Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Normatīvie akti > Nolikumi     
   Nolikums par valsts valodas lietošanu nosaukumos un informācijā     

Drukāt         

    
      

Apstiprināts ar Latvijas Republikas Ministru Padomes 1992. gada 4. novembra lēmumu Nr. 462

NOLIKUMS Par valsts valodas lietošanu nosaukumos un informācijā

Nolikums par valsts valodas lietošanu nosaukumos un informācijā (turpmāk, tekstā - "nolikums") izstrādāts, lai konkretizētu Latvijas Republikas Valodu likuma prasības attiecībā uz latviešu valodas kā valsts valodas lietošanu nosaukumos un informācijā. Nolikums attiecas uz valsts varas un valsts pārvaldes institūcijām, kā arī uz Latvijas Republikas iestādēm, uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām un organizācijām.

1 Vietu nosaukumi

l.l. Latvijas Republikas vietu nosaukumi veidojami un dodami valsts valodā.

1.2. Vietvārdu un to rakstības normēšana ietilpst Latvijas Republikas Ministru Padomes Vietvārdu komisijas (turpmāk tekstā - "Vietvārdu komisija’’) kompetencē.

1.3. Kartogrāfijā, kā arī valsts varas un valsts pārvaldes institūciju tekstos un dokumentos, mācību līdzekļos un metodiskajās publikācijās, izkārtnēs, plakātos un ceļa zīmēs lietojami tikai Vietvārdu komisijas apstiprinātie vietu nosaukumi.

1.4. Par gadījumiem, kad Latvijas Republikas vietu nosaukumi lietojami arī citās valodās, lemj pašvaldības pēc saskaņošanas ar Vietvārdu komisiju.

2. Iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību, zemnieku saimniecību un organizāciju nosaukumi

2.1. Iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību, zemnieku saimniecību un organizāciju (turpmāk tekstā - "uzņēmumi") oficiālie un saīsinātie nosaukumi veidojami un dodami valsts valodā atbilstoši latviešu literārās - valodas un ortogrāfijas normatīvajām prasībām. Citi alfabētiskie burti atveidojami latīņu alfabētiskajā rakstībā un saskaņojami ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Latviešu valodas institūta Valsts valodas konsultāciju dienestu (turpmāk tekstā - "Konsultāciju dienests").

2.2. Uzņēmumu nosaukumi, kuri neatbilst šī nolikuma prasībām, pēc Latvijas Republikas Valsts ministra aparāta Valsts valodas centra (turpmāk tekstā -"Valsts valodas centrs’’) norādījuma nomaināmi līdz 1993. gada 1. aprīlim.

2.3. Latvijas Republikas teritorijā uzņēmumi nosaukumi (izņemot ārvalstu uzņēmumu nosaukumus) lietojami tikai valsts valodā. Lietošanai ārpus Latvijas Republikas šo uzņēmumu nosaukumiem drīkst pievienot atveidojumu citā valodā.

2.4. Latvijas un Latvijas Republikas vārds, kā arī šo vārdu saīsinātie varianti uzņēmumu nosaukumos izmantojami tikai ar Valsts valodas centra atļauju.

2.5. Uzņēmumu nosaukumos bez īpaša pamatojuma un Konsultāciju dienesta akcepta nedrīkst izmantot citu valstu un zemju nosaukumus. Starptautisku organizāciju nosaukumus un reāli eksistējošu personu uzvārdus uzņēmumu nosaukumos drīkst izmantot tikai ar attiecīgo organizāciju un personu rakstisku atļauju.

3. Latviešu un citvalodu personvārdu lietošana

3.1. Visos dokumentos un lietvedībā valsts valodā personas vārds un uzvārds rakstāms saskaņā ar spēkā esošajām latviešu valodas pareizrakstības normām.

3.2. Pareiza personvārdu rakstība un lietošana obligāta visos dokumentos un lietvedībā, kā arī sarakstē un atklātajos sarīkojumos, kongresos, konferencēs, sēdēs, sanāksmēs un sapulcēs.

3.3. Citvalodu personvārdi valsts valodā lietojami, ievērojot noteikumus par šo valodu īpašvārdu atveidi latviešu valodā.

3.4. Latviešu un citvalodu personvārdus uzņēmumu nosaukumu veidošanā drīkst izmantot tikai atbilstoši šī nolikuma 2.5., 3.1. un 3.3. punkta prasībām.

 

4. Zīmogu un spiedogu teksti

4.1. Valsts varas un valsts pārvaldes institūciju, kā arī uzņēmumu zīmogu un spiedogu tekstiem jābūt valsts valodā.

4.2. Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas pakļautībā esošo iestāžu zīmogu un spiedogu tekstos līdzās valsts valodai var tikt lietotas arī citas valodas.

 

5. Publiskā informācija un reklāma

5.1. Atklātiem ziņojumiem, izkārtnēm, afišām, plakātiem un reklāmai jābūt valsts valodā.

5.2. Publiskā informācijā līdzās valsts valodai, kuras tekstam jābūt dominējošam, lietojamas arī citas valodas, ja šī informācija:

5.2.1. nepieciešama drošības apsvērumu dēļ (brīdinājuma un aizlieguma informācija);

5.2.2. attiecas uz nacionālo kultūras biedrību un reliģisko konfesiju pasākumiem;

5.2.3. attiecas uz tādu organizāciju sniegto informāciju, kuras saistītas ar starptautisko tūrismu, un tās lietošanas nepieciešamība saskaņota ar Valsts valodas centru;

5.2.4. attiecas uz starptautiskiem pasākumiem (konferences, izstādes, konkursi, simpoziji u.tml.).

5.3. Šī nolikuma 5.1. punkts neattiecas uz tām Latvijas Republikas valsts radio un valsts televīzijas pārraidēm, kā arī uz publikācijām masu informācijas līdzekļos, kas adresēti cittautiešu auditorijai.

6. Tirdzniecības un uzņēmējdarbības informācija

6.1. Latvijā ražoto preču reklāmai, cenu zīmēm, etiķetēm un lietošanas instrukcijām, jebkuram uzrakstam uz saražotās produkcijas, tās konteinera vai iesaiņojuma jābūt valsts valodā.

6.2. Eksportējamo preču etiķetēs un lietošanas instrukcijās līdzās valsts valodai drīkst lietot arī citas valodas.

6.3 Firmas preču zīmē vai marķējumā lietotais nosaukums citās valodās nav tulkojams.

6.4. Latvijas Repub1ikā atļauts pārdot importētās preces, ja juridiskā persona, kura šis preces realizē patērētājiem, nodrošina preču marķējumā, lietošanas instrukcijā vai tehniskajā pasē sniegtās informācijas tulkojumu valsts valodā.

 

7. Kontrole par šī nolikuma ievērošanu

Šī nolikuma ievērošanu kontrolē un administratīvos sodus likumā noteiktajā kārtībā uzliek Latvijas Republikas Valsts valodas inspekcija.

     

 
Jūs esat 5492836. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs