Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Valsts valodas apguve     
   Latviešu valodas apguves valsts programmas koordinācijas padomes nolikums     

Drukāt         

    
      

Ministru kabineta noteikumi nr.337

(prot. nr.43 2.§)

Latviešu valodas apguves valsts programmas koordinācijas padomes nolikums

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu

 

/. Vispārīgie jautājumi

1. Latviešu valodas apguves valsts programmas koordinācijas padome (turpmāk tekstā — "Padome") ir institūcija, kas koordinē un pārzina Latviešu valodas apguves valsts programmas (turpmāk tekstā — "Valsts programma") īstenošanu.

2. Padome savā darbībā ievēro Satversmi, likumus, Ministru kabineta noteikumus, citus normatīvos aktus un šo nolikumu.

3. Padome koordinē saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada 28.augusta rīkojuma nr.362 "Par Latviešu valodas apguves valsts programmas koordinācijas padomi" 2.punktu izveidotās valsts bezpeļņas organizācijas darbību.

4. Padome sadarbojas ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām.

5. Padomes juridiskās intereses pārstāv Izglītības un zinātnes ministrija.

//. Padomes funkcijas

6. Padome veic šādas funkcijas:

6. l. izstrādā Valsts programmas īstenošanas stratēģiskos mērķus;

6.2. koordinē sadarbību starp Valsts programmas īstenošanā iesaistītajām un Padomē pārstāvētajām institūcijām;

6.3. apstiprina Valsts programmas projekta vadības vienības izstrādāto Valsts programmas īstenošanas plānu kārtējam gadam un kontrolē tā izpildi;

6.4. pārrauga Valsts programmas īstenošanai piešķirto finansu līdzekļu izmantošanu, apstiprina Valsts programmas projekta vadības vienības gada budžetu un kontrolē tā izmantošanu, kā ari sniedz ANO Attīstības programmas pārstāvniecībai informāciju par piešķirto finansu līdzekļu izmantošanu;

6.5. nodrošina Valsts programmas īstenošanu ari pēc ANO Attīstības programmas projekta beigām.

///. Padomes struktūra

7. Padomi 15 cilvēku sastāvā apstiprina Ministru kabinets.

8. Padomes sastāvā ir:

8. l. padomes priekšsēdētājs — izglītības un zinātnes ministrs;

8.2. padomes priekšsēdētāja vietnieks — izglītības un zinātnes ministra pilnvarots pārstāvis;

8.3. padomes locekļi:

8.3. l. Ministru kabineta padomnieks izglītības, zinātnes un informātikas jautājumos;

8.3.2. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas pārstāvis;

8.3.3. Naturalizācijas pārvaldes priekšnieks;

8.3.4. Valsts valodas centra vadītājs;

8.3.5. Rīgas pilsētas skolu valdes pārstāvis;

8.3.6. Pieaugušo izglītības apvienības valdes priekšsēdētājs;

8.3.7. Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis;

8.3.8. četri Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji;

8.3.9. divi mazākumtautību skolu vadītāji.

9. Padomes darbu vada Padomes priekšsēdētājs.

10. Padomes priekšsēdētājam ir šādi uzdevumi un tiesības:

10.1. saskaņā ar Padomes ieteikumiem izstrādāt Padomes darbības stratēģiju;

10.2. plānot un organizēt Padomes darbu;

10.3. koordinēt Padomes sadarbību ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām;

10.4. noteikt Padomes locekļu pienākumu sadali.

IV. Padomes darbība

11. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Ārkārtas sēdes notiek, ja to pieprasa Padomes priekšsēdētājs vai viena trešdaļa no Padomes locekļu skaita.

12. Padomes lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja ir vienāds balsu skaits, izšķirīgā ir Padomes priekšsēdētāja balss.

13. Padomi reorganizē vai likvidē Ministru kabinets.

Ministru prezidents A.Šķēle

Izglītības un zinātnes ministrs, Ministru prezidenta biedrs M.Grīnblats

Rīgā 1996.gada 27.augustā

     

 
Jūs esat 5492830. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs