Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latviešu valodas pētnieki > Laimute Balode     
   Publikāciju saraksts     

Drukāt         

    
    

 Publikāciju saraksts

1980

Balode L. Dažu hipotētisku etnonīmu izplatība Latvijas PSR teritorijā (zemgaļi, sudavi, sembi). – Grām.: IV Vissav. balt. konf. Ref. tēzes. R., 1980. 9. – 11. lpp.

1981

Baluodė L. Iš Latvijos TSR lingvistinio gyvenimo. – Mūsų kalba, 1981, Nr. 5, p. 38–40.

Baluodė L Mokslinis darbas apie barbarizmus. – Mokslas ir gyvenimas, 1981, Nr. 6, p. 36.

1982

Balode L. J. Endzelīna ieguldījums baltu valodu sintakses izpētē. – Grām.: Sintaksės ir semantikos klausimai. Tēzes. Šiauliai, 1982, p. 7– 9.

Balode L Vai tiešām Elgava? – Padomju Jaunatne (“Dzirdīgā auss”), 1982, 13. janvāris, 3. lpp.

Balode L. Itāliešu valodnieks [G. Mikelini] aizstāv disertāciju Viļņā. – Karogs, 1982, Nr. 2, 194. – 195. lpp.

Balode L. Vēlreiz par lietuviešu īpašvārdu atveidi mūsu presē. – Lvkj 17, 1982, 79. – 84. lpp.

Balode L. Artura Ozola dienu 17. konference. – Lvkj 17, 1982, 259. – 261. lpp.

Balode L., Rapša J., Valdmanis J. Profesora Artura Ozola piemiņas konferencē. – Lvkj 18, 1982, 169. – 177. lpp.

Balode L. Aicinām uz frizērsalonu. – Padomju Jaunatne (“Dzirdīgā auss”), 1982, 22. septembris.

Baluodė L. Broliškose respublikose [informācija par valodniecības dzīvi Latvijā] – Mūsų kalba, 1982, Nr. 6, p. 41–42.

Baluodė L., Bušas O. Bendrieji lietuvių ir latvių asmenvardžiai. – Mokslas ir gyvenimas, 1982, Nr. 3, p. 18–19.

1983

Balode L. Īpašības vārds Latvijas PSR ezeru nosaukumu darināšanā. – LPSR Zinātņu akadēmijas Vēstis, 1983, Nr. 1, p. 25-35.

Baluodė L. Broliškose respublikose [informācija par valodniecības dzīvi Latvijā] – Mūsų kalba, 1983, Nr. 2, p. 46.

Baluodė L. Broliškose respublikose [informācija par valodniecības dzīvi Latvijā] – Mūsų kalba, 1983, Nr. 6, p. 34–36.

Балоде Л. О латышской и литовской лингвистической терминологии (сходство и различия) – Научно-техническая революция и проблемы культуры языка науки и терминологии. Вильнюс, 1983, с. 13–16.

Балоде Л. Лимнонимы славянского происхождения на территории Латвийской ССР. – Tēžu krājumā «Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане», Москва, 1983, с. 3–4.

1984

Balode L. Sintakses jautājumi Jāņa Endzelīna darbos. – Lvkj 19, 1984, 43. – 49. lpp.

Balode L., Bušs O. Plaša konference Šauļos. – Lvkj 19, 1984, 193. – 196.lpp.

Balode L. Pētījums par seno baltu pasaules uzskatu. – Karogs, 1984, Nr. 7, 195. – 197. lpp.

Baluodė L. Broliškose respublikose – Mūsų kalba, 1984, Nr. 6, p. 33–34.

1985

Балоде Л. Образование названий озер Латвийской ССР. Автореферат на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Р., 1985, 24 с.

Baluodė L.. Latvių ežerų pavadinimų darybos specifika. – Tarptaut. balt. konf. Praneš. tezės. Vilnius, 1985, p. 7–8.

Balode L. Dažu hipotētisku etnonīmu izplatība Latvijas PSR teritorijā. // Baltu valodas senāk un tagad – R., 1985,  99. – 107. lpp.

Balode L. Latvijas PSR ezeru nosaukumu sufiksālā derivācija. // LPSR ZA Vēstis, 1985, No 2,  46. – 64. lpp.

Baluodė L. Bertulis Reinis.  – Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. Papildymai. A – Ž, Vilnius, 1985, p. 84.

Балоде Л. О латышской и литовской лингвистической терминологии (сходство и различия). – Mokslo kalbos kultūros ir terminologijos klausimai /Lietuvių Kalbotyros Klausimai/, XXIV, Vilnius, 1985, 11. – 16. lpp.

Baluodė L., Garšva K. Latvijos gyvenamųjų vietų vardų lietuviškieji atitikmenys. – Kalbos kultūra, 49, Vilnius, 1985, p. 63 – 73.

Balode L. Ieskats valodniecības literatūrā. – Lvkj 21, 1985, 195. – 199. lpp.

1986

Balode L. Ieskats valodniecības literatūrā. – Lvkj 22, 1986, 163. – 167.lpp.

1987

Balode L. Senatnes vārdiskie pieminekļi. [Par vietvārdu Zemgaļi.] – Zinātne un tehnika, 1987, Nr. 1, 27. – 28. lpp.

Balode L. Kopcilmes prefiksālo lietvārdu un darbības vārdu semantiskās attieksmes mūsdienu lietuviešu un latviešu valodā. – Latviešu valodas kontaktu pētījumi. R.,  1987, 7. – 38. lpp.

Balode L. Vēlreiz par zviedru nosaukumu Latvijas PSR toponīmijā. – Onomastikas apcerējumi. – R., 1987, 3. – 11. lpp.

Balode L. Slāvu cilmes limnonīmi Latvijas PSR teritorijā. – Onomastikas apcerējumi. R., 1987, 12. – 20. lpp.

1988

Балоде Л. Исследования латышской гидронимии: состояние и перспективы. В кн.: Материалы VI респ. научн. конф. молодых ученых. Ереван, 1988, с. 142–144.

Balode L. Tā strādā mūsu kaimiņi. – Literatūra un Māksla, 1988, 14. oktobris.

Balode L. Kā sauksim kolhozus? – Lauku Avīze, 1988, 10. decembris.

1989

Baluodė L. Lituanizmai latvių limnonimijoje. – Kalbų ryšiai ir sąveikos /Lietuvių Kalbotyros Klausimai/, Vilnius, 1989, p. 69–76.

Balode L. Kā sauksim kolhozus?  – Valodas aktualitātes – 1988. – R., 1989, 172. – 175. lpp.

Balode L. Ieskats Latvijas vietvārdos. – Valodas aktualitātes – 1988. – R., 1989,  251. – 267. lpp.

Balode L. Lituānismi latviešu limnonīmijā. – Valodas aktualitātes  – 1988. – R., 1989,  313. – 325. lpp.

Balode L. Par vienotību /16. febr. svinības/ – Padomju Jaunatne, 1989, 4. februāris, 2. lpp.

Balode L. Vai ledus ir sakustējies? – Skolotāju Avīze, 1989, 15. februāris, 11. lpp.

Baluodė L.  Ar bus Latvijoje lietuviška mokykla – Atgimimas, 1989, vasario 24, p. 6.

Balode L. Preiļu rajona ezeri un ezeriņi. – Ļeņina Karogs (Preiļu rajona avīze), 1989, 26. septembris, 3. lpp.

Балоде Л. Повторяющиеся (омонимичные) лимнонимы Латвии. В кн.: Всесоюзн. научно-практ. конф. "Исторические названия – памятники культуры". Тез. докл. М., 1989, с. 12–13.

1990

Balode L. Pirmatnīgie ezeru nosaukumi latviešu valodā. – Onomastica Lettica. R., 1990, 149. – 181. lpp.

Baluodė L. Latvių ežerų pavadinimų darybos specifika. – Baltistica, XXVI (1), Vilnius, 1990, p. 59–69.

Balode L. Vietvārdi. Draugs, 1990. Aiviekste, Ogre, Nr. 1, 26. lpp.; Lauce, Skaista, Nr. 3, 15. lpp.; Tīturga, Norume, Nr. 5, 23. lpp.; Indra, Šaltupe, Nr. 7, 25. lpp.; Kaibala, Kāriekste, Ķilupe, Nr. 10, 31. lpp.; Vienas upītes nosaukums, Nr. 11, 5. lpp.

Balode L. Ai, māsa Lietuva! [Par liet. īpašvārdu pareizrakstību] – Latvijas Jaunatne, 1990, 22. maijs, 3. lpp.

1991

Balode L. Antroponīmiskas cilmes hidronīmi Latvijā. – ZA Vēstis, 1991, Nr. 8, 56. – 64. lpp.

Балоде Л. Лимнонимы славянского происхождения на территории Латвийской ССР. – Acta Baltico – Slavica, XIX, Warszawa,1990, c. 85–92.

Balode L. Daugavas pietekas potamonīmu stratifikācijas aspektā. – Tēžu krājums "VI Tarptautinis baltistų kongresas", Vilnius, 1991, p. 7–8.

Baluodė L. Lituanistika Latvijoje. – Mokslas ir Gyvenimas, Vilnius, 1991, Nr. 7, p. 36.

Balode L.  Arī Lietuvā. – Atklājums, 1991. Nr. 1, 9. lpp.

Balode L. Laimonis Purs lietuviešu valodā. – Literatūra un Māksla, 1991, 6. aprīlis, 3. lpp.

Balode L. Tiekas lietuviešu zinātnieki. – Karogs, 1991, Nr. 9 – 10, 276. – 277. lpp.

1992

Balode L. Iš latvių – lietuvių – prūsų hidroniminių paralelių. – Grām.: Colloqium Pruthenicum Primum. Warszawa, 1992, 157. – 172. lpp.

Balode L. Daugavas pietekas. – Grām: Daugavas raksti. Rīga, 1991, 44. – 60. lpp.

Balode L. /1990. – 1991. g. latviešu onomastikas bibliogrāfija/. – Grām: Onoma. Vol. 30, Leuven, 1992, p. 76–78.

Baluodė L. Šiauliai Latvijos toponimikos kontekste. – Literatūrinė ir lingvistinė teksto analizė. Šiauliai, 1992, p. 11–12.

Balode L. Toponīmiskā situācija Latvijā. – Baltijas valstu toponīmistu un topogrāfu apspriedē Tallinā, 7. – 8. maijā.

Balode L. The Standardization of Latvian Toponymy. – The Sixth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names, New York , 1992.

Balode L. Daži vārdi par Mariju Ģimbutieni. – Karogs, 1992, Nr. 2, 237. – 238. lpp.

Balode L. "Colloqium Pruthenicum." – Karogs, 1992, Nr. 2, 241. – 242. lpp.

Balode L. Plaša terminoloģijas konference. – Latvijas Jaunatne, 1992, 11. augusts, 3. lpp.

Balode L. Latvių – lietuvių brolija. – Lietuvių Žinios, 1992, p. 4.

1993

Balode L. Latvian Hydronyms derived from Botanical Names. – Linguistica Baltica, 2, 1993, Warszaw, p. 189–210.

Balode L. Kazimiera Būgas konference Viļņā. – LZA Vēstis, 1993, Nr. 1, 44. lpp.

Balode L.  Skonio semantikos hidronimai Latvijoje. – Lietuvių kalbotyros klausimai. XXXII, 1993, p. 7–14.

Baluodė L. Priešdėliniai Latvijos hidronimai. – Tezės Kazimiero Būgos konferencija: etimologija ir onomastika. Vilnius, 1993, p. 6.

Balode L. Simons Daukants – Lietuvas vēstures tēvs. – Literatūra un Māksla, 1993, 7. nov.

Balode L.  Īss ieskats prūšu vietvārdos. – "Neatkarīgā Cīņa’’, 1993, 11. nov., 5. lpp.

Balode L. XVIII Starptautiskais onomastikas zinātņu kongress Trīrā. – LZA Vēstis, 1993, Nr. 8, 43. lpp.

Balode L. Latvian Hydronyms of Anthroponymic Origin. – XVIII International Congress of Onomastic Sciences. Trier, 1993, p. 10.

1994

Balode L. Onomastikas bibliogrāfija. –- Onoma, Vol. 31 (1992–1993). Leuven, 1994, 74. – 76. lpp.

Balode L. Lituānistika pasaules universitātēs. – LZA Vēstis, 1994, Nr. 9/10, 58. – 59. lpp.

Balode L. Daugavos intakų hidroniminė analizė potamonimų stratifikacijos aspektu. Baltistica, XXIX (2),  Vilnius, 1994, p. 207–214.

Baluodė L. Latvijos vietovardžių rašybos ir kartografijos problemos. – Konferencijos “ Lietuva: Latvija: praeitis, dabartis, ateitis” tezės. Kaunas, p. 9–10.

Balode L. Latvijas vēstnieks /A.Sarkanis/ –  zinātņu doktors – Literatūra un Māksla, 1994, 7. janvāris, 7. lpp.

Balode L. Lietuva skaitļu un faktu spogulī. – Literatūra un Māksla, 1994, 11. februāris, 2. lpp.

Baluodė L. Sulauksime lietuvių – latvių kalbų žodyno. – Latvijos Lietuvis. 1994, vasaris.

Baluodė L. Reinis Bērtulis /nekrologs/. – Latvijos Lietuvis. 1994, kovas.

Balode L. J.Kabelkam – 80. – Atmoda Atpūtai, 1994, 16. novembris, 3. lpp.

1995

Balkevičs J., Balode L., Bojāte A., Subatnieks V. Lietuviešu-latviešu vārdnīca. Rīga, 1995, 656 lpp.

Balode L. Par dažiem neskaidras cilmes Latvijas hidronīmiem. – VII Starptautiskais baltistu  kongress 1995. gada 13. – 15. jūnijā. Referātu tēzes. Rīga,  5. – 6.lpp.

Balode L. The Exotic Borrowings in Latvian Toponymy. – The first Conference on Baltic Studies in Europe. Linguistics. Abstracts. Riga, 16–18 June, 1995.

Balode L. Ceļojošie vietvārdi Latvijā. – LU Zinātniskā konference, 21. – 22. septembrī, R., 1995, 16. lpp.

Balode L. Lituānistika pasaules universitātēs. – Baltu filoloģija, V. R., 1995, 100. – 101.lpp.

Balode L. Lietuva – Latvija: pagātne, tagadne, nākotne. – Baltu filoloģija, V. R., 1995, 103. – 104.lpp.

Balode L. Lietuva – Latvija: pagātne, tagadne, nākotne. – LZA Vēstis, 1995, Nr. 3/4, 53. – 54.lpp.

Balode L. Tā paiet pasaules godība (par pārdēvēto vietvārdu atjaunošanu). – "Labrīt", 1995, 23. maijs, 14. lpp.

1996

Balode L. Gaujas Nacionālā parka hidronīmija. – “Valodas statika un dinamika”. Akadēmiķa J. Endzelīna 123. dzimšanas dienas atceres zinātniskās konferences tēzes, 1996. g. 22. febr.,  Rīga, 1996, 7. – 8. lpp.

Balode L. Par dažiem neskaidras cilmes latvijas hidronīmiem (kopsav. angļu val.). – Baltistica, XXXI (2), Vilnius, 1996. 231. – 234. lpp.

Baluodė L. Dviejų tautų mokslo ir kultūros paminklas. – Latvijos Lietuvis, 1996, Nr. 9, p. 3.

Balode L. Vallija Dambe. In memoriam. – Onoma, Vol. 32 (1994–1995). Leuven, 1996, p. 175. – 176.

Balode L. Perspectives of the Research on Latvian Hydronyms – XIX International Congress of ICOS. (1996. 4–11 Aug.) Abstracts, Aberdeen, 1996, p. 33–34.

Lawson E., Balode L. Latvian Naming Patterns, 1880–1991 – XIX International Congress of ICOS. (1996. 4–11 Aug.) Abstracts, Aberdeen, 1996, p. 95–96.

1997

Balode L. Hidronīmi 16. un 17. gs. Latvijas kartēs. – VIII tarptautinio baltistų kongreso "Baltų kalbos XVI ir XVII amžiuje" pranešimų tezės. Vilnius, 1997 m. spalio 7–9 d. Vilnius, 1997, p. 19–20.

Balode L. Latvian Hydronyms of Toponymic Origin. – Second Conference on Baltic Studies in Europe "Values and Norms of Society in Change", Vilnius, 1997, August 20–23. Abstracts. Vilnius, 1997, p. 7.

Baluodė L. Latvijos vietovardžių rašybos ir kartografijos problemos. –- Acta Baltica '94. Kaunas: Aesti, 1997, p. 14–18.

Balode L. “Eksotiskie” aizguvumi Latvijas toponīmijā. – Grām.: Savai valodai. Rīga, 1997, 68. – 72. lpp.

Balode L. Recent onomastic research in Latvia (1993–1996). – Onoma, 33, 1997, p. 70–71.

Balode L. Mistä nimi Riika on peräisin? – Rozentāls Vuosikirja 1996 – 1997 (Monikansallinen Latvia). Helsinki, 1997, s. 41.

1998

Balode L. Leksikogrāfijas paralēles 20. gs. Lietuvā un Latvijā. – Lietuva ir Latvija XX amžiuje. Pranešimų tezės. 1998 m. spalio 22–24 d. Kaunas, 1998, p. 9–10.

Balode L. Балтийская ономастика сегодня – ситуация и перспективы. – Материалы XXVII межвузовской научно-методической конференции преподователей и аспирантов. Выпуск I. Секция балтистики. 10–12 марта 1998 г. Тезисы докладов. Санкт–Петербург: Издательство С. Петербургского университета, 1998, c. 5–6.

Balode L. Hidronīmi 16. – 17. gadsimta Latvijas kartēs. – Baltistica, V priedas, Vilnius, p. 47–52.

Balode L. Kas žinoma apie lietuvių kalba, literatūrą ir tautosaką Latvijoje. – Lituanistika pasaulyje šiandien: darbai ir problemos. 3. Vilnius, 1998, p. 95–102.

Balode L. Latvijas vietvārdi gadsimtu gaitā. – Valoda un tās elementi. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 125.dzimšanas dienas atceres zinātniskās konferences tēzes. 1998. gada 23., 24. februāris. Rīga, 1998, 7. – 9. lpp.

Balode L. Perspectives and Research on Latvian Hydronyms. – Proceedings of the XIXth International Congress of Onomastic Sciences. Vol. I. Aberdeen: University of Aberdeen, 1998, p. 68–71.

Balode L. (kopā ar E.D.Lawson). "Latvian Naming Patterns, 1880–1991" – Proceedings of the XIXth International Congress of Onomastic Sciences. Vol. III. Aberdeen: University of Aberdeen, 1998, p. 244–249.

Balode L. Baltisti tiekas Ņevas krastos. – Linguistica Lettica, Nr. 3, Rīga, 1998, 280. – 283. lpp.

Balode L. Lituānistu ikgadējā konference. – Linguistica Lettica, Nr. 3, Rīga, 1998, 292. – 294. lpp.

1999

Balode L. Formal Structure of Baltic Dictionaries of Onomastics. – XX Congreso Internacional de Sciencias Onomasticas, Resumos, 20-25 setembro. Santiago de Compostela, 1999, 15–16.

Balode L. Hüdronüümid XVI–XVII sajandi läti kaartidel. – Keel ja Kirjandus, Tallinn, 1999, Nr. 8, s. 568–571.

Balode L. Latvian henkilönnimistä. (Par latviešu personvārdiem) – Rozentāls–seura, Vuosikirja 1998, Helsinki, 1999, s. 38–39.

Balode L. Latvian Hydronyms of Anthroponymik Origin. – Patroponimica Romanica. Band 17. Onomastik. Akten des 18. Internationalen Kongresses für Namenforschung, Trier, 12–17 April 1993. Band IV: Personennamen und Ortsnamen, 1999, p. 76–81.

Balode [uo] Laimute, Bušs Ojārs [o]: -O- un -uo- Latvijas vietvārdos. – Linguistica Lettica. Nr. 4. Rīga, 1999, 211. – 222. lpp.

Baluodė L. Leksikografinės paralelės XX a. Latvijoje ir Lietuvoje. – Acta Baltica ’99, Kaunas, p. 6–11.

Balode L. Kādus personvārdus esam aizņēmušies no brāļiem lietuviešiem? – Vārdadienu kalendārs. 2000. – 2003., Rīga, 1999, 436. – 442. lpp.

2000

Balode L. Onomastikas kongresā. – Linguistica Lettica, Nr. 5. Rīga, 2000, 293. – 295. lpp.

Balode L. Pasaules lituānisti Viļņā. – Linguistica Lettica, Nr. 5. Rīga, 2000, 287. – 289. lpp.

Balode L.  Baltic Hydronyms with juod-. – Hungaro-Baltoslavica 2000. Budapest, 2000, p. 10.

Balode L.  Corsi universitari di onomastica in Lettonia e in Lituania. – Rivista Italiana di Onomastica, VI, 1. Roma, 2000, 284. – 285. lpp.

Balode L. ‘Exotic Borrowings’ in Latvian Toponymy. – Studia Indogermanica Lodziensia. Vol. 3. Lodz, 2000, p. 69–73.

Balode L. Kādus vārdus esam aizņēmušies no brāļiem lietuviešiem? – Vārdadienu kalendārs 2000–2003. Rīga: Valsts valodas centrs, 1999, 436. – 442. lpp.

Balode L. Kirsn-/ Juod-/ Meln- baltu hidronīmijā. – Starptautiskais baltistu kongress "Baltu valodas laikmetu griežos". 03.10.2000–06.10.2000. Referātu tēzes. Rīga, 2000, 20. – 22. lpp.

Balode L. Pasaules Lituānistu asociācijas konference Viļņā (2000. g. 1. – 2. jūlijā). – Linguistica Lettica, Nr. 6. Rīga, 2000, 231. – 232. lpp.

Balode L., Skujiņa V. Kā lai saucam kaimiņus Lietuvā. – Latvijas Vēstnesis, 2000. g. 12. septembris, 5. lpp.

2001

Balode L.  Arī vietvārdi prot smaidīt. – Lauku Avīze, 2001, 31. aprīlis, 10. lpp.

Balode L.  Comparison of anthroponymic studies in Latvia and Lithuania. – Baltic States and Societies in Transition: Continuity and Change. 4th Conference on Baltic Studies in Europe. University of Tartu, 27–30 June 2001. Tartu, 2001, p. 20.

Baluodė L. Istorinis aspektas Latvijos vietovardžių rinkiniuose ir žodynuose. – Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija: etimologija ir onomastika. Vilnius, 2001 m. lapkričio 9 d. [Tezės] Vilnius, 2001, p.10–11.

Balode-Anelauskaite L. In memoriam. Jons Zemvalds Balkevičs 1932–2000. – Linguistica Lettica, Nr. 8., Rīga, 2001, 222. – 223. lpp.

Balode L. Latvijas vietvārdu vēsturisko formu meklējumos. –  II Pasaules latviešu zinātnieku kongress. Rīga, 2001. gada 14. un 15. augusts. Tēžu krājums. Rīga, 2001, 100. lpp.

Balode L. Lietuviešu cilmes personvārdi latviešu antroponīmiskajā sistēmā. – Baltu filoloģija. X. Rīga, 9. – 20. lpp.

Balode L., Holvoet A. The Latvian Language and its Dialects. – Circum Baltic Languages. Vol. I. “Past and Present”, Amsterdam / Philadelphia, 2001, p. 3–40.

Balode L., Holvoet A. The Lithuanian Language and its Dialects. – Circum Baltic Languages. Vol. I. “Past and Present”, Amsterdam/Philadelphia, 2001, p. 41–80.

Балоде Л. Йозеф Миккола и балтийские языки. – Slavica Helsingiensia. 21. Papers in Slavic, Baltic and Balkan Studies. Helsinki, 2001, p. 5–11.

2002

 Balode L. Kirsn-/ juod- / meln- baltu hidronīmijā. – Linguistica Lettica. Nr. 9, Rīga, 2001, 110. – 122. lpp.

Balode L. ME kā onomastikas avots. – Материалы XXXI межвузовской научно-методической конференции преподователей и аспирантов. Лексикология и леесикография. 4 – 6 марта 2002 г. Тезисы докладов. Санкт-Петербург: Издательство С. Петербургского университета, 2002, c. 5–6.

Baluodė L. Vietovardžiai latvių etimologijos žodynuose. – Leksikografijos ir leksikololgijos problemos. Antano Salio 100-osioms gimimo metinėms konferencijos

pranešimų tezės, 2002 m. birželio 6–7 d., Vilnius, p. 10.

Balode L., Bušs O., Hirša Dz. Vallija Dambe (1912–1995) – akadēmiķa Jāņa Endzelīna līdzstrādniece un vietvārdu izpētes darba turpinātāja. – Valodas vienību semantika un tās izpētes aspekti. J. Endzelīna konference, 2002. g. 21. – 22. febr., Rīga, 2002, 3. – 5. lpp.

Baluodė L. Lietuvių kalbos žodyno pabaigtuvės – tai ir latvių žodynininkų šventė (intervija, intervētājs Gediminas Zemlickas). – Mokslo Lietuva, Vilnius, 2002, Nr. 13, p. 4.

     

 
Jūs esat 5492909. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs