Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latviešu valodas pētnieki > Andra Kalnača     
   Bibliogrāfija     

Drukāt         

    
    

Publikāciju saraksts

Zinātniskās publikācijas

Darbības vārda laika formu funkcionālā sistēma latviešu valodā. Disertācija filoloģijas doktora grāda iegūšanai. – Rīga, 1996, 120 lpp.

Darbības vārda laika formu funkcionālā sistēma latviešu valodā. Disertācijas kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai. – Rīga, 1996, 39 lpp.

Raksti

1.  Valodas kļūdas studentu runā // Valodas aktualitātes 1987. – Rīga, 1988, 176–181

2. Vienkāršo un salikto laika formu konkurence latviešu valodā // Baltu  filoloģija  III. – Rīga, 1993, 16–21

3. Laika kategorija latviešu gramatikās // Baltu filoloģija V. – Rīga, 1995, 72–80

4. Darbības vārda veida un laika nozīmju mijiedarbība vienkāršās un saliktās tagadnes formās // Baltu filoloģija VI. – Rīga, 1996, 62–65

5. Darbības vārda laika formu gramatiskā sinonīmija // Baltu filoloģija VII. – Rīga, 1997, 116–126

6. Darbības vārda laika formu temporalitātes un atemporalitātes aspekts // Linguistica Lettica I. – Rīga, 1997, 129–135

7. Darbības vārda laika kategorijas funkcionāli semantiskais aspekts // Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums. 1. – Liepāja, 1997, 63–69

8. Darbības vārda laika formu funkcionālās sistēmas lokalizācijas / nelokalizācijas aspekts // LZA Vēstis, 52. sēj., Nr. 4/6 – Rīga, 1998, 79–85

9. Darbības vārda veida opozīcijas kontekstuālā izpausme latviešu valodā // Linguistica Lettica II. – Rīga, 1998, 247–255

10. Verba laika un modalitātes mijiedarbība darbības vārda izteiksmju formās // Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums. 2. – Liepāja, 1998, 47–56

11. Synonymy of Modes in Latvian // Germanic and Baltic Linguistic Studies and Translation. – Vilnius, 1998, 74–78

12. Verba darāmās un ciešamās kārtas sinonīmija // Linguistica Lettica III. – Rīga, 1998, 155–162

13. Funkcionālās gramatikas metodoloģiskie principi // Baltu filoloģija VIII. – Rīga, 1999, 3–9

14. Lietvārda locījuma formu paradigmātika latviešu valodā. Instrumentālis // Filologija. Kalbotyra. Nr. 2. – Šiauliai, 1999, 41–45

15. Lietvārda locījuma formu paradigmātika latviešu valodā // Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums. 3. – Liepāja, 1999, 81–97

16. Verba personas kategorija un darbības vispārinājums // Linguistica Lettica V. – Rīga, 1999, 60–71

17. Izteiksmju sinonīmija latviešu valodā // Baltu filoloģija IX. – Rīga, 2000, 173–186

18. Opozīcija dzīvs / nedzīvs mūsdienu latviešu valodā // Linguistica Lettica VI. – Rīga, 2000, 178–187

19. Opposition animate / inanimate  and it’s representation in modern Latvian // Paradigmatika, sintagmatika ir kalbos funkcijos. – Kaunas, 2000, 166–168

20. Formveidošanas līdzekļi mūsdienu latviešu valodā – tradīciju kritiska analīze // Vārds un tā pētīšanas  aspekti. 4. – Liepāja, 2000, 90–96

21. Gramatisko formu polisēmija, sinonīmija un homonīmija – izpausme un attieksmes latviešu valodā // Linguistica Lettica 9. – Rīga, 2001, 176–186

22. Refleksīvie verbi un darbības vārda transitivitāte latviešu valodā // Vārds un tā pētīšanas aspekti. 5. – Liepāja, 2001, 198–209

 23. Vārdšķiru sinkrētisms latviešu valodā // Baltu filoloģija X. – Rīga, 2001, 51–58

 24. Vokatīvs un lietvārda locījuma formu konkurence latviešu valodā // Acta Baltica 2001. – Kaunas, 2001, 41–47

25. Refleksīvie verbi un darbības vārda transitivitāte latviešu valodā // Veiksmažodžio raidos klausimai (2). – Klaipėda, 2002, 109–112

Mācību literatūra

1. Kursadarbu izstrāde. Metodiski norādījumi / Sast. A. Kalnača. – Rīga, 1998, 12 lpp.

2. Polisēmija  un sinonīmija gramatikā // Nezināmais par zināmo. Vēsture, hipotēzes, atklājumi (palīgs skolai). – Rīga, 1998, 85–90

3. Latviešu valodas testi iestājeksāmeniem augstskolā. Sērija “Gatavojoties iestājeksāmeniem” – Rīga: Zvaigzne ABC, 2001, 74 lpp.

Pārējās publikācijas

1. Krievu  –  latviešu sarunvārdnīca. Tulk. no krievu valodas. – Rīga, 1991, 255 lpp. (kopā ar B. Štekeli)

2. Par latviešu valodas iestājpārbaudījumiem Latvijas Universitātē // Izglītība un Kultūra. – 1998. g. 16. aprīlī

3. Zinātniskā vizīte Helsinkos, Somijā // Zinātnes Vēstnesis. – 2002. g. 4. martā

Recenzijas

1. Recenzija par: Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums. 1. Sast. I. Ozola. – Liepāja, 1997, 182 lpp.; 2. Sast. M. Moze. – Liepāja, 1998, 140 lpp. // Baltu filoloģija IX. – Rīga, 2000, 173–174

2. Latīņu un grieķu vārddaļu vārdnīca – klasisko vērtību aktualizācija // Itaka. Klasiskās filoloģijas gadugrāmata. – Rīga, 2001, 177–180

3. Inversā vārdnīca un valodas sistēma // LZA Vēstis 56. sēj., Nr. 1.- Rīga, 2002, 78–80

Referātu tēzes

1. Darbības vārda laika formu temporalitātes un atemporalitātes aspekts // VII Starptautiskā baltistu kongresa tēzes.  – Rīga, 1995, 46.

2. Darbības vārda laika formu gramatiskā sinonīmija // Valodas statika un dinamika. Akad. J. Endzelīna 123. dzimšanas dienas atceres zinātniskās konferences tēzes. – Rīga, 1996, 19–20

3. Darbības vārda laika kategorijas funkcionāli semantiskais aspekts // Vārds un tā pētīšanas aspekti. Liepājas Pedagoģiskās augstskolas zinātniskās konferences tēžu krājums. – Liepāja, 1996, 9–10

4. Darbības vārda veida opozīcijas kontekstuālā izpausme latviešu valodā // Meniniai ir komunikaciniai tekstai. Šiaulių universiteto mokslinės konferencijos tezės. – Šiauliai, 1997, 26–27

5. Funkcionālās gramatikas metodoloģiskie principi // Valodas pētīšanas metodes. A. Ozola 33. konferences tēzes. – Rīga, 1997, 4–5

6. Verba laika un modalitātes mijiedarbība darbības vārda izteiksmju formās // Vārds un tā pētīšanas aspekti. Liepājas Pedagoģiskās augstskolas zinātniskās konferences tēžu krājums. – Liepāja, 1997, 28–29

7. Verba darāmās un ciešamās kārtas sinonīmija // Valoda un tās elementi. Akad. J. Endzelīna 125. dzimšanas dienas atceres zinātniskās konferences tēzes. – Rīga, 1998, 52–53

8. Verba personas kategorija un darbības vispārinājums // Valodas funkcionālie un stilistiskie aspekti. Akad. J. Endzelīna 126. dzimšanas dienas atceres zinātniskās konferences tēzes. – Rīga, 1999, 11–12

9. Vokatīvs un lietvārda gramatisko formu konkurence latviešu valodā // Tekstas. Forma ir turinys. Šiaulių universiteto Tarptautinės konferencijos tezės. – Šiauliai, 1999, 27–28

10. Opozīcija dzīvs / nedzīvs  mūsdienu latviešu valodā // Морфология и словообразование балтийских языков. Тезисы докладов. – Санкт-Петербург, 2000, 24 с.

11. The Functional System of Verbal Tense Forms in Latvian // Hungaro-Balto-Slavica 2000. Abstracts. – Budapest, 2000, 13

12. Gramatisko formu polisēmija, sinonīmija un homonīmija – izpausme un attieksmes latviešu valodā // Baltistica IX. Starptautiskā baltistu kongresa tēzes. – Rīga, 2000, 123–124

13. Lietvārda locījumu polisēmiskās un sinonīmiskās sistēmas attīstība latviešu valodā // J. Kazlausko diena: istorinės gramatikos dalykai. Tarptautinės konferencijos programa ir tezės. – Vilnius, 2000, 19–20

14. Lietvārda locījuma formu konkurence latviešu valodā // Вопросы синтаксиса балтийских языков. Тезисы докладов. – Санкт-Петербург, 2001, 17 с.

15. Veida leksisko un gramatisko nozīmju mijiedarbe // Лексикология и лексикография балтийских языков. Тезисы докладов. – Санкт-Петербург, 2002, 20 с.

     

 
Jūs esat 5413872. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs