Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Normatīvie akti > Nolikumi     
   Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas Latgaliešu ortogrāfijas apakškomisijas nolikums     

Drukāt         

    
      

APSTIPRINU

Valsts valodas centra direktors

A. Timuška

Rīgā, 2003. gada 20. jūnijā

LR Tieslietu ministrijas Valsts valodas centra
Latviešu valodas ekspertu komisijas

LATGALIEŠU ORTOGRĀFIJAS APAKŠKOMISIJAS NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar MK 22. 08. 2000.

noteikumu Nr. 287 "Valsts valodas

centra Latviešu valodas ekspertu

komisijas nolikums" 13. punktu

 1. Latviešu valodas ekspertu komisijas Latgaliešu ortogrāfijas apakškomisija (turpmāk — apakškomisija) tiek izveidota, lai sekmētu Valsts valodas centra nolikumā noteikto funkciju izpildi — sekmēt valodas kultūrvides sakārtošanu, īpaši nodrošinot latgaliešu rakstu valodas vienotas ortogrāfijas izstrādi un ieviešanu.

2. Apakškomisija ir specializēta koleģiāla institūcija, kas veic Latviešu valodas ekspertu komisijas uzdevumus latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveida aizsardzības, kodifikācijas un standartizācijas jomā.

3. Apakškomisiju veido dažādu valodniecības, literatūrzinātnes un saskarīgo nozaru speciālisti.

4. Apakškomisijas sastāvu apstiprina Valsts valodas centra direktors.

5. Apakškomisijas sastāvā ir priekšsēdētājs, sekretārs un 9 apakškomisijas locekļi.

6. Apakškomisijas locekļi no sava vidus ar balsu vairākumu ievēlē apakškomisijas priekšsēdētāju un sekretāru.

7. Apakškomisijas priekšsēdētājs sasauc komisijas sēdes ne retāk kā reizi divos mēnešos un vada tās.

8. Apakškomisijas sekretārs protokolē sēdes gaitu un apkopo sēdē izteiktos priekšlikumus, kā arī nodrošina apakškomisijas locekļus ar nepieciešamajiem darba materiāliem.

9. Apakškomisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk par pusi no komisijas locekļiem.

10. Apakškomisijas lēmumi uz atzinumi tiek pieņemti, ja par tiem balsojuši vairāk par pusi no klātesošajiem apakškomisijas locekļiem.

11. Apakškomisijas lēmumus un atzinumus paraksta apakškomisijas priekšsēdētājs un Valsts valodas centra direktors.

12. Apakškomisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

     

 
Jūs esat 5486343. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs