj., Nr. 1/2/3. – 111.-114. lpp.

62. Gadsimtu mijas acumirklis // Dabas un vēstures kalendārs 2000. – Rīga, “ Zinātne”, 1999. – 256.-257. lpp.

63. Latvietis svešvārdu maldos // Dabas un vēstures kalendārs 2000. – Rīga, “Zinātne”, 1999. – 258.-261. lpp.

64. Novada vārds termina funkcijā // Vārds un tā pētīšanas aspekti. – Liepāja, LPA, 1999. – 167.-178. lpp.

65. Латышская терминология как отражение развития общества 90-ых годов в Латвии // Leksika - socialinis raidos atspindys. – Kaunas, Technologija, 1999. – 124.-131. p.

66. Nacionālais un internacionālais mūsu datorterminoloģijā // Tehnikas Apskats.  – 1999. – 135. sēj. – 23.-27. lpp.

67. Pārmaiņas izglītības sistēmā un pedagoģijas terminoloģija // Krājums “Valoda zinātnē un izglītībā”. Akadēmiķa J. Endzelīna 127. dzimšanas dienas atcerei. – Rīga, LVI, 2000. – 69.-76. lpp.

68.  No tehniskās terminoloģijas attīstības vēstures // Baltu filoloģija, IX.  – Rīga, LU, 2000. –  625. sēj. – 117.-128. lpp.

69. Par pārmaiņām izglītības sistēmā un pedagoģijas terminoloģiju // Latvijas Vēstnesis. – 2000. –Nr.62/63. – 24. febr. – 4.lpp.

70. Likumu teksts un valoda. Izdalīt, iedalīt vai piešķirt? // Latvijas Vēstnesis. – 2000. – Nr.201/204. – 2. jūn. – 17. lpp

71. “Mēs neprotam pārtulkot sevi citiem” (Amanda Aizpuriete) // Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds. – 2000. – Nr.247/249. –  4. jūl. – 17.-18. lpp.

72. Lai valoda izdzīvotu - tā ir rūpīgi jākopj  // Latvijas Vēstnesis. – 2000. – Nr.252/254. – 7. jūl. – 14. lpp.

73. Lai valoda izdzīvotu - tā ir rūpīgi jākopj (nobeigums)  // Latvijas Vēstnesis. – 2000. – Nr.257/258. – 12. jūl. – 7. lpp.

74. Kā lai saucam kaimiņus Lietuvā (līdzaut. L. Balode, G. Moors) // Latvijas Vēstnesis. –- 2000. – Nr.316/317. – 12. sept. – 5. lpp.

75. Termins vārdnīcā kā terminzinātnes attīstības un valodas bagātināšanas avots (līdzaut. M. Ķirīte)  // Starptautiska konference “Latviešu grāmata un bibliotēka:1525 - 2000” 8.11.2000. - 11.11.2000. Materiālu krājums. II. – Rīga, LNB/LBB,2000. – 168.-180. lpp.

76. Internacionālismu semantika starpvalodiskā skatījumā // Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krāj. 4, – Liepāja, LPA, 2000. – 186.-193. lpp.

77. Latviešu zinātnes valodas nodrošinājums III gadu tūkstotim // Valoda - 2000. DPU Humanitārās fakultātes X zinātniskie lasījumi. – Daugavpils, 2000. – 5.-10. lpp.

78. Pavasara konferenču cikls valodniecībā // LZA Vēstis. A. – Rīga, 2000. – 54. sēj., Nr.1/2. – 146.-149. lpp.

79. Projekta “Latviešu valodas terminoloģija” veikums 1996. - 2000. gadā (Līdzaut. M. Ķirīte) // LZA Vēstis. A. – Rīga, 2000. – 54. sēj., Nr.5/6. – 103.-111. lpp.

80. The Term and its Content in the Multilingual Aspect  // LSP: Perspectives for the New Millenium. – Vol. I, II. – Bolzano/Bozen, 2000.

81. Criteria of international terminology  // Neoterm. – Warszawa, 2000. – No 37/38. – P. 32-35.

82. Nacionālās valodas noturīguma pamati gadsimtu gaitai  // Linguistica Lettica. – Rīga, LVI, 2001. – Nr.8. – 5.-14. lpp.

83. Latviu kalbos stabilumo pamatai  // Gimtoji kalba. – Vilnius, 2001. – Nr.2. – 27.-31. p.

84. Latviešu valodas terminoloģijas attīstība nacionālo un internacionālo tendenču mijiedarbībā (Kopsavilk. – angļu val.)  // Baltu filoloģija, X. – Rīga, LU, 2001. – 21.-30. lpp.

 

III. KONFERENČU TĒZES – THE ABSTRACTS OF PRESENTATIONS:

1.Terminoloģijas teorētiskās domas attīstība Latvijā // Vispasaules latviešu zinātņu kongress. Rīgā, 12.-17. jūl. – Rīga,1991.

2. Latviešu valodas salikteņi XVII gadsimta vārdnīcās // Starptautiskā baltistu konference. – Viļņa,1991. – 79.-80. lpp.

3. The Role of Classic and English International Elements in the Processes of Transnationalization of Terminology // Вопросы стандартизации, интернационализации и автоматизации перевода терминологических единиц. – Чернiвцi, 1991. – C. 75-76.

4. Упорядочение терминологии и международное сотрудничество // Терминология и перевод в политическом, экономическом и культурном сотрудничестве. – Омск, 1991. – C. 47-49.

5. Интерлингвальные принципы научный терминологии // Сопоставительная лингвистика: теоретические и прикладные аспекты. – Ужгород, 1991. – C. 57-58.

6. Некоторые актуальные теоретические проблемы терминоведения // Терминологические чтения (цикл II) "Проблемы языков для специальных целей и профессиональной коммуникации". – Киев, 1991. – C. 175.

7. The Foundation of Latvian Terminology Science // E.Drezena (1892-1992) piemiņai veltītā starptautiskā terminoloģijas konference “Terminoloģijas zinātne: stāvoklis un perspektīvas”. Rīgā, 17.-19. aug. Referātu tēzes. – Rīga,1992. – 38.-40.lpp.

8. Internacionālo elementu semantiskās funkcijas medicīnas terminoloģijā // Medicīna. Vēsture. Valoda. – Rīga,1993. – 66.lpp.

9. First Steps Towards Language Engineering in the Terminology Department of LLI // Language & Technology in Europe 2000. Seminar 10-11 November. – Riga, 1994.

10. Terminu veidošanas principi tulkošanas aspektā // Baltistika, VII: Starptautiskais baltistu kongress Rīgā, 13.-15. jūn. – Rīga, 1995. – 104.-105. lpp.

11. The Specifity of a Term and the Idea of a Termeme // Multilingualism in Specialist Communication: The 10th European Symposium on LSP, 29 August - 1 September 1995. – Vienna, 1995. – P. 66-67.

12. LZA Terminoloģijas komisijas 50 gadu darbs un problēmas 20. gs. pēdējā desmitgadē // Nacionālā terminoloģija: vēsture, tagadne un perspektīvas. Latvijas Zinātņu akadēmijas un LZA Terminoloģijas komisijas 50-gadei veltītā konference un Lietuvas, Igaunijas un Latvijas terminologu apaļais galds “Nacionālās terminoloģijas normalizācija un starptautiskā sadarbība”. Referātu tēzes. – Rīga, 1996. – 19.-24. lpp.

13. Profesors Jānis Āboliņš - latviešu terminoloģijai // Nacionālā terminoloģija: vēsture, tagadne un perspektīvas. Latvijas Zinātņu akadēmijas un LZA Terminoloģijas komisijas 50-gadei veltītā konference un Lietuvas, Igaunijas un Latvijas terminologu apaļais galds “Nacionālās terminoloģijas normalizācija un starptautiskā sadarbība”. Referātu tēzes. – Rīga, 1996. – 27.-28. lpp.

14. Enerģētikas likumdošanas aktos lietojamo speciālo terminu atlases un skaidrojuma problēmas (līdzaut. J. Ekmanis, Z. Krišāns, I. Platais, I. Staltmanis, K. Timmermanis) // Nacionālā terminoloģija: vēsture, tagadne un perspektīvas. Latvijas Zinātņu akadēmijas un LZA Terminoloģijas komisijas 50-gadei veltītā konference un Lietuvas, Igaunijas un Latvijas terminologu apaļais galds “Nacionālās terminoloģijas normalizācija un starptautiskā sadarbība”. Referātu tēzes. – Rīga, 1996. – 41.-42. lpp.

15. LZA Terminoloģijas komisijas statuss un latviešu terminoloģijas standartizācijas problēmas (līdzaut.) // Nacionālā terminoloģija: vēsture, tagadne un perspektīvas. Latvijas Zinātņu akadēmijas un LZA Terminoloģijas komisijas 50-gadei veltītā konference un Lietuvas, Igaunijas un Latvijas terminologu apaļais galds “Nacionālās terminoloģijas normalizācija un starptautiskā sadarbība”. Referātu tēzes. – Rīga, 1996. – 75.-76. lpp.

16. Vārds polifunkcionālā skatījumā // Vārds un tā pētīšanas aspekti. Zinātniskas konferences tēžu krājums. – Liepāja, 1996.– 26.-28. lpp.

17. Semantic Aspects of International Term-Elements // The 11th European LSP Symposium on Language for Special Purposes. Book of Abstracts. Copenhagen, 18-22 August 1997. – Copenhagen, 1997. – P. 102.

18. Terminu modeļi J. Endzelīna caurlūkotajā elektrotehnikas vārdnīcā // Valoda un tās elementi. 23.-24. febr. Akadēmiķa J. Endzelīna 125. dzimšanas dienas atcerei. Zinātniskās konferences tēzes. – LVI, 1998. – 103.-104. lpp.

19. The Development of Modern Law and Business Terminology //  Towards a European Terminology, Programme, Abstracts, International Conference. – Budapest, May 20-22, 1998.  – P. 29-30.

20. Latin and Greek Elements in the Term-stock of Latvian Language // Baltic Issues in International Perspectives. 16th Conference on Baltic Studies Indiana University Bloomington. – Indiana, 19-21 June, 1998. – P. 63.

21. The Term and its Contents in the Multilingual aspect // The 12th European Symposium on Language for Special Purposes. – Bolzano/Bozen, Italy, August 30 - September 3, 1999.

22. 90. gadu vārddarinājumi latviešu valodas terminoloģijā // Материалы XXIX межвуз. н. – метод. конф. препод. и аспирю Выш. 1. Серия балтистики. 1 - 3 марта 2000 г. Морф. и словообр. балт. языков. Тезисы докладов. – Санкт-Петербург, изд. Санкт-Петербургского ун-та, 2000. – C. 48-50.

23. Специфика юридического стильа и культуры языка // Konf.:”Teises kalba”: Taisyklingumas ir stilius tezes. – Vilnius, Lietuvos Teises akademija, 2000. – 27 - 28 p.

24. Nacionālās valodas noturīguma pamati gadsimtu gaitai // Baltistica IX 2000. Starptautisks baltistu kongress “Baltu valodas laikmetu griežos”. – Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2000. – 294.-295. lpp.

 

IV. POPULĀRZINĀTNISKI RAKSTI – THE POPULAR -SCIENCE ARTICLES:

1. Nenoplicināsim valodu! // Diena. – 1991. – 17. apr.

2. Uzticos Ražukam // Latv. Jaunatne. – 1991. – 8. aug.

3. Sestā valodas nedēļa // Neatk. Cīņa. – 1991. – 19. okt.

4. Ne tikai valodnieku problēmas // Latv. Jaunatne. – 1991. – 23. okt.

5. Lai valodas nedēļa kļūtu par valodas gadu! // Tēvzemes Avīze. – 1991. – 8./15. nov.

6. Kādu gribam savu valodu? // Neatk. Cīņa. – 1991. – 9. nov.

7. Vai tīša sazvērestība? // Latv. Jaunatne. – 1991. – 28. dec.

8. Viņa joprojām grib būt Auns jeb sieviešu uzvārdi ne tikai retrogaumē // Latv. Jaunatne. – 1992. – 13. marts.

9. Vārddarināšanas tēmu turpinot // Atmoda. – 1992. – 31. marts.

10. Valodnieks un viņa laiks // Karogs. – 1992. – Nr.5/6.

11. Starptautiska terminologu konference Latvijā // Diena. – 1992. – 15. aug.

12. Tāpēc, ka esmu skorpions! // Latv. Jaunatne. – 1992. – 30. okt.

13. Pēckonferences replika // Latv. Jaunatne. – 1993. – 9. marts.

14. Ārvalstnieks vai ārpavalstnieks? // Latv. Jaunatne. – 1993. – 30. marts.

15. Par repatriāciju un reemigrāciju // Latv. Jaunatne. – 1993. – 11. maijs.

16. Tomēr - kā rakstīt adresi? // Latv. Jaunatne. – 1993. – 1. jūn.

17. Jaunas institūcijas un to nosaukumu rakstība// Neatk.Cīņa. – 1993. – 22.jūl.

18. Arī latviešu valoda // Staņģis – 1993. – 27.jūn.

19. Pa baltu taku mūžībā // Lit. un Māksla. – 1994. – 14. janv.

20. Vainīgo meklējot // Neatk. Cīņa. Tālr. un Tāldz. – 1994. – 12. marts.

21. Skaidrs vārds - skaidra doma // Lit. un Māksla. – 1994. – 22. apr.

22. Asinskāre... valodā? // Neatk. Cīņa. Tālr. un Tāldz. – 1994. – 23.apr.

23. Valoda un tauta caurvējā // Labrīt. – 1994. – 17. maijs.

24. Kad brīvība kļūst par sinonīmu patvaļai //Lit. un Māksla. – 1994. – 27. maijs.

25. Partija-laidiens // Lit. un Māksla. – 1994. – 27. maijs.

26. Direktors un valsts valoda kursos un praksē // Ventas Balss – 1994. – 4. marts.

27. Ja noteikumi paredz revīziju // Labrīt. – 1994. – 14.jūn.

28. Tāds bīstams sīkums ... valodā // Diena. – 1994. – 21. jūn.

29. Karojošais sievietis un dzimtā valoda // Labrīt. – 1994. – 19.jūl.

30. Terminoloģijas vienotība // Neatk. Cīņa. – 1994. – 20.jūl.

31. Praesidēns vai prezidents // Labrīt. – 1994. – 4.okt.

32. Valodā nav likumu (I.Šuvajevs) jeb filozofs pret valodas mugurkaulu // Labrīt. – 1994. – 25.okt.

33. Vizītkarte valodas atspulgā // Neatk. Cīņa. – 1995. – 6. janv.

34. Tiesnesis, Ansis un grāfs fon Luksemburgs // Labrīt. – 1995. – 7. marts.

35. Pilsonis un ārpilsonis // Diena. – 1995. – 27. marts.

36. Par valsts valodas normalizāciju un bagātināšanu (līdzaut.) // Neatk. Cīņa. – 1995. – 1. dec.

37. Valodnieks – goda vīrs [par R. Grabi] // Diena. – 1996. – 10. aug.

38. Valdība taču nesveica limpiešus // Rīgas Balss. – 1996. – 12. sept.

39. Zinātnieku konference tulkošanas praksei // Rīgas Balss. – 1996. – 9. okt.

40. Baltijas valstu terminologu konference // Literatūra, Māksla, Mēs. – 1996. – 10.-17. okt.

41. Starpnozaru konference terminoloģijā // Diena. – 1996. – 10. okt.

42. Par vārdiem, ar kuriem nāk pasaule // Latvijas Vēstnesis. – 1996. – 11. okt.

43. Sāksim ar Saeimu un vārdu saeima // Latvijas Vēstnesis. – 1996. – 5. dec.

44. Aicinājums latviešu valodas lietotājiem – Piebilde // Diena. – 1997. – 30. janv.

45. Ar savu, latvisku mugurkaulu //  Latvijas Vēstnesis. – 1997. – 6. febr.

46. Ko slēgsim, ko - atzīsim?  // Latvijas Vēstnesis. – 1997. – 6. febr.

47. Ar kādām tiesībām tiesa drīkst pārkāpt Valodu likumu? // Rīgas Balss. – 1997. – 27. febr.

48. Atim Kronvaldam un dzimtās valodas nākotnei veltīta konference // Neatkarīgā Rīta Avīze. – 1997. – 17. marts.

49. Nezaudēsim savu valodu // Diena. – 1997. – 18. marts.

50. Par jaunvārdu modeļiem pirms gadsimta un mūsdienās // Latvijas Vēstnesis. – 1997. – 10. apr.

51. Labāk teiksim: zinātība, tirgvedība, īssaiets // Latvijas Vēstnesis. – 1997. – 17. apr.

52. Sakopsim dzimto valodu! // Rīgas Balss. – 1997. – 23. apr.

53. Latviskā izteiksmē – bez “ofšoriem” un “brīfingiem” // Diena. – 1997. – 23. apr.

54. Latviešu datorzinātnei // Latvijas Vēstnesis. – 1997. – 2. maijs.

55. Runāsim skaidru valodu // Latvijas Vēstnesis. – 1997. – 8. maijs.

56. Jaunvārdi datorzinātnei // Latvijas Vēstnesis. – 1997. – 9. maijs.

57. Pretrunas apdraud valodas vienojošo pamatu // Neatkarīgā Rīta Avīze. – 1997. – 9. maijs.

58. Uzpikšķini man pa ziņdevi kādu jaunvārdu // Diena. – 1997. – 13. maijs.

59. Kā orientēties dažu terminu pareizrakstībā // Latvijas Vēstnesis. – 1997. – 23. maijs.

60. Nav iebildumu pret citādu viedokli // Neatkarīgā Rīta Avīze. – 1997. – 28. maijs.

61. Lietuviešu terminoloģijā darbojas arī fiziķi // Latvijas Vēstnesis. – 1997. – 19. jūn.

62. Lietuvā reklāmas tekstus izskata valodnieki // Latvijas Vēstnesis. – 1997. – 19. jūn.

63. Lai atteiktos no peidžera ... // Diena. – 1997. – 24. jūl.

64. Lasītāji – latviskākai izteiksmei // Diena. – 1997. – 25. jūl.

65. Kā nošķirt normatīvos un tiesību aktus // Latvijas Vēstnesis. – 1997. – 1. okt.

66. Izglītība, zinātne un kultūra valodas spogulī // Latvijas Vēstnesis. – 1997. – 18. dec.

67. Adventes laiks? // Diena. – 1997. – 18. dec.

68. A. Kronvalda piemiņai veltītā jaunvārdu konkursa gadam beidzoties // Diena. – 1997. – 22. dec.

69. Zvaigznes apspīdētais // LMM. – 1998. – 15. - 21. janv.

70. Par jauno terminu dibinājums // Latvijas Vēstnesis. – 1998. – 3. marts.

71. Doktorants - doktorantūra, maģistrants - maģistrantūra // Izglītība un Kultūra. – 1998. – 8. janv.

72. Progress anglofilu gaumē // Diena. – 1998. – 12. maijā.

73. Nost ar džezu, blūzu un rokenrolu? // Diena. – 1998. – 8. jūn.

74. Latvijas pārstāvis ārvalstīs - ar godu, ne pazemību // Latvijas Vēstnesis. – 1998. – 21. aug.

75. Būt pārstāvniecībai Eiropas Savienībā, nevis “pie” tās // Diena. – 1998. – 25. aug.

76. Viedokļu raibumi vienotai īpašvārdu rakstībai // Diena. – 1998. – 7. maijā.

77. Latviski zinātņu labirintos // Diena. – 1999. – 10. febr.

78. Nestādīsim cilvēktiesības naidīgā pretmetā valodai  // Diena. – 1999. – 15. febr.

79. Valodai zinātnē un izglītībā  // Diena, Nr. 43. – 2000. – 21. febr.

80. Baltistikas pētnieki Pēterburgā // Zinātnes Vēstnesis, Nr.8 (195). – 2000. – 17. apr.

81. Komersants pret biznesmeni  //  Diena, Nr.134. – 2000. – 9. jūnijs.

82. Sūdzību komisārs vai tiesībsargs?  // Diena, Nr. 139. – 2000. – 15. jūnijs.

83. Gramatika un dzimumu diskriminācija angļu un latviešu valodā  // Diena, Nr. 145. – 2000. – 22. jūnijs.

84.Tiesībsargs tiesiskuma sardzē  // Diena, Nr. 173. – 2000. – 27. jūlijs.

85.Vārds ir arī jāpasaka  // Diena, Nr. 190. – 2000. – 16. augusts.

86. No viedokļa līdz vienotībai  // Diena, Nr.206. – 2000. – 4. septembris.

1964. – 1990. gada publikācijas – Publications in 1964 – 1990

I. GRĀMATAS – BOOKS

Monogrāfijas – Monographs:

1. Образование терминов технических наук в Латышском языле. – Автореферат на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Рига, "Зинатне", 1969. – 20 c.

2. Valodas prasmei. – Rīga, “Zinātne”, 1982. – 123 lpp.

Līdzautore vārdnīcām un terminu biļeteniem – Co - author of dictionaries and term bulletins:

 

3. LZA Terminoloģijas komisijas 33. biļetens. Spēkratu motoru un spēkratu vispārējo terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. – 1967. – Nr. 12. – 23 lpp.

4. LZA Terminoloģijas komisijas 35. biļetens. Spēkratu un to ekspluatācijas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. – 1971. – Nr. 1. – 137.-156. lpp.

5. LZA Terminoloģijas komisijas 36. biļetens. Kūdras rūpniecības terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. – 1972. – Nr. 6. – 113.-157. lpp.

6. LZA Terminoloģijas komisijas 37. biļetens. Autoceļu projektēšanas, celtniecības un ekspluatācijas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. – 1973. – Nr. 8. – 133.-157. lpp.

7. Lauksaimniecības tehnikas terminu vārdnīca. – Rīga, 1974. – 10. laid. – 421 lpp.

8. LZA Terminoloģijas komisijas 39. biļetens. Arhīvistikas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. – 1974. – Nr. 6. – 136.-156. lpp.

9. LZA Terminoloģijas komisijas 40. biļetens. Hidropiedziņas un pneimopiedziņas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. – 1975. – Nr. 4. – 142.-157. lpp.

10. LZA Terminoloģijas komisijas 43. biļetens. Lieltauriņu nosaukumu terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. – 1976. – Nr. 9. – 101.-155. lpp.

11. LZA Terminoloģijas komisijas 45. biļetens. Automobiļu ekspluatācijas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. – 1977. – Nr. 11. – 131.-155. lpp.

12. Latviešu–krievu vārdnīca. – Rīga, “Liesma”, 1979. – 1. sēj. – 700 lpp.

13. LZA Terminoloģijas komisijas 50. biļetens. Motora teorijas termini // LPSR ZA Vēstis. – 1981. – Nr. 7. – 131.-155. lpp.

14. Latviešu valodas vārdnīca. – “L, Ļ”– Rīga, “Avots”, 1987. – 426.-452. lpp.

15. LZA Terminoloģijas komisijas 58. biļetens. Autotehnikas termini. – Rīga, “Zinātne”, 1989. – 101 lpp.

16. LZA Terminoloģijas komisijas 59. biļetens. Lietvedības termini. – Rīga, “Zinātne”, 1990. – 87 lpp.

17. LZA Terminoloģijas komisijas 61. biļetens. Apgādes, tirdzniecības un finanšu lietvedības termini. – Rīga, “Zinātne”, 1990. – 94 lpp.

II. PUBLIKĀCIJAS ZINĀTNISKOS ŽURNĀLOS UN RAKSTU KRĀJUMOS – PAPERS IN SCHOLARY MAGAZINES AND COLLECTIONS:

1. Piezīmes par nenoteiksmi teikuma priekšmeta un izteicēja funkcijā // Teikuma uzbūve. – Rīga, LPSR ZAI, 1964. – 51.-66. lpp.

2. Latviešu valodas tehnisko zinātņu terminoloģijas veidošanas jautājumi // LPSR ZA Vēstis. – 1966. – Nr. 4. – 80.-88. lpp.

3. Bezpriedēkļa vārda un priedēkļvārda izvēle terminos // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1966. – 2. laid. – 70.-77. lpp.

4. Vārda nozīmes maiņa kā terminu darināšanas līdzeklis // LPSR ZA Vēstis. – 1967. – Nr. 2. – 90.-99. lpp.

5. Vai šlifs lietojams latviešu valodā? // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1967. – 3. laid. – 105.-107. lpp.

6. Vēlreiz virsa un virsma // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1968. – 4. laid. – 107.-115. lpp.

7. Salikteņterminu un vārdkopterminu semantiskās robežas // LPSR ZA Vēstis. – 1969. – Nr. 5. – 19.-26. lpp.

8. Latviešu valodas piedēkļu semantiskās funkcijas tehnisko zinātņu terminu darināšanā // LPSR ZA Vēstis. – 1969. – Nr. 6. – 55.-66. lpp.

9. Zinātnisko terminu veidošanas paņēmieni // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1969. – 5. laid. – 82.-111. lpp.

10. Latviešu valodas zinātniskās terminoloģijas attīstība un terminoloģijas komisijas darbs // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1969. – 5. laid. – 114.-127. lpp.

11. Redakcijas kolēģijas piezīme (par vārdu virsa un virsma lietošanu) // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1969. – 5. laid. – 218. lpp.

12. Ar ko atslēdz un aizslēdz durvis? // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1970. – 6. laid. – 80.-90. lpp.

13. Piedēkļu nozīmju attīstība tehnisko zinātņu terminos // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1970. – 6. laid. – 136.-144. lpp

14. Gaismas signālaparāts - luksofors; xfcs gbr - maksimumstundas // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1970. – 6. laid. – 176. lpp.

15. Izturība, noturība, stabilitāte, drošība // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1971. – 7. laid. – 150.- 158. lpp.

16. Terase, veranda, balkons u. tml. // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1971. – 7. laid. – 162.-167. lpp.

17. Tilpne un tilpe // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1971. – 7. laid. – 167.-169. lpp.

18. Dokumentāls un dokumentārs // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1971. – 7. laid. – 170.-173. lpp.

19. Semiotikas problēmas zinātnes valodās, terminoloģijā un informātikā // LPSR ZA Vēstis. – 1972. – Nr. 6. – 93.-96. lpp.

20. J. Endzelīna devums latviešu valodas zinātniskās terminoloģijas attīstībā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1972. – 8. laid. – 17.-33. lpp.

21. Zemenes vai zemenāji? // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1972. – 8. laid. – 168.-171. lpp.

22. Internacionālismi un internacionālie elementi latviešu valodas zinātniskajā terminoloģijā // Veltījums akadēmiķim Jānim Endzelīnam 1873-1973. – Rīga, “Zinātne”, 1972. – 331.-346. lpp.

23. Garumzīmes internacionālismos morfoloģiskā aspektā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1973. – 9. laid. – 123.-132. lpp.

24. Valodas negludumi un terminoloģiskas kļūdas noteikumu tulkojumos (līdzaut. J.Pommers) // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1973. – 9. laid. – 49.-56. lpp.

25. Теоретические проблемы в упорядочении научно-технической терминологии латышского языка // Науч.-техн. терминология. – Москва, 1973. – Но 2. – C. 26-28.

26. Соотношение интернациональных элементов в латышской и русской научной терминологии // Вопросы разработки Научно-технической терминологии. – Рига, "Зинатне", 1973. – C. 149-160.

27. Hibrīdtermini latviešu valodā // LPSR ZA Vēstis. – 1974. – Nr. 12. – 116.-124. lpp.

28. Vārdus meklējot // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1974. – 10. laid. – 94.-111. lpp.

29. [Par pretplānu] un redakcijas piezīme // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga,  “Liesma”, 1974. – 10. laid. – 212.-213. lpp.

30. Likumību pretdarbība terminoloģiskās leksikas attīstībā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga,  “Liesma”, 1975. – 11. laid. – 58.-70. lpp.

31. [Par kompjūteru] // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga,  “Liesma”, 1975. – 11. laid. – 122.-124. lpp.

32. [Par etaps] // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga,  “Liesma”, 1975. – 11. laid. – 124.-127. lpp.

33. [Par izgatavotājrūpnīca, piegādātājrūpnīca] // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga,  “Liesma”, 1975. – 11. laid. – 127.- 128. lpp.

34. Пути разработки общенаучной терминологии // Проблемы научного управления сочиалистическим обществом. – Рига, ЛГУ, 1975. – C. 135-147.

35. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas 30 gadu darbs un galvenie terminoloģijas izstrādes principi //  LPSR ZA Vēstis. – 1976. – Nr. 6. – 102.-113. lpp.

36. Fizikas zinātnes un fizikas terminoloģijas sākumi latviešu valodā // LPSR ZA Vēstis. – 1976. – Nr. 8. – 86.-98. lpp.

37. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijai 30 gadu //  Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1976. – 12. laid. – 5.-10. lpp.

38. Pamazinājuma formas terminoloģijā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1976. – 12. laid. – 113.-116. lpp.

39. [Par R. Grabi] // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1976. – 12. laid. – 173.-174. lpp.

40. Seminārs par valodas kultūru (līdzaut. T. Porīte) // LPSR ZA Vēstis. – 1977. – Nr. 2. – 149.-150. lpp.

41. Vārds termina funkcijā (kopsav. kr. val. ) // Vārds un vārda funkcija. – Rīga, LVPI, 1977. – 3.-23. lpp.

42. Jauns terminu veidošanas paņēmiens //  Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1977. – 13. laid. – 71.-79. lpp.

43. Jaunākais terminoloģijā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1977. – 13. laid. – 87.-99. lpp.

44. [Žurnālistu sanāksme Bauskā] // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1977. – 13. laid. – 208. lpp.

45. Гибридотермины технических наук в латышском языке и их соответствия в русском языке (резюме на лат. и нем. яз.) // Контакты латышского языка. – Рига, “Зинатне”, 1977. – C. 215-238.

46. Взаимодействие законностей словотворчестве // Mūsu kalba – Vilnius, 1977. – Nr. 5. – 37-45 p.

47. Terminoloģijas problēmas valodas kultūras aspektā // LPSR ZA Vēstis. – 1978. – Nr. 11. – 53.-68. lpp.

48. Valodu kontaktu un savstarpējās ietekmes problēma ģeogrāfijas terminoloģijā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1978. – 14. laid. – 112.-122. lpp.

49. Jaunākais terminoloģijā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1978. – 14. laid. – 124.-132. lpp.

50. [Konsultācija par universams] // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1978. – 14. laid. – 213.-215. lpp.

51. [Konsultācija par puķu veikaliem] // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1978. – 14. laid. – 215.-216. lpp.

52. Terminoloģijas komisijas plenārsēde // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1978. – 14. laid. – 254.-255. lpp.

53. Tulkotāju pieredzes apmaiņai // LPSR ZA Vēstis. – 1979. – Nr. 5. – 148.-149. lpp.

54. Tarptautiniu elementu vartojimas latvju terminijoje // Kalbos kultūra. – Vilnius, 1979. – Nr. 37. – 57.-63. lpp.

55. Terminoloģijas kopšana // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1979. – 15. laid. – 46.-57. lpp.

56. Jaunākais terminoloģijā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Liesma”, 1979. – 15. laid. – 209.-216. lpp.

57. Некоторые лингвистические принципы терминообразования // Тезисы докладов и сообщений межреспубл. науч. –теорет. конф. "Актуальные проблемы терминологии библиотечного дела" (Рига, 28-29 ноября 1979 г.). – Москва, 1979. – C. 19-21.

58. Atkāpes no normām mūsdienu valodas praksē // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”, 1980. – 16. laid. – 63.-70. lpp.

59. Jaunākais terminoloģijā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”, 1980. – 16. laid. – 101.-107. lpp.

60. Vēlreiz par izlicēm // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”, 1980. – 16. laid. – 107. lpp.

61. [Par anglicismu džinsi] // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”, 1980. – 16. laid. – 194.-195. lpp.

62. Vai sveši vārdi latviešu valodai ir vajadzīgi? // Valodas kultūra radiovilnī. – Rīga, “Zinātne”, 1981. – 92.-97. lpp.

63. Par un pret svešvārdiem //  Valodas kultūra radiovilnī. – Rīga, “Zinātne”, 1981. – 98.-104. lpp.

64. Konference par aktuāliem tulkošanas paņēmieniem // LPSR ZA Vēstis. – 1981. – Nr. 7. – 111.-112. lpp.

65. Citvalodu reģionālismi latviešu zinātniskajā terminoloģijā //  LPSR ZA Vēstis. – 1981. – Nr. 9. – 59.-72. lpp.

66. Предисловие // Языковые контакты в аспекте культуры языка. – Рига, "Зинатне", 1981. – C. 3-4.

67. Revidējama vai nerevidējama homonīmija? // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”, 1982. – 17. laid. – 163.-178. lpp.

68. Jaunākais terminoloģijā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”, 1982. – 17. laid. – 183.-188. lpp.

69. Bet kā ar sāli? // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”, 1982. – 17. laid. – 195.-197. lpp.

70. Konsultācijas [kongruence, intervence, oligopols, audiēt] //  Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”, 1982. – 17. laid. – 225.-228. lpp.

71. Pirms pusgadsimta un patlaban...// Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”, 1982. – 18. laid. – 76.-78. lpp.

72. Jaunākais terminoloģijā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”, 1982. – 18. laid. – 107.-114. lpp.

73. Konsultācijas [ķīlas cena, bārmenis, runāt dzeju, jahtsmenis, kobols u. c. ] // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”, 1982. – 18. laid. – 143.-146. lpp.

74. Использование интернациональных элементов в латышском словотворчестве // Leksikas un gramatikas inovācijas.– Rīga, LVU, 1982.– 121.-128. lpp.

75. Теоретические принципы упорядочения терминосистем в латышском языке // Роль туории в практике развития терминологии и упорядочения литературных языков. – Таллинн. 1982. – C. 77-86.

76. Некоторые принципы терминологической работы в современных условияъ // Терминология и лексикография. – Москва. 1982. – 286 c.

77. Terminas kontekste // Kalbos kultūra. – Vilnius, 1983. – Nr. 44. – 19.-26. lpp.

78. Hibrīdvārdi // Latviešu padomju enciklopēdija. – Rīga, GER, 1983. – 4. sēj. – 72. lpp.

79. Принципы заимствования иноязычных терминов в латышской научной терминологии // Проблемы разработки и упорядочения терминологии в академиях наук союзных республик. – Москваб "Наука", 1983. – C. 241-259.

80. Jaunākais terminoloģijā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots’, 1984. – 19. laid. – 124.-129. lpp.

81. Konsultācijas [par kolhozu nosaukumiem, uzvārdiem Vilaus u. tml. ] // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga,  “Avots’, 1984. – 19. laid. – 172.-174. lpp.

82. 1982. un 1983. gada aktuālākie valodas prakses jautājumi // Valodas aktualitātes –1983. – Rīga, “Zinātne”, 1984. – 161.-173. lpp.

83. Par dažām jaundarinājumu problēmām // Valodas aktualitātes –1983. – Rīga, “Zinātne”, 1984. – 107.-116. lpp.

84. Termins lietojumā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga,  “Avots’, 1984. – 20. laid. – 140.-146. lpp.

85. Jaunākais terminoloģijā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga,  “Avots’, 1984. – 20. laid. – 146.-150. lpp.

86. Konsultācijas [kancelejismi, izlaide un ražošana, līdzskaņu dubultojums] //Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga,  “Avots’, 1984. – 20. laid. – 178.-181. lpp.

87. Nozīmīgas publikācijas kaimiņu republikā (līdzaut. O. Bušs) // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga,  “Avots’, 1984. – 20. laid. – 185.-187. lpp.

88. Роль языковых контактов в развитии латышского литературного языка и научной терминологии // Контакиы русского язска с языками народов Прибалтики. – Рига, "Зинатне", 1984. – C. 14-26.

89. Valodas norma un funkcionālie stili // LPSR ZA Vēstis. – 1985. – Nr. 2. – 137.-138. lpp.

90. Par terminoloģijas harmonizēšanu starptautiskā un starpnacionālā mērogā // LPSR ZA Vēstis. – 1985. – Nr. 2. – 138.-139. lpp.

91. 1984. gada aktuālākie valodas prakses jautājumi // Valodas aktualitātes – 1984. – Rīga, “Zinātne”, 1985. – 101.-112. lpp.

92. Aktieru runas vērojumi // Valodas aktualitātes – 1984. – Rīga, “Zinātne”, 1985. – 139.-146. lpp.

93. Aktīvākie vārddarināšanas modeļi latviešu valodas zinātniskajā terminoloģijā (kopsav. kr. val. ) // Neoloģismi leksikā, gramatikā un fonētikā. – Rīga, LVU, 1985. – 138.-150. lpp.

94. Jaunākais terminoloģijā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”, 1985. – 21. laid. – 176.-181. lpp.

95. Konsultācijas [Daugavas svīta, pierīgas dārzi, uzvārdi: Platais-Platā, Garaissils] // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”, 1985. – 21. laid. – 190.-193. lpp.

96. Simpozijs par valodas normu un funkcionālajiem stiliem // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”, 1985. – 21. laid. – 204.-205. lpp.

97. Национальные заимствования в современном латышском языке // Балтийские языки в настоящем и прошлом. – Рига, “Зинатне”,1985. – C. 64-72.

98. Апеллятивация и сеперация как способы терминообразования // Науч. - техн. терминология. – Москва, 1985. – Но 10. – C. 13-15.

99. О некоторых семантических проблемах научной терминологии // Mokslo kalbos kultūros ir terminologijos problemos. – Vilnius, “Mokslas”, 1985. – 138-145 h.  

100. 1985. gada aktuālākie valodas prakses jautājumi // Valodas aktualitātes – 1985. – Rīga, “Zinātne”, 1986. – 111.-122. lpp.

101.  Apelativācija un separācija kā vārddarināšanas paņēmieni //  Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”, 1986. – 22. laid. – 68.-73. lpp.

102. Jaunākais terminoloģijā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”, 1986. – 22. laid. – 142.-146. lpp.

103. [Konsultācija par meža, sila, purva, pļavas...] // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”, 1986. – 22. laid. – 153.-154. lpp.

104. [Konsultācija par partizānu] // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”, 1986. – 22. laid. – 154.-155. lpp.

105. [Konsultācija par “par” vai “pēc” līgumcenām] // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”, 1986. – 22. laid. – 155.-156. lpp.

106. [Konsultācija par vienota darbuzņēmuma brigāde] // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”, 1986. – 22. laid. – 157.-159. lpp.

107. [Konsultācija par literatūras folkloriskumu] // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”, 1986. – 22. laid. – 159.- 160. lpp.

108. Языковая норма и развитие терминологии // Общелитературный язык и функциональные сгили. – Вильнюс, “Mokslas”, 1986. – C. 45-52.

109. Yra daug bendru problemu // Kalbos kultūra. – Vilnius, 1987. – Nr. 52. – 10.-11. lpp.

110. LPSR ZA Terminoloģijas komisijas darbības ceturtā desmitgade un galvenās terminoloģiskā darba problēmas // Valodas aktualitātes –1986. – Rīga, “Zinātne”, 1987. – 72.-79. lpp.

111. 1986. gada aktuālākie valodas prakses jautājumi // Valodas aktualitātes –1986. – Rīga, “Zinātne”, 1987. – 98.-108. lpp.

112. Jaunākais terminoloģijā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”, 1987. – 23. laid. – 87.-92. lpp.

113. Латышская терминология (соавтор Ю. Балдунчикс) // Развитие терминологии на языках союзных республик. – Москва, “Наука”, 1987. – C. 133-156.

114. Desmit gadi (1977-1987) latviešu valodas kultūras kopšanā //  Valodas aktualitātes –1987. – Rīga, “Zinātne”, 1988. – 107.-117. lpp.

115. Daži internacionālismu izpratnes aspekti // Valodas tipoloģiskās iezīmes kontrastīvajā aspektā. – Rīga, LVU Svešvalodu fak., 1988. – 221.- 231. lpp.

116. Appellativization and Separation as Methods of Word-formation // Baltistica, III (2) Priedas. – Rīga, 1989. – No 2. – P. 408-413.

117. Aktuālais 1988. gada valodas kultūrā un praksē aktīvo sabiedrisko norišu apstākļos // Valodas aktualitātes –1988. – Rīga,  “Zinātne”, 1989. – 8.-21. lpp.

118. Lai vārds būtu darbs // Valodas aktualitātes –1988. – Rīga, “Zinātne”, 1989. – 191.-199. lpp.

119. Vai latviešu valoda ir gatava būt par valsts valodu? // Valodas aktualitātes –1988. – Rīga, “Zinātne”, 1989. – 206.-210. lpp.

120. Системное представление нормативности научной терминологии (соавтор А.Чаповский) // Науч. - техн. терминология. – Москва, 1988. – Но 9. – C. 1-4.

121. Пути унификации и интернационализации латышской научной терминологии // Теория и практика научно-технической лексикографии. – Москва, “Русский язык”, 1988. – C. 148-152.

122. Об отношении к частям речи в терминологии и о понятии терминемы // Науч. -техн. терминология. – Москва, 1988. – Но 12. – C. 5-8.

123. Normatīvuma specifika zinātniskajā terminoloģijā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”,1989. – 25. laid. – 149.-156. lpp.

124. Jaunākais terminoloģijā // Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga, “Avots”, 1989. – 25. laid. – 156.-165. lpp.

125. Aktuālais 1989. gada valsts valodas praksē // Valodas aktualitātes –1989. – Rīga, “Zinātne”,1990. – 11.-21. lpp.

126. Современные проблемы разработки латышской научной терминологии // Актуальные проблемы терминологии библиотечного дела. – Рига, Латвийская Государственная библиотека, 1989. – C. 42-54.

 

III. KONFERENČU TĒZES – THE ABSTRACTS OF PRESENTATIONS:

 

1. Vārda nozīmes maiņa kā terminu darināšanas līdzeklis // Leksikoloģijas un leksikogrāfijas jautājumi. – Rīga, 1967. – 14.-18. lpp.

2. Jaunu likumību veidošanās salikteņterminu darināšanā latviešu valodā // Vārddarināšanas problēmas mūsdienu valodniecībā. – Rīga, 1969. – 68.-72. lpp.

3. Vārds termina funkcijā // Zinātniskā konference “Vārds un vārda funkcija”. – Rīga, 1974. – 95.-96. lpp.

4. Internacionālo elementu semantiskās funkcijas latviešu valodā // Nacionālais un internacionālais valodā. – Rīga, 1989. – 14.-16. lpp.

5. Некоторые принципы терминологической работы в аспекте научно-технического перевода // Всесоюзная конференция: "Совершенствование перевода зарубежной научно-технической литературы". – Москва, 1978. – C. 146-148.

6. О некоторых лингвистических принципах терминообразования // Актуальные проблемы терминологии библиотечного дела. Тезисы докладов и сообщений. (Рига, 28- 29 ноября 1979 г.) – Москва, 1979. – C. 19-21

7. Национальные заимствования в современном латышском языке // IV Vissavienības baltistu konference. – Rīga, 1980. – 181.-182. lpp.

8. Критерии отбора национальных заимствований в латыгской научной терминологии // Актуальные проблемы теории и практики перевода научно-технической литературы. – Орел, 1981. – C. 73-74.

9. Роль языковых контактов в развитии латышского литературного языка и научной терминологии // Языковые контакты в аспекте культуры языка. – Рига, 1981. – C. 81-83.

10. Иноязычные регионализмы как заимствуемая лексическая категория при переводе // Всесоюзная конференция "Совершенствование перевода научно-технической литературы и документов". – Москва, 1982. – C. 98-99.

11. Вариантность и норма в обогащении языка // Язык в развитом социалистическом обществе. – Москва, 1982. – C. 118.

12. Так называемые "местные термины" // Межъязыковые коммуникативгые связи и научно-технический перевод. – Орел, 1983. – C. 39-40.

13. О некоторых семантических проблемах научной терминологии в аспекте культуры языка // Научно-техническая революция и проблемы культуры языка науки и терминологии. – Вильнюс, 1983. – C. 82.

14. Термины в сфере функционирования // Зональная конференция "Научно-техничесуая терминология" стандартизация, перевод и редактирование". – Челябинск, 1984. – C. 8.

15. Развитие терминологии и языковая норма // Языковая норма и функциональные стили. – Вильнюс, 1984. – C. 42-44.

16. Апеллятивация и сепарация как способы словообразования // Международная конференция балтистов. – Вильнюс, 1985. – C. 213-214.

17. Современные проблемы разработки научной терминологии // Актуальные проблемы терминологии библиотечного дела. – Рига, 1986. – C. 10-13.

18. Пути межъязыковой унификации терминов // Взаимодействие языков на разных уровнях и научно-технический перевод. – Орел, 1987. – C. 66-67.

19. Вариантность и норма в обогащении языка // Критерии нормативности в литературном языке и терминологии. – Рига, 1987. – C. 59-60.

20. Терминологичность различных групп специальной лексики и упорядочение терминологии // Проблемы упорядочения медицинской терминологии. – Москва, 1989. – C. 252-253.

21. Место дефиыных сочетаний в латышской медицинской терминологии (соавтор В. Шульц) // Проблемы упорядочения медицинской терминологии. – Москва, 1989. – C. 254-255.

22. Термин в тексте специальной литературы // Термин-90. Терминологические чтения (цикл I) "Проблемы языков для специальных целей, научной и профессиональной коммуникации", ч. II. – Киев, 1990. – C. 136.

23. Русский язык в языковой среде республики // Культура русской речи. Тезисы I Всесоюзной наусной конференции (Звенигород, 19-21 марта 1990 г. ) – Москва, 1990. – C. 138-139.

24. Государственный язык в союзной республике // Государственные языки и нормализация языка. – Вильнюс, 1990. – C. 19-20.

IV. POPULĀRZINĀTNISKI RAKSTI – THE POPULAR - SCIENCE ARTICLES:

 

1. Padomāsim par krievu valodas īpašvārdu atveidošanu latviešu valodā // Lit. un Māksla. – 1965. – 14. aug. – 7. lpp.

2. Izmantojiet publicētos terminu sarakstus! // Rīgas Balss. – 1965. – 10. dec.

3. Publicēti hidroloģijas termini // Rīgas Balss. – 1966. – 24. marts.

4. Jauns zinātnisko terminu saraksts // Rīgas Balss. – 1968. – 13. febr.

5. Par jauniem terminiem // Zin. un Tehnika. – 1968. – Nr. 5. – 46. lpp.

6. Jauns augu nosaukumu saraksts // Rīgas Balss. – 1969. – 28. janv.

7. Reģionālā terminologu apspriede Rīgā // Rīgas Balss. – 1969. – 16. dec.

8. Ieviesīsim jaunus vārdus! //Rīgas Balss. – 1970. – 22. jūn.

9. Vai tā neskan labāk? // Pad. Jaunatne. – 1970. – 25. jūl.

10. [Par tehniskās terminoloģijas jaunumiem] // Zin. un Tehnika. – 1970. – Nr. 10. – 42.-43. lpp.

11. Jaunākais latviešu terminoloģijā // Rīgas Balss. – 1972. – 19. dec.

12. Nepārprotamu terminoloģiju (līdzaut. J. Pommers) // Cīņa. – 1973. – 6. marts.

13. Vārdrades receptūra // Lit. un Māksla. – 1973. – 13. okt. – 5. lpp.

14. Jaunākais latviešu terminoloģijā // Rīgas Balss. – 1973. – 11. nov.

15. Vai vēl ticam raganām? // Darba Balss. – 1974. – 2. marts.

16. Kompjūters, skaitļotājs vai...// Cīņa. – 1974. – 6. apr.

17. Zinātniski tehniskā revolūcija // Lit. un Māksla. – 1974. – 18. maijs. – 15. lpp.

18. Jaunākais zinātniskās terminoloģijas jomā // Rīgas Balss. – 1974. – 23. okt.

19. Tātad - skaitļotājs // Cīņa. – 1975. – 2. jūl.

20. Kosmonauts vai astronauts? // Cīņa. – 1975. – 16. jūl.

21. Trīsdesmit gados - četrdesmit biļetenu // Rīgas Balss. – 1975. – 11. nov.

22. Terminoloģijas komisijai - trīsdesmit // Zin. un Tehnika. – 1976. – Nr. 7. – 4. lpp.

23. Jaunākie terminu publicējumi // Rīgas Balss. – 1976. – 30. nov.

24. Jaunākie terminu publicējumi // Dzimtenes Balss. – 1976. – 16. dec. – 8. lpp.

25. Valodas kalvē // Rīgas Balss. – 1977. – 22. janv.

26. Vai “slēdzene” aizmetama? // Cīņa. – 1977. – 27. janv.

27. Liekam atslēgu slēdzenē! // Cīņa. – 1977. – 26. apr.

28. Arī valodai - kvalitāti // Cīņa. – 1977. – 22. dec.

29. Pašapkalpošanās vai “sams” // Cīņa. – 1978. – 6. jūn.

30. Ziedu vai puķu veikali? // Cīņa. – 1978. – 30. aug.

31. Dzīvojams vai apdzīvojams? // Cīņa. – 1978. – 22. sept.

32. Prece un kā to saucam // Cīņa. – 1978. – 11. okt.

33. Valodas skolotājiem // Skolotāju Avīze. – 1978. – 18. okt. – 6. lpp.

34. Kad runājam un rakstām // Lit. un Māksla. – 1978. – 3. nov. – 7. lpp.

35. Paliek džinsi // Cīņa. – 1979. – 24. marts.

36. Ko saka valodnieki // Pad. Jaunatne. – 1979. – 27. marts.

37. Vai pazīstam vārdu nodrose? // Cīņa. – 1979. – 10. jūl.

38. Kā saukt Nadju? // Pad. Jaunatne. – 1979. – 19. okt.

39. Valoda un valodnieks mūsdienu valodiskajā situācijā // Lit. un Māksla. – 1979. – 19. okt. – 7. lpp.

40. [Par iedzīvotāju nosaukumiem, kuriem pamatā ir nelokāms vietas nosaukums] // Pad. Jaunatne. – 1979. – 19. dec.

41. [Par izteiksmi “uzvarētā stāvoklī”] // Pad. Jaunatne. – 1980. – 4. apr.

42. Un tomēr - lietišķā zinātne (līdzaut. A. Blinkena) // Cīņa. – 1980. – 13. apr.

43. Прикладные науки – lietišķās zinātnes // Pad. Jaunatne. – 1980. – 16. apr.

44. Uz “laikmeta” un “posma” rēķina // Pad. Jaunatne. – 1980. – 14. jūn.

45. Dialogs // Lit. un Māksla. – 1980. – 1. aug. – 7. lpp.

46. [Par шренгель - spraislis] // Lit. un Māksla. – 1980. – 8. aug. – 10. lpp.

47. [Par slimībām, ne “saslimšanām”] // Lit. un Māksla. – 1980. – 22. aug. – 7. lpp.

48. [Par lietišķi dekoratīvo mākslu] // Lit. un Māksla. – 1980. – 29. aug. – 11. lpp.

49. [Par runā, deklamē] // Lit. un Māksla. – 1980. – 12. sept. – 13. lpp.

50. Viņa grib būt Auns jeb sieviešu uzvārdi retrogaumē // Pad. Jaunatne. – 1980. – 24. sept.

51. Stāsta valoda un tās vēsture // Cīņa. – 1980. – 10. okt.

52. Rīt - valodas prakses diena // Cīņa. – 1980. – 16. okt.

53. Bet kā ar vīriešiem? jeb Viņš negrib būt Liepis // Pad. Jaunatne. – 1980. – 17. okt.

54. [Par ČSR] // Lit. un Māksla. – 1980. – 17. okt. – 7. lpp.

55. Par rakstpratību // Cīņa. – 1980. – 21. okt.

56. [Par džudistiem] // Lit. un Māksla. – 1980. – 24. okt. – 11. lpp.

57. [Par alpīnistiem] // Lit. un Māksla. – 1980. – 24. okt. – 11. lpp.

58. [Par Sauli-Sleini] // Lit. un Māksla. – 1980. – 14. nov. – 11. lpp.

59. [izmērs - turpinājums] // Lit. un Māksla. – 1980. – 21. nov. – 4. lpp.

60. [liesās rūdas] // Lit. un Māksla. – 1980. – 28. nov. – 10. lpp.

61. [izmērs - sākums] // Lit. un Māksla. – 1980. – 5. dec. – 10. lpp.

62. [izmērs - beigas] // Lit. un Māksla. – 1980. – 12. dec. – 13. lpp.

63. [ČSSR - labojums] // Lit. un Māksla. – 1981. – 1. janv. – 10. lpp.

64. Saturieties, “Andrisi”, drīz būs jūsu kārta! // Pad. Jaunatne. – 1981. – 11. febr.

65. Vai tas kādu interesē? // Pad. Jaunatne. – 1981. – 11. marts.

66. Vai es tevi traucēju? // Pad. Jaunatne. – 1981. – 29. apr.

67. Valodnieka komentārs [par EVERSSU] // Pad. Jaunatne. – 1981. – 13. maijs.

68. Valodu kontakti runas kultūras aspektā // Cīņa. – 1981. – 29. maijs.

69. Par kopsaimniecībām // Pad. Jaunatne. – 1981. – 17. jūn.

70. Pārrunājot aktuālus valodas prakses jautājumus (līdzaut. Dz. Barbare) // Lit. un Māksla. – 1981. – 17. jūl. – 10. lpp.

71. Pārrunājot aktuālus valodas prakses jautājumus [par sāli] (līdzaut. Dz. Barbare) // Lit. un Māksla. – 1981. – 24. jūl. – 5. lpp.

72. Atbild valodas konsultants // Lit. un Māksla. – 1981. – 11. sept. – 5. lpp.

73. Gribas būt oriģināliem ...// Pad. Jaunatne. – 1981. – 23. sept.

74. Vai ķīla? // Pad. Jaunatne. – 1981. – 14. okt.

75. Rīt - gadskārtējā valodas prakses diena // Cīņa. – 1981. – 15. okt.

76. [Par vārdu ķelle] // Pad. Jaunatne. – 1981. – 23. dec.

77. Sveicināts, Augsti Godātais Cumlak! // Lit. un Māksla. – 1982. – 1. janv. – 9. lpp.

78. Rūpēs par zinātnes terminoloģiju // Rīgas Balss. – 1982. – 26. janv.

79. [Par skrejriteni] // Pad. Jaunatne. – 1982. – 3. marts.

80. [Par košļājamo gumiju un rīsiem] // Pad. Jaunatne. – 1982. – 10. marts.

81. Kur mest ripu? // Pad. Jaunatne. – 1982. – 31. marts.

82. Ārzemju vai aizrobežu literatūra? // Pad. Jaunatne. – 1982. – 9. jūn.

83. Par ālību // Dadzis. – 1982. – Nr. 11. – 6. lpp.

84. Kur īsti? // Pad. Jaunatne. – 1982. – 30. jūn.

85. Vai brauksim uz pūtorķestra jubkoncertu? (līdzaut. O. Bušs) // Pad. Jaunatne. – 1982. – 11. aug.

86. No sludinājumiem ... // Pad. Jaunatne. – 1982. – 8. sept.

87. Presē bieži lietojamu terminoloģiska rakstura vārdu un vārdkopu ieteicamie tulkojumi latviešu valodā (līdzaut. R. Purviņa, E. Stavro) // Konsultants. – 1982. – 1. laid. – 9.-14. lpp.

88. Darbības vārdu atsaukties un atbildēt rekcija // Konsultants. – 1982. – 1. laid. – 17.-18. lpp.

89. Darbības vārdu traucēt un interesēt rekcija // Konsultants. – 1982. – 1. laid. – 18. lpp.

90. Kur mēs dzīvojam? // Pad. Jaunatne. – 1982. – 6. okt.

91. Uzmanības centrā - valodas prakse // Cīņa. – 1982. – 28. okt.

92. [Par vārdu Nils, Tils, Bils un Zaļaiskalns locīšanu] // Pad. Jaunatne. – 1982. – 1. dec.

93. “Tulkojas”? // Pad. Jaunatne. – 1983. – 12. janv.

94. Rīvmaize vai milti? // Pad. Jaunatne. – 1983. – 19. janv.

95. Piedāvājam jaunu “vārdspēli” // Pad. Jaunatne. – 1983. – 26. janv.

96. Par LPSR projektēšanas institūtu nosaukumiem // LPSR AP un Valdības Ziņotājs. – 1983. – Nr. 25. – 23. jūn.

97. Tikai gribēt...// Pad. Jaunatne. – 1983. – 24. jūn.

98. Varbūt iztikt bez “niekiem”? //  Pad. Jaunatne. – 1983. – 17. aug.

99. Ķermeniska reportāža un piedevas // Pad. Jaunatne. – 1983. – 21. sept.

100. Par LPSR projektēšanas institūtu nosaukumiem // Cīņa. – 1983. – 11. okt.

101. Uzmanību - publicista vārds // Cīņa. – 1983. – 19. okt.

102. Par saīsinātajiem projektēšanas institūtu nosaukumiem // Pad. Jaunatne. – 1983. – 19. okt.

103. Kija, kejs, bet varbūt - nūja? // Pad. Jaunatne. – 1983. – 26. okt.

104. Es dīvaināk nevaru! // Pad. Jaunatne. – 1983. – 30. nov.

105. Ja gribam būt pieklājīgi // Pad. Jaunatne. – 1984. – 7. marts.

106. Bieži lietojamu terminoloģisku vārdu un vārdkopu ieteicamie tulkojumi latviešu valodā (līdzaut. R. Purviņa, E. Stavro) // Konsultants. – 1984. – 2. laid. – 8.- 10. lpp.

107. Dažu profesiju nosaukumi // Konsultants. – 1984. – 2. laid. – 12.-15. lpp.

108. Ko vienpatis nespēj // Pad. Jaunatne. – 1984. – 31. marts.

109. Satiksmes noteikumu pārkāpums // Pad. Jaunatne. – 1984. – 18. apr.

110. Plātne, plāksne, plate - sinonīmi? // Pad. Jaunatne. – 1984. – 30. maijs.

111. Ko veicis kolektīvs // Pad. Jaunatne. – 1984. – 4. jūl.

112. Kāpēc joprojām pašreiz? // Pad. Jaunatne. – 1984. – 8. aug.

113. Mades Pičs jeb cīņa ap Ingu // Pad. Jaunatne. – 1984. – 26. sept.

114. Arī skapja durvis ir durvis// Pad. Jaunatne. – 1984. – 17. okt.

115. Rūpēs par valodu // Cīņa. – 1984. – 18. okt.

116. Produkcijas izlaide vai ražošana? // Pad. Jaunatne. – 1984. – 21. nov.

117. Klausītāja un lasītāja vērtējumā // Pad. Jaunatne. – 1985. – 20. febr.

118. Satiksimies pie pīrādziņiem! // Pad. Jaunatne. – 1985. – 6. marts.

119. Vai datējums ir marka, ko marko? // Pad. Jaunatne. – 1985. – 3. apr.

120. [Par arodvidusskolām] // Lit. un Māksla. – 1985. – 7. jūn. – 12. lpp.

121. [Par Vīneres valsi] // Lit. un Māksla. – 1985. – 7. jūn. – 13. lpp.

122. Katram savs ememdē // Pad. Jaunatne. – 1985. – 25. jūl.

123. Alus ari ira sula // Pad. Jaunatne. – 1985. – 18. sept.

124. Viena burta jēdzieniskā slodze // Pad. Jaunatne. – 1985. – 25. sept.

125. Kādu izkārtni pasūtīt? // Pad. Jaunatne. – 1985. – 2. okt.

126. Skola un valodas kultūra // Cīņa. – 1985. – 19. okt.

127. Viesis no... // Pad. Jaunatne. – 1985. – 11. dec.

128. Tulkošanas zinātne jeb translatoloģija // Pad. Jaunatne. – 1986. – 15. janv.

129. Kā skabarga acī // Pad. Jaunatne. – 1986. – 22. janv.

130. Lauka vai lauku balodis // Pad. Jaunatne. – 1986. – 5. febr.

131. Vēlreiz par uzrakstu kultūru // Pad. Jaunatne. – 1986. – 14. febr.

132. Darbuzdevums nav darbuzņēmums // Cīņa. – 1986. – 7. marts.

133. Braila atgriešanās // Rosme. – 1986. – Nr. 2. – 8.-9. lpp.

134. Lasītāji pret DzERšanu // Pad. Jaunatne. – 1986. – 2. apr.

135. Partizānu vai partizāņu nodaļa ? // Pad. Jaunatne. – 1986. – 23. apr.

136. Cik grūti domāt līdzi...// Pad. Jaunatne. – 1986. – 21. maijs.

137. Komentārs par terminu ložu šaušana // Pad. Jaunatne. – 1986. – 2. jūl.

138. Kas par daudz, tas - par ļaunu // Pad. Latv. Sieviete. – 1986. – Nr. 7. – 20. lpp.

139. Kad vārdi un uzvārdi ceļo // Pad. Jaunatne. – 1986. – 10. sept.

140. Eksāmens skolotājiem // Pad. Jaunatne. – 1986. – 24. sept.

141. Uzvārdu galotnes un līdztiesība // Pad. Jaunatne. – 1986. – 9. okt.

142. Paši savai valodai // Pad. Jaunatne. – 1986. – 16. okt.

143. Mēs - savai valodai // Plēsums. – 1986. – 16. okt.

144. Valodas nedēļa // Lit. un Māksla. – 1986. – 17. okt. – 14. lpp.

145. Vēlreiz par vārāmo sāli // Cīņa. – 1986. – 22. okt.

146. Finanšu, finansu vai finanču? // Pad. Jaunatne. – 1986. – 5. nov.

147. Ko sēsi - to pļausi // Skolotāju Avīze. – 1986. – 18. nov. – 6. lpp.

148. Gudrība līdzīgi puķei atveras nemanot // Pad. Jaunatne. – 1986. – 24. dec.

149. Mainot medicīnas iestāžu nosaukumus // Pad. Jaunatne. – 1987. – 8. apr.

150. A. Kronvalda pēdās // Pad. Jaunatne. – 1987. – 15. apr.

151. Valodas svētki un darbs // Skolotāju Avīze. – 1987. – 9. maijs. – 11. lpp.

152. Par iestādes vizītkartes kultūru // Pad. Jaunatne. – 1987. – 3. jūn.

153. Senu vārdu spodrinot // Pad. Jaunatne. – 1987. – 17. jūn.

154. Maksimode arodizglītības sistēmā // Pad. Jaunatne. – 1987. – 16. sept.

155. A. Bērziņš ar saviem žiguļiem // Pad. Jaunatne. – 1987. – 30. sept.

156. “No destilētas pareizrunas var nomirt visa tauta...” (J. Peters) // Lit. un Māksla. – 1987. – 2. okt. – 10. lpp.

157. Nosaukums “XX gadsimta mērim” (līdzaut. I. Lazovskis, R. Grīsle) // Pad. Jaunatne. – 1987. – 21. okt.

158. Valodas darba tradīciju turpinot // Cīņa. – 1987. – 27. okt.

159. No sludinājumiem ... // Pad. Jaunatne. – 1987. – 11. nov.

160. Vai bagātībā nenomaldāmies? // Pad. Jaunatne. – 1987. – 25. nov.

161. Brocenieki Brocēnos // Pad. Zeme. – 1987. – 26. dec.

162. [Par valodas dienu Daugavpilī] // Lit. un Māksla. – 1988. – 8. janv. – 14. lpp.

163. Jāvārds valodas praksei // Cīņa. – 1988. – 6. apr.

164. “Pie” iestāžu nosaukumos // Pad. Jaunatne. – 1988. – 13. apr.

165. Vai iepirksimies “Universamā”? // Pad. Jaunatne. – 1988. – 27. apr.

166. Vai esam gatavi darbam ar rituļspiedni? // Pad. Jaunatne. – 1988. – 8. jūn.

167. Tiem, kurus interesē termini latviešu valodā // Pad. Jaunatne. – 1988. – 8. jūn.

168. Viņa augstība burtiskums // Pad. Jaunatne. – 1988. – 29. jūn.

169. Termini latviešu valodā // Cīņa. – 1988. – 13. jūl.

170. Pārkārtošanās – vai tas ir maz // Pad. Jaunatne. – 1988. – 27. jūl.

171. Statusam nepieciešamais termins un būtība // Pad. Jaunatne. – 1988. – 16. sept.

172. Par valodu vienlīdzības patiesi ļeņinisku izpratni (līdzaut. M. Baltiņa, A. Blinkena, O. Bušs, B. Laumane) // Rīgas Balss. – 1988. – 26. sept.

173. Mūsu valoda // Rīgas Balss. – 1988. – 29. sept.

174. Наш язык // Ригас Балсс. – 1988. – 29 сент.

175. Tas nav pret V. I. Ļeņina viedokli // Cīņa. – 1988. – 6. okt.

176. Pret negodīgiem veterāniem // Lit. un Māksla. – 1988. – 7. okt. – 9. lpp.

177. Mūsu valoda - jaunā situācijā // Cīņa. – 1988. – 14. okt.

178. “Kleksīši Rīgas ielās” // Pad. Jaunatne. – 1988. – 19. okt.

179. Anarhijā uzvar stiprākais. Intervija // Skolotāju Avīze. – 1988. – 16. nov.

180. Valodu saskare uzvārdos // Pad. Jaunatne. – 1988. – 14. dec.

181. Еще рез о статусе языка // Сов. Молодежь. – 1988. – 27 дек.

182. Sakarā ar...// Konsultants. – 1988. – 7. laid. – 28. lpp.

183. Словарь выходит в свет // Сов. Молодежь. – 1989. – 3 янв.

184. Aicinām piedalīties lietvedības terminu apkopošanā! // Pad. Jaunatne. – 1989. – 4. janv.

185. Язык – не повод для розни // Сов. Латвия. – 1989. – 4 янв.

186. Vai akmens jāpaceļ, lai saprastos? // Rīgas Balss. – 1989. – 18. janv.

187. Lietvedības terminoloģiju - kopu spēkiem // Cīņa. – 1989. – 20. janv.

188. Kas ir kas? // Pad. Jaunatne. – 1989. – 25. janv.

189. Viens no “specializētajiem” ... // Pad. Jaunatne. – 1989. – 8. febr.

190. Solis uz priekšu un ... atpakaļ // Cīņa. – 1989. – 14. febr.

191. Vai projekts bezperspektivitātei? // Pad. Jaunatne. – 1989. – 16. febr.

192. Medicīnas terminoloģijas kvalitātei // Pad. Jaunatne. – 1989. – 1. marts.

193. Valsts valoda padomju republikā // Cīņa. – 1989. – 4. apr,; Dzimtenes Balss. – 1989. – 13. apr.

194. Talkas līdzekļus - valsts valodas apgūšanai // Cīņa. – 1989. – 20. apr.

195. Lai likumu apietu ar līkumu likumīgi? // Lit. un Māksla. – 1989. – 22. apr. – 5. lpp.

196. Valsts valoda nenāk tukšā vietā // Rīgas Balss. – 1989. – 3. maijs.

197. Kā rakstīsim marku apzīmējumus latviešu valodā // Cīņa. – 1989. – 3. maijs.

198. Valodnieku viedoklis (līdzaut. Dz. Hirša, J. Valdmanis) // Pad. Jaunatne. – 1989. – 4. maijs.

199. Būt vai nebūt? // Pad. Jaunatne. – 1989. – 4. maijs.

200. Cik lielas šūsim kabatas? // Pad. Jaunatne. – 1989. – 11. maijs.

201. Tagad - pie darba! // Cīņa. – 1989. – 26. maijs.

202. Domāju tā...// Lauku Avīze. – 1989. – 2. jūn. – 11. lpp.

203. Vēlreiz arī par nacionālo // Pad. Jaunatne. – 1989. – 5. jūl.

204. Новый бюллетень // Сов. Латвия. – 1989. – 5 авг.

205. Kāpēc Rīgā joprojām DzER, bet nav Čaka ielas? // Pad. Jaunatne. – 1989. – 30. aug.

206. Valodai un tautai būt! // Cīņa. – 1989. – 31. aug. ; Rīgas Balss. – 1989. – 8. sept.

207. Valsts valoda likumā un praksē // Cīņa. – 1989. – 14. okt.

208. Valsts vai federatīvo attiecību valoda? // Rīgas Balss. – 1989. – 15. nov.

209. Sakarā ar A. Rubika vēstuli // Rīgas Balss. – 1989. – 30. nov.

210. Laimīgu Jauno gadu! // Mājai un ģimenei. Gadagrāmata ‘90. – 1989. – 55.-59. lpp.

211. 100 000 eksemplāros tiražēts valsts valodas kropļojums // Latv. Jaunatne. – 1990. – 5. janv.

212. Gribam diskutēt? - Lūdzu! // Latv. Jaunatne. – 1990. – 10. janv.

213. Likums, nolikums un attieksme // Cīņa. – 1990. – 14. janv.

214. Turpinām diskutēt un strādāt // Latv. Jaunatne. – 1990. – 16. janv.

215. Turpinām diskusiju // Latv. Jaunatne. – 1990. – 14. febr.

216. Aicinām uz sarunu! // Cīņa. – 1990. – 14. febr.

217. Latviešu valodai pasludināts spriedums? // Latv. Jaunatne. – 1990. – 27. febr.

218. Латышский язык надо знать // Сов. Молодежь. – 1990. – 28 февр.

219. Miers baro, nemiers posta // Rīgas Balss. – 1990. – 27. marts.

220. Ievalkāt vārdus kā jaunas kurpes. Intervija // Draugs. – 1990. – Nr. 3. – 23.-24. lpp.

221. Cienījamo žurnālist, rakstniek, literāt...! // Lit. un Māksla. – 1990. – 24. marts. – 15. lpp.

222. Sapratnei jābūt abpusējai // Cīņa. – 1990. – 13. apr.

223. Kā vienam otru labāk saprast? (V. Hvoiņikova) // Rīgas Balss. – 1990. – 13. apr.

224. Aicinām uz kārtējo valodas prakses diskusiju cikla sanāksmi! // Latv. Jaunatne. – 1990. – 18. apr.

225. Lietvedības termini // Cīņa. – 1990. – 19. maijs.

226. Gods iet pa ceļu ...// Cīņa. – 1990. – 8. jūn.

227. Rūpīgāk lasot valodu likumus (Vai PSRS un LPSR Valodu likumi nav pretrunā) // Cīņa. – 1990. – 29. jūn.

228. Norma, viedokļu daudzveidība un prakse // Latv. Jaunatne. – 1990. – 7. jūl.

229. Arī nianse - bagātībai // Latv. Jaunatne. – 1990. – 29. sept.

230. Ar valodu nākotnē // Cīņa. – 1990. – 13. okt.

231. Uzrunas formas laikmeta spogulī // Vārds. – 1990. – 9. nov.

232. Runas stils - mans spogulis // Latv. Jaunatne. – 1990. – 20. nov.

233. Kā dzīvo, tēvu valoda? // Lit. un Māksla. – 1990. – 29. dec. – 6. lpp.

     

 
Jūs esat 5492854. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs