Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latviešu valodas pētnieki > Dace Markus     
   Publikāciju saraksts     

Drukāt         

    
    

PUBLIKĀCIJU SARAKSTS

I. Zinātniskās publikācijas

I. II. Monogrāfijas, disertācijas, autoreferāti.

 1. Маркус Д. Вокализм зиемерского говора (экспериментальное исследование). Автореферат. – R.: LVU, 1983. – 1,0 a. l.
 2. Маркус Д. Вокализм зиемерского говора (экспериментальное исследование). – Вильнюс: ВУ, 1993. – 7,4 a. l.
 3. Markus D. Zilbes intonācijas latviešu valodas skaņu mācībā: Augšzemnieku dialekta zilbes intonāciju sistēma. Monogrāfija. – Rīga: LU, 1993. – 7,2 a. l.
 4. Markus D. Latviešu valodas augšzemnieku izlokšņu zilbes prosodija: Eksperimentāls pētījums. Disertācija. – Viļņa: VU 1994. – 7,6 a. l.
 5. Markus D. Latviešu augšzemnieku izlokšņu zilbes prosodija: Monogrāfija. – R. : RPIVA "Vārti", 1997. – 7,5 a. l.
 6. Markus D. Latviešu augšzemnieku izlokšņu zilbes prosodija: Monogrāfija, 2. papildinātais izdevums. – R.: RPIVA “Vārti”, 1998. – 7,5 a. l.

I. III. Vārdnīcas u. c. monogrāfiski darbi.

 1. Beļickis I., Blūma D., Koķe T., Markus D., Skujiņa V., Šalme A. Pedagoģijas terminu vārdnīca.. – R.: Zvaigzne ABC, 2000. – 17 a. l.
 2. Justs A., Markus D., Skaruliene J. Jelgavas katoļu katedrāle. Monsinjoru Kazimiru Jasenu atceroties. R.: Izdevniecība "Vārti", 2000. – 5,5 a. l.
 3. Markus D., Grigorjevs J. Fonētikas pētīšanas metodes// Fonētikas pētīšanas un vizualizēšanas metodes I. – R.: Rasa ABC, 2002. – (80 lpp.) 5,4 a. l.
 4. Markus D., Grīnfelds A., Švinks U. Bilingvālās izglītības ieviešanas izpēte. Skolotāju darbs 2000. – 2001. – Rīga: SIA PUSE PLUS, 2002. – (71 lpp.) 4,4 a. l.

I. IV. Raksti.

 1. Markusa D. Ziemeru izloksnes vokāļu ilgums (Eksperimentāls pētījums)// Vēstis, 1978., 2. nr. – 0,9 a. l.
 2. Маркус Д. Спектрографический анализ монофтонгов в зиемерском говоре// Vēstis, 1979., 5. nr. – 0,7 a. l.
 3. Маркус Д. Основной тон и интенсивность монофтонгов и дифтонгов в зиемерском говоре// Vēstis, 1979., 5. nr. – 1,2 a. l.
 4. Markus D. Ziemeru izloksne// Augšzemnieku dialekta teksti. Latgaliskās izloksnes. – R.: Zinātne, 1984. – 0,2 a. l.
 5. Markus D. Types of Syllable Toneme in the Ziemeri Variant of High Latvian Dialect// In: Proceedings of XI International congress of phonetic sciences. – Tallin, v 5 1987. – 0,5 a. l.
 6. Маркус Д. Слоговые акценты в зиемерском и в соседних с ни говорах// Верхнелатышский диалект: Сб. н. трудов. – R.: LVU, 1989 – 0,7 a. l.
 7. Markus D. Bērzgales izloksnes zilbes tonēmas// Vēstis,1991., 2. nr. – 0,6 a. l.
 8. Markus D. Syllable Tonemes in Latvian// Actes du XII – eme Congress International des Sciences Phonetiques 19 – 24 aout 1991. – France: Aix – En – Provence, 1991, v. 2. – 0,5 a. l.
 9. Markus D. Bērnu valodas emocionālais potenciāls// Estētiskā audzināšana sākumskolā: Zin. rakstu krāj. – R.: LU, 1991. – 0,5 a. l.
 10. Markus D. Dzimtās valodas izjūta// Estētiskā audzināšana sākumskolā: Zin. rakstu krāj. – R.: LU, 1991.– 0,4 a. l. kopā ar I. Bērziņu (50%).
 11. Markus D. Vokālisma kvantitātes atkarība no tonēmas veida augšzemnieku dialekta izloksnēs// Vēstis, 3. sēj., 1992. – 0,4 a. l.
 12. Markus D. Zilbes intonācijas kontrahētajās zilbēs Ziemeļaustrumvidzemē// Latviešu valodas un literatūras problēmas: Zin. rakstu krāj. – R.: LU, 1992. – 0,7 a. l.
 13. Markus D. 8 bitu grafisko simbolu kopa Baltijas jūras reģiona valstīm. LVS 8 – 92. – Rīga: Latvijas Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs. Kopā ar A. Blinkenu, J. Luksu, I. Mētru u. c. 40%, 1992. – 0,6 a. l.
 14. Markus D. Fonoloģiskā metrika un tās meklējumi augšzemnieku dialektā// Raksti: Rēzeknes augstskola. – Rēzekne: Latgales kultūras centra izdevniecība. 1997. – 0,3 a. l.
 15. Markus D. Neuzsvērto un īso zilbju prosodiskās parādības augšzemnieku dialektā// LZA Vēstis 1993. Nr. 10. – 1,3 a. l.
 16. Markus D. Humanitārā domāšana latviešu valodas skaņu mācībā// Aktuālas valodas un literatūras mācību problēmas. Rīga: LU 1993. – 0,23 a. l.
 17. Markus D. The investigations of Latvian Phonetics// Language and technology in Europe 2000. Awareness Campaign. Seminar 10 – 11 November. – Riga: D – 6 XII Commision of the European Communities 1994. – 0,05 a. p.
 18. Markus D. Sēlisko izlokšņu zilbes intonācijas// Valoda: teorija, vēsture, metodika. Humanitārās fakultātes III zinātniskie lasījumi. Daugavpils: DPU 1994. – 0,3 a. l.
 19. Markus D. Krītošā zilbes intonācija dažādās latviešu valodas prosodiskajās sistēmās// Baltistica. Vilnius: Mokslo ir enciklopediju bidykla 1994. – 0,3 a. l.
 20. Markus D. Latviešu fonētikas pētījumi// Valoda un tehnika Eiropā 2000. Baltijas perspektīva: Semināra materiāli. Rīga, 1994. g.10 – 11. nov. Rīga 1994. – 0,05 a. l.
 21. Markus D. Vieno studiju dalyko specifika įvairiuose pedagoginių akštųjų mokyklų modeliuose Latvijoje// Švietimo reforma ir mokytojų rengimas: II Tarptautinė mokslinė konferencija spalio 4 – 5 d. – Vilnius, 1995. – 0,1 a. l.
 22. Markus D. Vārda uzsvars un zilbes intonācija salīdzinoši dinamiskā skatījumā// Acta Balticum, Kaunas 1995. – 0,5 a. l.
 23. Markus D. Saturs, ko apgūst izglītojoties// Izglītības saturs skolā un augstskolā: Mater. krāj., Rīga, RPA 1995. – 0,5 a. l.
 24. Markus D. Mūsdienu valodnieciskie procesi augšzemnieku izlokšņu prosodijā// Latviešu valodas un literatūras problēmas: Zin. rakstu krāj. Rīga: LU 1995. – 0,5 a. l.
 25. Markus D., Karulis J. Effect of Latvian Syllable Stress on Second Language Acquisition// In.: Proceedings of the International Conference “Integrating Student Personalities into Family, School and Society: the Teacher’s Role”. Riga, May 24 – 25, 1996. Rīga: “Vārti” 1996. – 0,1 a. p.
 26. Markus D. Latviešu valodas fonētika dažādos augstskolu modeļos// Latviešu valodas un literatūras aktualitātes: Zin. rakstu krāj. R.: LU, 1996. – 0,25 a. l.
 27. Markus D. Nedaudz par krievu un poļu izrunas grūtībām, mācoties latviešu valodu// Latviešu valodas un literatūras aktualitātes: Zin. rakstu krāj. R.: LU, 1996. – 0,4 a. l.
 28. Markus D. The Phenomenon of Latvian Syllable Intonation in Unstressed Position// Latviešu valodas un literatūras aktualitātes: Zin. rakstu krāj. R.: LU, 1996. – 0,5 a. l.
 29. Markus D. Bērna radošā valodnieciskā darbība// Sapere aude: RPIVA I Zinātnisko rakstu krāj. R.: RPIVA “Vārti”, 1997. – 0,3 a. l.
 30. Jurģīte L., Markus D. Latviešu valodas lietojums// Sapere aude: RPIVA I Zinātnisko rakstu krāj. R.: RPIVA “Vārti”, 1997. – 0,2 a. l.
 31. Markus D. The Prosodic Features of Selonian and Non – selonian Variants in Latvian// Sapere aude: RPIVA I Zinātnisko rakstu krāj. R.: RPIVA “Vārti”, 1997. – 0,2 a. l.
 32. Markus D. Latviešu valoda izglītībā// Latviešu valoda – esamība, vide, konteksti: PBLA un Kultūras fonda konference 1997. g. 14. martā. R, 1997. – 0,25 a. l.
 33. Markus D. Turpinot par profesoru vēlēšanām. . . // "Latvijas Vēsture", 1997., 1 (25). – 0,4 a. l.
 34. Markus Dace, Markus Dainis. Problems of School Manager Education in Latvia// Humanism, Democracy and Civic Consciousness. International Scientific Seminar: Reports – Vilnius, 1997. –0,2 a. l.
 35. Markus D. Dzimte latviešu un lietuviešu valodniecībā un tulkojumos// Dzimtā valoda un literatūra kultūras apritē: Zinātniskie raksti. – Rīga, 1997. – 0,23 a. l.
 36. Markus D. Minoritātēm domāti fonētiskie vingrinājumi latviešu valodā: analīze, pamatojums un rekomendācijas// Profesionāla pedagoga sagatavošanas problēmas: Zin. raksti – Rēzekne, 1998., IV sēj. – 0,5 a. l.
 37. Markus Dace, Markus Dainis. Problems of School Manager Education in Latvia// Baltijos studijos – ugdymo ir socialiniai mokslai – Hamburg; 1998 – 0,25 a. l.
 38. Markus D. Jāņa Endzelīna runa 1953. gada 25. aprīlī un tās mūsdienīgums uzsvara jautājumā// LZA Vēstis, 1./2./3. nr.,1998. – 0,25 a. l.
 39. Markus D. Zilbe baltu valodās: teorija un prakse// LZA Vēstis, 1./2./3. nr. 1998. – 0,4 a. l.
 40. Markus D. Zinātniskā darbība – kvalitātes garantija augstākajā izglītībā// Bīriņu semināra materiāli: rakstu krāj. R.: RPIVA “Vārti”,1998. – 0,5 a. l.
 41. Markus D. Profesionāla pedagoga sagatavošanas problēmas// LZA Vēstis, 1./2. nr. 1998. – 0,2 a. l.
 42. Markus D. Skolotāju izglītošana Valsts valodas likuma īstenošanai// Latvijas Vēstnesis, 1998. gada 30. aprīlis, Nr. 120/121 (1181/1182) – 0,35 a. l.
 43. Markus D. Patskaņu kvantitāte: garie un īsie patskaņi latviešu valodā// DPU Humanitārās fakultātes zinātniskie lasījumi. – 1998.– 0,4 a. l.
 44. Markus D. Valsts valodas likums un tā īstenotājs – skolotājs// LZA Vēstis, 1./2./3. nr. 1999.– 0,35 a. l.
 45. Markus D. Verbālā komunikācija dažādu paaudžu, sociālo grupu un valodu apstākļos// Sabiedrība un kultūra: Zin. rakstu krāj. – Liepāja, 1999. – 0,3 a. l.
 46. Markus D. Issues of Latvian Usage// Filologija ir metodika , Šiauliai, 1999. – 0,4 a. l.
 47. Markus D. Dažas problēmas latviešu valodas konsonantu klasifikācijā// Dzimtā valoda un literatūra kultūras apritē: LU Zinātniskie raksti. – Rīga: RPIVA “Vārti”, 1999. – 0,3 a. l.
 48. Bonda Dz., Markus D. Fonētika un tās vieta valodniecības studiju programmās (Ohaijo Universitātes un Latvijas augstskolu salīdzinājums)// Scientia est potentia: RPIVA II Zinātnisko rakstu krāj. – R.: RPIVA “Vārti”, 1999. – 0,5 a. l.
 49. Markus D. Ielūkošanās Amerikas universitāšu profesoru asociācijā no Latvijas augstskolu profesoru asociācijas viedokļa// “Latvijas Vēsture”, 1999., 2 (34). – 0,6 a. l.
 50. Markus D. Latviešu valodas un literatūras skolotāju izglītošana LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē// Scientia est potentia: RPIVA II Zinātnisko rakstu krāj. – R.: RPIVA “Vārti”, 1999. – 0,6 a. l.
 51. Markus D. Problēmas latviešu valodas patskaņu fonoloģiskajā klasifikācijā// Dzimtā valoda un literatūra kultūras apritē: LU Zinātniskie raksti. – Rīga: RPIVA “Vārti”, 1999. – 0,45 a. l.
 52. Markus D., Bond Dz. Stress and Length in Learning Latvian. In: Proceedings of The XIVth International Congress of Phonetic Sciences. – San – Francisco, 1999, August 1 – 7. – 0,7 a. l.
 53. Markus D. Teaching Latvian for minorities// Integration Problems of the Baltic Region Countries on Their Way to the European Union: Proceedings of the international conference March 2 – 3, 2000. – Rēzekne, 2000. – 0,25 a. p.
 54. Markus D., Bond Dz. Learning American Pronunciation: A case study from Latvian. In: 3rd Conference on Baltic Studies in Europe. – Stockholm, 1999, June 17 – 20. – 0,6 a. l.
 55. Markus D. Functional Aspects of the Usage of Latvian Vowel and Consonant Length by Non–Latvians// Syntagmatics, Pragmatics and Functions of Language. – Kaunas, 1999. – 0,5 a. l.
 56. Pommers J. G., Meikšāne Dz., Uzārs V., Markus D. Latvijas augstskolu profesūras attīstības mērķprogramma. – Rīga: LAPA, 1999. – 0,8 a.l.
 57.  Blinkena A., Bušs O., Markus D. u. c. Par vārdu un uzvārdu rakstību latviešu literārajā valodā.– Rīga: Latvijas Republikas Valsts valodas centrs,1999. – 3,7 a. l.
 58. Lielo sākumburtu lietošana nosaukumos. In: Īpašvārdu rakstība/ Autoru kolektīvs I. Druvietes vadībā.– Rīga: Latvijas Republikas Valsts valodas centrs, 1998. – 0,3 a. l.
 59. Markus D. Some Prosodic Features in Latvian as a Second Language Acquisition// Valoda 2000 – Daugavpils: DPU izdevniecība “Saule”, 2000. – (11. – 13. lpp.) 0,3 a. l.
 60. Markus D. Tonēmu fonētiskā realizācija un tās maiņa sēliskajās izloksnēs// LZA Vēstis, 2001. 5/6. nr. – (36. – 38. lpp.) 0,3 a. l.
 61. Bonda Dz., Markus D. Optimalitātes teorija un tās iespējas latviešu fonoloģijā// J. Endzelīna 127. dzimšanas dienas atceres konferences “Valoda zinātnē un izglītībā” materiāli. – R.: LVI, 2000. – 0,3 a. l.
 62. Bond Z. S., Stockmal V., Markus D. How do Latvians and Russians evaluate Latvian// Baltic States and Society in Transition: Continuity and Change. 4th Conference on Baltic Studies in Europe. University of Tartu, Estonia, 27 – 30 June 2001. – Tartu: Center for Baltic Studies, 2001. – ( p. 22).
 63. Markus D. Skanīguma jeb sonoritātes princips latviešu valodas zilbēs// Linguistica Lettica. LZA korespondētājloceklim Laimdotam Ceplītim veltīts piemiņas krājums. – Rīga: LVI, 2000. – (9. – 18. lpp.) 0,5 a. l.
 64. Markus D. Latviešu fonoloģija: iestrādes un perspektīva// Valoda un literatūra kultūras apritē: LU zinātniskie raksti. – Rīga, 2001. – (25.–32. lpp.) 0,6 a. l.
 65. Markus D. Ziemeļaustrumlatvijas izloksnes un Alūksnes novads// LZA Vēstis, 2002. 2./3. nr. – 1,0 a. l.
 66. Markus D. Valodnieciskas darbības iedīgļi bērna valodiskajā darbībā// Bērna audzināšana demokrātiskajai sabiedrībai: Starptautiskas konferences materiāli. – Rīga: Izglītības soļi, 2000. – 0,25 a. l.
 67. Markus D. Complementarity in Language Acquisition: A Case Study from Latvian Language// Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē: LU Zinātniskie raksti 635.– Riga: LU, 2001. – (p. 207 – 210) 0,6 a. l.
 68. Markus D. LZP finansētais projekts Fonētikas pētījumi: saturs un rekomendācijas nozares attīstības kontekstā// LZA Vēstis, 2000., 3./4. nr. – 1,0 a. l.
 69. Markus D. Izglītības process valodas aspektā// Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē: LU Zinātniskie raksti 649. –Rīga: LU, 2002. – (395. – 404. lpp.) 0,6 a. l.
 70. Markus D. Valoda izglītības procesā// Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē: LU Zinātniskie raksti 649. – Rīga: LU, 2002. – (405. – 410. lpp.) 0,4 a. l.
 71. Markus D., Grīnfelds A., Papule E. Skolotājs bilingvālajā izglītībā: situācijas analīze un perspektīva// Starptaut. zin. konf. “Valodu apguve: problēmas un perspektīva”, Liepāja, 2000. g. 7. decembrī. – 0.7 a. l.
 72. Markus D., Grigorjevs J. Regresīvās asimilācijas gadījumi baltu valodās salīdzināmajā aspektā// Dzimtā valoda un literatūra kultūras apritē: LU zinātniskie raksti. – Rīga, 2002. – (6. – 21. lpp.) 0,8 a. l.
 73. Markus D. Zilbju fonoloģiskās struktūras sastatījums dažāda stila tekstos baltu valodās// XI Zinātniskie lasījumi, DPU Humanitārā fakultāte, Daugavpilī, 2001. g. 25. – 26. janv. – (49. – 52. lpp.) 0,5 a. l.
 74. Bonda Dz., Markus D., Stokmala V. Fonētisku elementu realizācija otrās valodas semantiskā kontekstā// Valodas vienību semantika un tās izpētes aspekti. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 129. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2002. g. 21. – 22. februāris. – Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2002. – (36. – 37. lpp.)
 75. Markus D., Grīnfelds A., Papule E. Skolotājs bilingvālajā izglītībā: Latvijas pieredze un perspektīva// LZA Vēstis, 2002., 1. nr. – (29. – 36. lpp.) 0,5 a. l.
 76.  Markus D. People and Dialect Variants in the Aluksne Region, North Eastern Vidzeme// Journal Humanities and Social Sciences. Latvian Regions – Riga, University of Latvia, 4(33)/2001 – ( p. 82 – 94).
 77. Markus D. Zilbes pētījumi – studentu devums valodniecības teorijā un praksē// Starptaut. zin. konf. Teorija un prakse skolotāju izglītībā 2002. g. 25. – 27. martam., Mater. krāj. – Rīga, 2002. – (421. – 425. lpp.) 0,31 a. l.
 78. Markus D. Latviešu valodas fonēmu galvenās šķīrējpazīmes fonoloģijas attīstības kontekstā// Žurn. Humanitāro zinātņu vēstnesis, – Daugavpils: Daugavpils Universitāte, HF 2002 1 – (61. – 67. lpp.) 0,5 a. l.
 79. Markus Dace, Markus Dainis. New Tendencies and Problems of Higher Professional Education in Latvia// Learner – Centered Universities for the New Millennium: Education Reform and Teacher Training. International scientific conference, Vilnius, 1 – 4 July 2002. – Vilnius: Vilnius Pedagogical University, 2002. – (p. 459 – 462) 0,25 a. l.
 80. Markus D., Petere A. Profesionālas pedagoģiskas augstskolas izaugsmes balsti// Starptaut. zin. konf. Augstskolu kvalitatīvas izaugsmes ietekme uz zinātnes un tautsaimniecības attīstību 2002. g. 12. – 13. sept. – (156. – 161. lpp.) 0,4 a. l.
 81. Markus D. People and Dialect Variants in the Aluksne Region, North Eastern Vidzeme// Journal Humanities and Social Sciences. Latvian Regions, – Riga, University of Latvia, 4(33)/2001 (izdots 2002.) – (p. 82 – 94).

I. IV. Tēzes.

 1. Briediņa (Markus) D. Sociālie faktori, kas ietekmē Ziemeru izloksnes leksiku// Aktuāli dialektoloģijas jautājumi: Tēžu krāj. 9. A. Ozola dienai. – R.: LVU, 1973. – 0,05 a. l.
 2. Маркус Д. Система слоговых акцентов в зиемерском говоре верхнелатышского диалекта// Сб. тезисов научно –теоретической  конференции молодых учёных и специалистов ЛГУ.– R.: LVU, 1986. – 0,1 a. l.
 3. Markus D. Par e likteni zilbēs aiz uzsvara Apukalna novada izloksnēs// Сб. Тезисов научно – теоретической конференции молодых учёных и специалистов ЛГУ. – R.: LVU, 1987. – 0,1 a. l
 4. Markus D. Latviešu valodas zilbes intonācijas problēmas// Vispasaules latviešu zinātņu kongress, Rīgā, 1991. g. 12. – 17. jūl. Referātu tēzes, referentu adreses un īsbiogrāfijas. – Latvija, 1991., 2. sēj. – 0,03 a. l.
 5. Markus D. The Problems of the Latvian Language Teachers Education in Latvia// Questions of Applied Linguistics (Abstracts): International Conference – Zhitomir. Ukraine, February 1– 4, 1993. – 0,1 a. p.
 6. Markus D. Latviešu valodas skolotāju gatavošana mazākumtautību skolām// Zinātniski praktiskā konference “Vispārējās izglītības reforma Latvijas republikā”. Tēžu krāj. Rīga: Lielvārds 1993. – 0,2 a. l.
 7. Markus D. Konkrētības, kritiskas domāšanas un pārdomātas integrācijas nepieciešamība topošo skolotāju izglītošanā// Pedagoģiskās izglītības rītdiena Baltijā: teorija un prakse. Konf. tēzes. Rīga: LSPA, 1993. – 0,09 a. l.
 8. Markus D. Prosodisko parādību izmaiņas laika gaitā// I konferencija “Lietuva – Latvija: praeitis, dabartis, ateitis”: Pranešimų tezės. Kaunas: 1994. – 0,05 a. l.
 9. Markus D. The Phenomenon of Latvian Syllable Intonation in Unstressed Position// Linguistics: The First Conference on Baltic Studies in Europe. Thesis. – Riga, 16 – 18 June, 1995. – 0,25 a. p.
 10. Markus D. Daži latviešu, krievu un poļu valodas fonodidaktiskie aspekti// VII Starptautiskais baltistu kongress 1995. g. 13. – 15. jūnijā: Referātu tēzes. Rīga: Latviešu valodas institūts. 1995. – 0,5 a. l.
 11. Markus D. Akadēmiskās studijas, izglītojot latviešu valodas un literatūras skolotājus LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē// Latvijas Universitātes 2. akadēmiskās konferences tēzes. Rīga, 1996. g. 1. – 2. februāris. – 0,13 a. l.
 12. Markus D. Vārds fonētiskos pētījumos// Vārds un tā pētīšanas aspekti. Liepāja, 1996. – 0,13 a. l..
 13. Markus D., Stabiņš J. Decision – Making in Developing Pedagogical University// Decision – Making in Higher Education: Seminar, 2 – 4 June, Riga// Sapere aude: RPIVA I Zinātnisko rakstu krāj. R.: RPIVA “Vārti”, 1997. – 0,13 a. l.
 14. Markus D. Latviešu valodas un literatūras skolotāju izglītošanas viens ceļš// Skolotājs Latvijas skolā: RPIVA zin. konf. tēzes, 1998. – 0,13 a. l.
 15. Markus D. Norma un valodas lietojuma problēmas// DPU 6. ikgadējās zinātniskās konferences tēžu krāj., 1998. – 0,13 a. l.
 16. Markus D. Zilbe baltu valodās: teorija un prakse// Valoda un tās elementi: Akad. J. Endzelīna 125. dzimšanas dienas atceres zin. konf. tēzes – Rīga: LVI, 1998. – 0,23 a. l.
 17. Markus D. Valoda komunikatīvajā vidē// Sabiedrība un kultūra: Starptaut. zinātn. konf. tēzes. – Liepāja, 1998. – 0,13 a. l.
 18. Markus D. Konstantais un mainīgais latviešu valodas mācībā// Starptaut. zinātniski praktiskās konferences “Valoda: skolā, sabiedrībā, vidē” materiāli. – R.: Rīgas pils. Skolu valde, 1999. g. 26. okt. – 0,07 a. l.
 19. Markus D. Problēmas latviešu valodas patskaņu fonoloģiskajā klasifikācijā// Mатериалы межвузовской научно–методической конференции преподавателй и аспирантов. – C. Петербурга: Изд. C. Петербургского университета, 1999. – 0,13 a. l.
 20. Markus D. Functional Aspects of the Usage of Latvian Vowel and Consonant Length by Non – Latvians// Paradigmatika, sintagmatika ir kalbos funkcijos. Anotacija. –Kaunas, 1999. – 0,05 a. l.
 21. Markus D. Latviešu valodniecības attīstība LU Pedagoģijas fakultātē// Latvijas Universitātei – 80: Konferences referātu tēzes, 1999. – 0,13 a. l.
 22. Markus D., Bond Dz. Stress and Length in Learning Latvian. In: Abstracts of Papers ICPhS99.– San – Francisco, 1999, 1 – 7 August, – 0,05 a. l.
 23. Markus D. Balsīgums – būtiska latviešu valodas skaņu fonoloģiska pazīme// Baltistica IX: tēžu krāj., 2000. 2. – 8. okt. – 0,14 a. l.
 24. Bond Dz., Stockmal V., Markus D. How do Latvians and Russians evaluate Latvian?// Baltic States and Societies in Transition: Continuity and Change. 4th Conference on Baltic Studies in Europe. – University of Tartu: Centre for Baltic Studies, 27 – 30 June 2001. – (p. 22) 0,07 a. l.
 25. Markus D., Grīnfelds A., Papule E. Skolotājs bilingvālajā izglītībā: Latvijas pieredze un perspektīva// II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga, 2001. g. 14.–15. aug. – 0,06 a. l.
 26. Markus D. Syllable studies – student’s contribution to theory and practice of Latvian linguistics// Theory and Practice in Teacher Training. International scientific conference. Theses. – Riga: Riga Teacher Training and Educational Management Academy, 2002. – (p. 72) 0,06 a. l.
 27. Markus Dace, Markus Dainis. New Tendencies and Problems of Higher Professional Education in Latvia// Learner–Centered Universities for the New Millennium: Education Reform and Teacher Training. International scientific conference. Theses, Vilnius, 1–4 July 2002. – Vilnius: Vilnius Pedagogical University, 2002. – (p. 59) 0,06 a. l.

II. Mācību literatūra

 1. Markus D. Pētīšanas metodes fonētikā. – R.: LVU, 1986. – 1,2 a. l.
 2. Markus D. Metodiskas rekomendācijas kontroldarbam mācību disciplīnā “Mūsdienu latviešu valoda” neklātienes nodaļas 2102 specialitātes II kursa studentiem. – R.: LVU, 1986. – 0,4 a. l.
 3. Markus D. Mācību darba programma. Latviešu dialektoloģija. – R.: LVU, 1987. – 0,4 a. l.
 4. Markus D. Metodiski norādījumi kursadarbu un diplomdarbu izstrādāšanai. – R.: LVU, 1988. – 1,6 a. l.
 5. Markus D. Studentu zinātniskais darbs divprofilu specialitātē// Pedagogu gatavošanas specifika divprofilu specialitātē. – R.: LVU, 1989. – 0,2 a. l.
 6. Markus D. Latviešu valodas programma pedagoģiskajām klasēm. – R.: TIM, 1989. – 0,4 a. l.
 7. Markus D. Palīgs mūsdienu latviešu literārās valodas fonētikā. – R.: LU, 1992. – 0,5 a. l.
 8. Markus D. Mūsdienu latviešu valodas fonētika: Mācību programma. – R.: LU, 1993. – 0,65 a. l.
 9. Markus D. Mūsdienu latviešu valoda. Latviešu literārās valodas fonētika// Ceļvedis specialitātes labirintos. – R.: LU, 1994. – 0,5 a. l.
 10. Markus D. Latviešu valodas praktiskā fonētika minoritātēm: Mācību programma. – R.: LU, 1994. – 0,2 a. l.
 11. Markus D. Bērna valoda (Child’s language): Mācību programma. – R.: RPIVA, 1997. – 0,2 a. l.
 12. Markus D. Valodas estētiskais potenciāls: Studiju programma. – R.: LU, 1997. – 0,2 a. l.
 13. Markus D. Zilbes teorija baltu valodās: Studiju programma. – R.: RPIVA, 1997. – 0,2 a. l.
 14. Markus D. Skaņu raksti: Ievadkurss latviešu valodas fonētikā cittautiešiem. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. – 2,0 a. l. (+1 audiokasete).

III. Pārējās publikācijas

 1. Markus D. Jelgavas apkārtnes vietvārdi// “Darba Uzvara”, 1986., 166 nr. 22.10 – 0,19 a. l.
 2. Markus D. Starptautiskais fonētisko zinātņu kongress// Valodas aktualitātes. – R.: Zinātne, 1992. – 0,05 a. l.
 3. Markus D. Tieši skaņu pasaule ir pirmais, ko apgūst bērns.. .// “Izglītība un Kultūra”, 1994., 13.10.,38. nr. – 0,22 a. l.
 4. Markus D. Dažas neskaidrības, iepazīstoties ar LR Augstskolu likumu jeb Jautājumi likuma autoriem ar avīzes starpniecību// “Izglītība un Kultūra”, 1994., 08. 12., 48. nr. – 0,04 a. l.
 5. Markus D., Sterns A. Ko dod jaunas valodas apguve?// “Izglītība un Kultūra”, 1995., 17. 08., 29. nr. – 0,05 a. l.
 6. Markus D. Izvēlies augstskolu!// “Zemgales Ziņas”, 1995., 07. 02. – 0,05 a. l.
 7. Markus D., Karulis J. Starptautiska skolotāju konference// “Izglītība un Kultūra”, 1995., 19.10., 37. nr. – 0,05 a. l.
 8. Markus D. Pirms jaunas augstskolas.. .// “Es pats”, 1995., 20.12. – 0,05 a. l.
 9. Markus D. Latviešu seniori spēlē basketbolu Amerikā// “Zemgales Ziņas” 1996., 05.11. – 0,1 a. l.
 10. Markus D. Spīdolas vārds – arī skolai// Spīdola!: Korp! Spīdola 50 gadu jubilejas izdevums, 1997. – 0,1 a. l.
 11. Markus D. Ja būs radošs pedagogs, būs radošs arī skolēns (Zinātniskais darbs Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā)// “Izglītība un Kultūra”, 1997., 31.07., 28. nr. – 0,2 a. l.
 12. Markus D. Zinātne – augstskolas vides veidotāja// “Izglītība un Kultūra”,1998., 12.03., 10. nr. pielikuma 3. lpp. – 0,05 a. l.
 13. Markus D. Talantīgam mūziķim un pedagogam jubileja// “Izglītība un Kultūra”, Rīgā,1998. gada 5. maijā, 19. nr. – 0,2 a. l.
 14. Markus D. Zinātniskā konference “Skolotājs Latvijas skolā”// “Izglītība un Kultūra”, Rīgā,1998. gada 4. jūnijā – 0,3 a. l.
 15. Markus D. Konference “Skolotājs Latvijas skolā”// “Es pats”, Rīga: RPIVA, 1998. g. – 0,25 a. l.
 16. Markus D. Pirmā vēstule// “Skola un Ģimene”, 10. nr.,1998. – 0,4 a. l.
 17. Markus D. Pagaidi rītdienu: Vēstule no Amerikas// “Skola un Ģimene”, 6. nr. ,1999. – 0,3 a. l.
 18. Markus D. XIV starptautiskais fonētisko zinātņu kongress// Vēstis, 4./5. nr., 1999. – 0,13 a. l.
 19. Markus D. Starptautiskais fonētisko zinātņu kongress Sanfrancisko// Linguistica Lettica, 1999. – 0,13 a. l.
 20. Markus D. Ziemeru pamatskolai jubileja!// “Izglītība un Kultūra”, Rīgā, 1999. gada 4. novembrī – 0,06 a. l.
 21. Markus D. Ziemeļvidzemes izlokšņu skanīgums// “Malienas ziņas”, 1999. g. 9. septembrī. – 0,13 a. l.
 22. Markus D. “Starp lielajiem radiem un kaimiņiem”// “Es pats”, Rīga: RPIVA, 1999. g. – 0,04 a. l.
 23. Markus D. Zinātniskās konferences// “Es pats”, Rīga: RPIVA, 1999. g. – 0,06 a. l.
 24. Markus D. Latviešu valodas apguve: panākumi un problēmas// LVAVP informatīvais biļetens “Tagad”, 2000. g. – 0,3 a. l.
 25. Markus D. Eiropā tuvojas Valodas gads// “Es pats”, Rīga: RPIVA, 2000. g. 19. maijs. – 0,3 a. l.
 26. Markus D. Eiropā tuvojas Valodas gads (Turpinājums)// “Es pats”, Rīga: RPIVA, 2000. g. jūnijs – 0,3 a. l.
 27. Markus D. Konference Liepājas Pedagoģijas akadēmijā// LZA Vēstis, 2000., 5./6. nr. – 0,16 a. l.
 28. Markus D. Novērtēšanas komisijas ziņojums par DPU studiju programmām filoloģijā// “Izglītība un Kultūra”, Rīgā, 2001. gada 24. maijā. – (11. – 14. lpp.) 1,1 a. l.
 29. Markus D. Kabinetu loģika// “Neatkarīgā Rīta avīze”, 2001. g. 1. jūnijs,127 (2993). – (3. lpp.) 0,13 a. l.
 30. Markus D. Vai atdzims senas tradīcijas?// “Zemgales Ziņas”, 2001. g. 13. oktobrī, Nr. 200. – (11. lpp.) 0,2 a. l.
 31. Markus D. Priekšvārds dzejoļu krājumam “Dzejolis staigā pa klusumu”, Joniškis, 2001. – (6. lpp.) 0,06 a. l.
 32. Markus D. Spīdolas skola// Spīdola! Korp! Spīdola 55 gadu jubilejas izdevums, nr. 5, Rīga, 2002. g. marts. – (35. lpp.) 0,13 a. l.
 33. Markus D. Joprojām nenogurstoši gaismas nesēji// “Malienas ziņas”, Alūksne, 2002. g. 27. jūn., Nr. 74 (9608). – (4. lpp.) 0,07 a. l.
 34. Markus D. Ar Lietuvu acīs un Zemgali sirdī// “Latvijas Vēstnesis” 2002. g. 20. sept. – (14. lpp.) 0,06 a. l.
     

 
Jūs esat 5414019. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs