Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2003 > 2003 (4)     
   2003 (4)     

   Priekšvārds
   LZA TK jaunumi
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 20
   Par līguma nosaukuma 'treaty of accession' atbilsmi latviešu valodā
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 21
   Par terminiem 'esamība' un 'esība'
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 22
   Par angļu termina 'logistics' atbilsmi latviešu valodā
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 23
   Par angļu vārda 'brand' atbilsmi latviešu valodā
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 24
   Par ES dokumentu tulkojumos un EUROVOC tēzaurā lietojamo juridisko terminu saraksta apstiprināšanu
   Mauragu un pamauragu ģinšu taksonu nosaukumi
   LZA TK jaunumi
   Konsultācijas
   LZA TK jaunumi
   Kā pārtulkot?
   LZA TK jaunumi

Jūs esat 5467977. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs